6. marca 2009
Čítaní: 152
KN 10/2009 | Téma
Sprevádzajúci – pútnické bratstvo oživuje tradície
Na bratislavskú kalváriu kedysi prichádzali húfy ľudí a už od stredoveku pešo putovali do neďalekej Marianky. MARIĎN ORAVEC sa spolu so skupinkou nadšencov pokúša oživiť túto tradíciu. S týmto cieľom pred piatimi rokmi inicioval vznik spoločenstva Sprevádzajúci – pútnické bratstvo (p. b.).

Aký charakter má vaše spoločenstvo?
Sprevádzajúci – p. b. je formujúce sa otvorené spoločenstvo, ktorého hlavnou náplňou je organizovanie prejavov ľudovej zbožnosti, ako sú pešie púte z Bratislavy do jedného z najstarších pútnických miest na Slovensku Marianky, procesia z Kostola Cyrila a Metoda do lurdskej jaskynky na Hlbokej ulici a do kostola na kalvárii počas Nedele Božieho milosrdenstva, teda 2. veľ-konočnej nedele, a pobožnosti krí-žovej cesty na bratislavskej kalvárii. 

 

Ako často organizujete púte?
Púte sa uskutočňujú po celý rok raz mesačne vždy v sobotu. Od apríla do októbra chodievame pešo z lurdskej jaskynky na Hlbokej ceste pri bratislavskej kalvárii cez Železnú studničku a Kačín do Marianky. Našou pešou púťou tak ako živou reťazou spájame dve mariánske pútnické miesta. V zimnom čase od novembra do marca začíname mesačnú púť pri morovom stĺpe Najsvätejšej Trojice na Rybnom námestí v Bratislave, autobusom sa presunieme do Záhorskej Bystrice a odtiaľ pokračujeme pešo do Marianky, kde podujatie vyvrcholí pútnickou svätou omšou.

 

Sú púte jedinou náplňou činnosti bratstva?
Okrem podujatí, ktoré sme už spomenuli, ponúkame záujemcom aj duchovné sprevádzanie. Deje sa to formou individuálnych rozhovorov, ktoré na pravidelných týždenných stretnutiach v evanjelizačnom dome Quo vadis v Bratislave podporujeme modlitbami za dotyčného alebo dotyčných. Bratstvo toto ovocie putovania a modlitieb ponúka kňazom, ktorí sa stretávajú s rozličnými potrebami ľudí v Cirkvi i mimo nej, jednotlivcom, ale podľa potreby i celým rodinám. Za spoločenstvo a pútnikov je v Marianke mesačne odslúžená svätá omša.

 

Kto môže byť členom bratstva?
Každý, kto o to požiada. Máme tri stupne členstva: comes – čiže sprevádzajúci, je vlastný člen bratstva, ďalej animátor – čiže spoločník, je pomocný člen, a pútnik je jednoduchý pravidelný účastník púte, ktorý o členstvo požiada. Všetci kráčame vedno ako bratia a sestry sprevá-dzajúci sa navzájom na ceste za Pánom Ježišom, ako to vyjadruje aj názov spoločenstva, pričom hlavnou sprevádzajúcou a najspoľahlivejšou sprievodkyňou je pre nás všetkých Panna Mária.

 

V čom spočíva rozdiel medzi vlastným členom a animátorom?
Vlastní členovia bratstva sa pravidelne stretávajú každú stredu o 16.00 v evanjelizačnom dome Quo vadis v Bratislave a pripravujú púte a iné podujatia spoločenstva. Majú záväzok modlitby ku Kristovi Kráľovi, pomáhajú tým, ktorí potrebujú duchovné sprevádzanie, a modlia sa za nich. Animátori, čiže pomocní členovia, sa zúčastňujú na realizácii pútnických aktivít – zabezpečujú napríklad obetné dary, ale aj zdravotnú starostlivosť počas púte, ozvučenie, fotodokumentáciu, rozmnožovanie letákov, doručovanie pozvánok, dopravu a podobne.

 

Čo je cieľom bratstva?
Naším cieľom je formou obetovania času, modlitieb a námahy putovania a sprevádzania prosiť Boha za vyslobodenie ľudí zo zajatia hrie-chu, vyprosiť oduševnenú kresťanskú vieru  pre Bratislavčanov a celé Slovensko, ale i za rozličné iné úmysly, a tiež odčiniť tresty za urážky Boha. Bratstvo zverujeme pod ochranu Panny Márie a svojou činnosťou chceme osláviť Božie meno. V neposlednom rade dúfame, že sa naše bratstvo bude s Božou pomocou rozrastať.

JANA MARTINKOVÁ
Páčilo sa :
0