7. júla 2017
Čítaní: 90
KN 27/2017 | Zo sveta
Potrebujeme učiteľov modlitby
Slávnosť sv. Petra a Pavla je vo Vatikáne každoročne osobitnou udalosťou. Nielen preto, že oslavujeme nebeských patrónov západného kresťanstva, ale aj preto, lebo Svätý Otec prijíma 29. júna nových arcibiskupov metropolitov z celého sveta, ktorým odovzdáva pálium.

Na začiatku svätej omše 36 nových arcibiskupov metropolitov prednieslo slávnostnú prísahu. Svätý Otec František požehnal páliá a potom im ich odovzdal ako insígnie ich hodnosti v duchovnej službe.

Noví arcibiskupi pochádzajú zo všetkých kontinentov. Piati sú z Brazílie, po troch z Poľska a USA, dvaja z Filipín. Po jednom sú zastúpení metropoliti z Alžírska, Čadu, zo Sudánu, z Kamerunu, Kene, Konga, Mozambiku, Kanady, Kuby, Dominikánskej republiky, Mexika, Venezuely, Argentíny, Čile, Indie, Bangladéša, Vietnamu, Indonézie, Malajzie a Francúzskej Polynézie. Z Európy je okrem Poľska zastúpené Albánsko, Francúzsko a Taliansko.

Svätý Otec sa v homílii zameral na tri slová, ktoré sú podľa neho kľúčové pre život apoštola - vyznanie, prenasledovanie a modlitba. Ježišova otázka: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16, 15; Mk 8, 29; Lk 9, 20) si vyžaduje vážnu odpoveď, ale nie podľa okolností, lebo „v hre“ je život. Svätý Otec František zdôraznil: „Dnes sa Ježiš pozerá do očí každému z nás a pýta sa: Kým som pre teba? Som ešte Pánom tvojho života, nasmerovaním tvojho srdca, dôvodom tvojej nádeje, tvojou neochvejnou dôverou? So svätým Petrom aj my dnes obnovme našu životnú voľbu ako učeníci a apoštoli. Toto vyznanie však treba dosvedčiť aj skutkami, aby sme neboli len salónnymi kresťanmi.“

Čo sa týka slova prenasledovanie, pápež František vysvetlil, že v ňom musíme vidieť nielen prvých kresťanov, ale aj súčasných, keď „neraz v atmosfére mlčania – neraz mlčania spoluviny – sú mnohí kresťania odsúvaní na okraj, očierňovaní, diskriminovaní, sú terčom násilia, a to aj vražedného; často bez patričného zasadenia sa a ochrany tých, ktorí by mohli presadiť rešpektovanie ich svätosvätých práv“. Trpieť to všetko znamená znášať to Ježišovým spôsobom, a nie spôsobom tohto sveta.

Tretím slovom, nad ktorým Svätý Otec rozjímal vo svojej homílii, bola modlitba. Život apoštola by mal plynúť v modlitbe. „Modlitba je neodmysliteľnou vodou, ktorá živí nádej a dáva rásť dôvere. Modlitba nám pomáha cítiť sa milovaní a umožňuje nám milovať. Pomáha nám kráčať vpred v temných chvíľach, lebo zapaľuje Božie svetlo.“ Cirkev potrebuje učiteľov modlitby, poznamenal pápež František, no na prvom mieste by sme sa mali snažiť byť mužmi a ženami modlitby; ľuďmi, ktorí modlitbu žijú.

-VRSK-
Páčilo sa :
0