15. marca 2017
Čítaní: 69
KN 11/2017 | Vatikán
Kríž nie je výzdoba

Na modlitbu Anjel Pána s pápežom Františkom prišlo 12. marca na Námestie sv. Petra 35-tisíc veriacich. Svätý Otec v katechéze vysvet­lil význam evanjeliovej udalosti Pánovho premenenia na vrchu.
„Ježiš, ktorý už s rozhodnosťou vykročil smerom k Jeruzalemu, kde bude musieť podstúpiť odsúdenie na smrť ukrižovaním, chce pripraviť svojich učeníkov na tento škandál – škandál kríža; na škandál príliš silný pre ich vieru, a zároveň predpovedať svoje vzkriesenie, manifestujúc sa ako Mesiáš, Boží Syn. V skutočnosti sa Ježiš prezentoval ako Mesiáš odlišný od očakávaní; od toho, aký by mal byť Me­siáš po­dľa ich predstáv. Nie mocný a slávny kráľ, ale pokorný sluha bez zbrane; nie vladár s bohatstvom ako znamením požehnania, ale chudobný človek, ktorý nemá kde hlavu skloniť. Ide naozaj o zjavenie Boha otočené naruby a najviac znepokojujúcim znakom tohto škandalózneho zvratu je kríž.
Premenený Ježiš na vrchu Tábor chcel ukázať svojim učeníkom svoju slávu, nie aby im dal vyhnúť sa ceste kríža, ale aby im ukázal, kam kríž privádza. Kto zomiera s Kristom, s Kristom bude vzkriesený. A kríž je dverami ku vzkrieseniu. Kto s ním bojuje, s ním zvíťazí. Toto je posolstvo nádeje, ktoré obsahuje Ježišov kríž, vyzývajúce byť pevnými v našom živote. Kresťanský kríž nie je vybavením domu či ozdobou na nosenie, ale kresťanský kríž je odkazom na lásku, s ktorou sa Ježiš obetoval, aby zachránil ľudstvo od zla a od hriechu. V tomto pôstnom čase nábožne kontemplujme obraz Ježiša na kríži. Toto je symbol kresťanskej viery, emblematický obraz Ježiša, ktorý zomrel a bol vzkriesený pre nás. Dbajme nato, aby kríž poznamenával etapy našej pôstnej cesty, aby sme viac chápali závažnosť hriechu a hodnotu obety, ktorou Vykupiteľ zachránil nás všetkých.


 

–VRSK–
Páčilo sa :
1