8. marca 2017
Čítaní: 159
KN 10/2017 | Misie
Pôstna krabička pomôže deťom v Ugande a vo Rwande
Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne Pôstne obdobie v poradí už 6. ročník celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Poslaním zbierky je pomôcť chudobným deťom a ich rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Nositeľom posolstva zbierky je malá papierová krabička, do ktorej môžu ľudia vhadzovať svoj pôstny dar.

Pôstne obdobie, ktoré spoločne prežívame, chce SKCH využiť nato, aby v tomto čase pokánia a prípravy na slávenie tajomstiev Veľkej noci šírila medzi ľuďmi myšlienku solidarity a pomoci núdznym.
Samotný spôsob podpory je pritom veľmi jednoduchý. Práve vďaka odopreniu si obľúbenej kávy či drobnej sladkosti môžete pomôcť deťom v centrách, ktoré SKCH prevádzkuje v krajinách subsaharskej Afriky. Pomôcť dokáže aj malá suma, už 50 centov postačí na popla­tok za pitnú vodu pre deti v centre vo Rwande na týždeň alebo jedno euro zabezpečí jednodňovú dávku výživnej nut­ričnej kaše pre 40 detí.

 

Osemdesiat centov na deň
Pôstna krabička každoročne prináša na svojom obale tvár jedného z detí, ktoré sú v rámci zbierky podporené. Tento rok je tvárou Pôst­nej krabičky pre Afriku päťročný chlapček Maniriho. Maniriho žije spolu so svojimi tromi súrodencami, mamou a babičkou v dedine vzdialenej asi hodinu cesty pešo od pútnického mesta Kibeho. Jeho rodina patrí do kmeňa Pygmejov. Práve Pygmejovia, známi svojím malým vzrastom, sú vo Rwande považovaní za menejcenných a často žijú na okraji spoločnosti. Ich život je preto oveľa náročnejší.
Maniriho žije bez otca a starostlivosť o deti tak zostala na pleciach matky a babky. Chudobný príbytok, niekoľko hrncov a pár kusov oblečenia sú ich jediným majetkom. Niekedy sa babke podarí získať prácu a vtedy za 80 centov na deň obrába pôdu iným ľuďom. Práce je však málo, a preto zvyčajne jedávajú len štyrikrát do týždňa. Minulý rok začal Maniriho navštevovať detské centrum SKCH v Kibeho. Napriek veľkej vzdialenosti chodí do centra rád. Vždy tam dostane výživné jedlo, občas nové oblečenie a naučí sa mnoho dôležitých vecí. Všetko potom hrdo ukazuje deťom v dedine. Hoci sú v cen­tre aj deti z iných kmeňov, všetci sa spoločne hrajú a sú kamaráti.

 

Projekty pre deti
Prostriedky získané v celoslovenskej zbierke Pôstna krabička pre Afriku použije SKCH na podporu projektov v krajinách subsaharskej Afriky, konkrétne v Ugande a vo Rwande. Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré SKCH vybudovala a prevádzkuje na severe Ugandy, poskytuje zdravotnú a sociálnu starostlivosť viac ako 40 deťom. Ide zväčša o siroty a polosiroty, ktoré aids pripravil o jedného alebo oboch rodičov. Snahou SKCH je byť im oporou, ponúknuť im lásku, starostlivosť a prijatie, dbať o ich zdravotný stav, dohliadať na ich výchovu a vzdelanie. Centrum tiež prevádz­kuje materskú školu, ktorú nav­števuje takmer 70 detí z okolia. V minulom roku sa podarilo postaviť novú budovu škôlky, ktorá nahradila doterajšiu stavbu z bambusových stebiel. Nová budova poskytne zázemie pre deti z centra, ako aj blízkeho okolia, a umožní výučbu aj v období dažďov. V pries­tore centra tiež pribudli nové odborné učebne, kde budú môcť deti z centra i širšieho okolia získať svoje prvé pracovné zručnosti. Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® zabezpečuje SKCH vzdelávanie ďalších 420 detí na 17 základných a stredných školách.

 

Kultúrne centrum
V máji 2016 sa vďaka iniciatíve dobrovoľníčok SKCH a podpore miestnej rehole pallotínov podarilo v pútnickom meste Kibeho na juhu Rwandy otvoriť nové Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallottiho pre deti. Denné centrum navštevuje 43 detí vo veku od troch do šiestich rokov, pričom niektoré tam dochádzajú aj dve hodiny pešo. Takmer polovica z nich sú Pygmejovia. Hlavnou úlohu centra je poskytnúť deťom predškolskú prípravu. Rodičia sa často nedoká­žu o deti dobre postarať, a tak nie­ktoré trpia podvýživou i rôznymi chorobami z nedostatočnej hygieny a zo zlej stravy. Centrum je otvorené štyri hodiny predpoludním a deti sa tam v jazyku kinyarwanda učia základy písania a počítania. Po výučbe dostávajú výživnú kašu a pravidelne aj banány či chlieb. Súčasná budova centra je jednodu­chá hlinená stavba, ktorá poskytne útočisko pre deti len dočasne. Preto SKCH plánuje v spolupráci s pallotínmi vybudovať novú budovu, ktorá poskytne zázemie pre dvojnásobný počet detí.
„Naša pomoc v Ugande a vo Rwande sa zameriava na tú najzraniteľnejšiu skupinu, ktorou sú deti. Verí­me, že ak sa nám podarí zabez­pečiť im stále lepší prístup k vzdelaniu, pravidelnej strave a zdravotnej starostlivosti, môžu prežiť plnohodnotný život,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.
Činnosť SKCH v subsaharskej Afrike je možná len vďaka obetavosti slovenských darcov, keďže Uganda a Rwanda nepatria medzi prioritné krajiny našej vlády, do ktorých prúdi oficiálna rozvojová pomoc. Projekty v týchto krajinách SKCH financuje výlučne vďaka podpore darcov zo Slovenska. Počas Pôstneho obdobia rozpošle celkovo 40-tisíc obálok s pôstnymi krabičkami do viac ako 650 farností po celom Slovensku.
 

 

AKO PomôCť

Do zbierky sa môžete zapojiť zaslaním daru na číslo účtu: IBAN: SK74 5200 0000 0000 1635 2051, variabilný symbol 221.
Adresa majiteľa účtu: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Prispieť môžete tiež do krabičkových pokladničiek vo svojej domácnosti. Viac informácií o zbierke sa dozviete na stránke www.postnakrabicka.sk.
 

 

JÁN MICHALSKÝ
SNÍMKY: ARCHÍV SKCH

Páčilo sa :
0