11. apríla 2017
Čítaní: 199
KN 14/2017 | Z domova
Evanjelizácii predchádza identita

SLOVENSKÍ BISKUPI PREDNÁŠALI KŇAZOM, ZASVÄTENÝM OSOBÁM A LAIKOM, V ČOM SPOČÍVA EVANJELIZÁCIA
DNEŠKA. NA KONFERENCII BOL AJ PRIESTOR NA PODNETNÉ DISKUSIE.

Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 28. marca konalo stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi na tému „Nová evanjelizácia. Cez evanjelizáciu k identite“. V poradí už tretia
konferencia tohto druhu priniesla odpovede na výzvy, s ktorými sa veriaci aktívni vo farnostiach, spoločenstvách a verejnom živote stretávajú každodenne a často možno nevedia, ako na ne ako kresťania majú reagovať. Účelom konferencie bolo prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a vzájomne zdieľať skúsenosti pri hľadaní spôsobu, ako žiť svoju vieru v súčas ných spoločenských podmienkach. Na stretnutí viackrát odznelo, že ak chce kresťan evanjelizovať, musí byť najskôr formovaný a poznať svoju katolícku identitu.Prvá časť konferencie pozostávala z odborných prednášok, ktoré ponúkli duchovní otcovia – bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko a Milan Bubák SVD. Prvá znich, ktorú ponúkol Milan Bubák, rozoberala potrebu osobného vzťahu s Bohom, ktorý je prameňom katolíckej identity veriaceho človeka. Na túto prednášku nadviazal biskup Jozef Haľko ahovoril o tom, ako sa má katolícka identita prejavovať navonok. Schopnosť počúvať Boha, ktorá sa neskôr transformuje aj do schopnosti počúvať blízkeho, je alfou a omegou evanjelizácie. Prednášajúci zároveň vyzvali prítomných nemať strach prihlásiť sa ku Kristovi a hovoriť o ňom všade tam, kde sa nachádzame v rodinách, na pracovisku, v školách. Po skončení prednáškového bloku sa konali workshopy v skupinách rozdelených podľa profesií a oblastí spoločenského života a zaoberali sa katolíckou identitou a možnosťou evanjelizovať v týchto skupinách. Záverečná časť konferencie pozostávala z prezentácie jednotlivých občianskych združení a organizácií, ktoré sa zúčastnili na stretnutí.

NATÁLIA ŠEPITKOVÁ
SNÍMKA: PETER ZIMEN
Páčilo sa :
0