9. augusta 2017
Čítaní: 137
KN 32/2017 | Liturgia
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - A

 ÚVODNÝ SPEV

Pane, pamätaj na svoju zmluvu a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov. Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci, nezabúdaj na volanie tých, čo ťa hľa­dajú.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, osmeľujeme sa volať ťa Otcom, lebo si nás prijal za svojich; pomáhaj nám stále rásť v synovskej láske, aby sme raz dosiahli prisľúbené dedičstvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

PRVÉ ČÍTANIE

(1 Kr 19, 9a. 11 – 13a)

Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, nocoval v jaskyni.

Tu ho oslovil Pán a povedal mu: „Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána!“ Práve prechádzal Pán. Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne.

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

(Ž 85, 9ab + 10. 11 - 12. 13 - 14)

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. — R.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. — R.

Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása. — R.

 

DRUHÉ ČÍTANIE (Rim 9, 1 - 5)

Bratia, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje

svedomie mi v Duchu Svätom dosvedčuje, že mám v srdci

veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen.

 

ALELUJOVÝ VERŠ

Aleluja. — Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo. — R.

 

EVANJELIUM

(Mt 14, 22 - 33)

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

 

 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

Bratia a sestry, každodenný život a naše slabosti nás často

podnecujú, aby sme prosili Pána o pomoc. Ako zachránil Petra, tak pomôže aj nám. Preto sa spoločne modlime.

R.: Pane, zachráň nás a vyslyš naše prosby.

- Modlime sa za Cirkev, aby bola pre svet znamením Božej lásky a milosrdenstva.

- Modlime sa za náš národ, aby mu Pán odpustil všetky previnenia a daroval mu požehnanú budúcnosť.

- Modlime sa za tých, ktorí sa topia v hriechoch alkoholizmu a manželskej nevery, aby mali silu prijať pomocnú ruku nebeského Otca.

- Modlime sa za tých, ktorí hľadajú osvieženie v prírode, aby nezabúdali ani na svoj duchovný život.

- Modlime sa za ľudí v dôchodkovom veku, aby nestrácali zmysel života a vzájomne sa povzbudzovali v spoločenstve a v modlitbe.

- Modlime sa za seba samých, aby sme zvlášť v ťažkých chvíľach nestratili dôveru v Ježišovu pomoc.

Pane, Ježišu Kriste, ty si zachránil apoštola Petra; vypočuj nás, zľutuj sa nad nami a pomáhaj nám v ťažkostiach nášho života. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci Bože, dobrotivo prijmi dary, ktoré si nám poskytol, aby sme ti ich mohli priniesť na obetu, a svojou božskou mocou ich premeň na sviatosť našej spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré obetujem za život sveta.

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ

Milosrdný Bože, nech nám slúži na večnú spásu sviatosť, ktorú sme prijali, a nech nás bezpečne vedie po ceste tvojej pravdy. Skrze Krista, nášho Pána.

podľa Direktória spracovala -RED-
Páčilo sa :
0