11. januára 2018
Čítaní: 23
KN 2/2018 | Listáreň
V Modre obnovujú kostol
Najstaršou sakrálnou stavbou v Modre je Kostol Narodenia svätého Jána Krstiteľa z 13. storočia. S obnovou tejto vzácnej pamiatky sa začalo už v roku 2010 vďaka iniciatíve občianskeho združenia Záchrana cirkevných pamiatok v Modre.

 Práce prebiehajú pod dozorom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Počas rekonštrukcie sa už uskutočnila výmena strešnej krytiny na kostole. Práce pokračovali na sanácii navlhnutých múrov a na obnove betónových kanálov odvodnenia kostola. Na obnove kostola sa okrem profesionálnych friem podieľajú mladí ľudia, členovia spevokolu, miništranti, ktorí v letných mesiacoch pracovali na odstraňovaní betónového soklu po celom obvode kostola. Podobne brigádnicky odstránili omietku na márnici a následne vymenili krytinu strechy. Doteraz vykonané práce si vyžiadali náklady viac ako 350-tisíc eur, ktoré získali okrem iného od sponzorov, zo zbierok benefčných koncertov, z vydania nástenného kalendára a podobne. Okrem iného sa uskutočnil aj archeologický výskum priľahlého okolia kostola, ktorý realizovali pracovníci Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity. Výskum odhalil rôzne nálezy z 18. až 19. storočia, priniesol aj nové poznatky o starších stavebných fázach kostola. V minulých rokoch pokračovali s reštaurovaním interiéru kostola a tiež obnovou hlavného oltára, oltárneho obrazu, obnovou pôvodného dreveného okna, dverí, kamenných článkov a exteriérových omietok. Na kostole sa uskutočnila rekonštrukcia elektrického vedenia. Zaujímavá bola obnova a rekonštrukcia kamenného okna z 13. storočia. Obnovili aj drevné výplne západného hlavného a južného bočného portálu. Taktiež opravili dlažbu v predsieni a južný vstup z exteriéru a z interiéru. Do južnej sakristie vsadili historické osemramenné mosadzné lustre, ktoré dostali darom. V roku 2018 plánujú ukončiť reštaurovanie kazateľnice vrátane piatich novoobjavených sošiek z jej parapetu a kazateľnicu osadiť na jej pôvodné miesto v lodi kostola. Chcú tiež dať zrekonštruovať organové skrine a aj lavice v lodi spolu s dlažbou na organovej empore. Práce na obnove interiéru kostola budú pokračovať v závislosti od získaných fnančných prostriedkov. Obnova historickej pamiatky Kostola Narodenia svätého Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne je príklad aktivity tretieho sektora v meste, ktorý si už takto získal veľa prívržencov najmä medzi mládežou. Mesto si stanovilo priority svojej činnosti, okrem iného aktivizovať občanov pri ochrane kultúrneho dedičstva a zvýšiť tak záujem o veci verejné.

TEXT A SNÍMKY: FRANTIŠEK MACH
Páčilo sa :
0