14. júna 2017
Čítaní: 118
KN 24/2017 | Liturgia
Kráľovstvo kňazov

 Mesiac jún patrí Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Otvorili sme ho modlitbami za duchovné povolania a skrytou spomienkou na sv. Hanibala, ktorý svoj život a poslanie
zasvätil evanjeliovej výzve: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Teraz, keď do našich farností prichá­dzajú po zavŕšení formácie noví kňazi, v čase kňazských vysviacok a primičných slávení, prežívame aktuálnosť týchto Je­žišových slov v plnej intenzite. Vo vďač­nosti za dar kňazstva, ktoré je – ako to hovorieval sv. Ján Mária Vianney – „láskou Ježišovho Srdca“, zverujeme pri júnových pobožnostiach duchovné povolania láske Kristovho veľkňazského Srdca.
Žatvu je nevyhnutné vykonať v správnom čase, aby úroda nestratila svoju kvalitu. Žnec nezberá obilie z poľa iba pre seba samého. Ani kňaz sa nestáva kňazom pre seba, ale pre tých, kvôli ktorým ho Pán povolal ku kňazstvu. Vysviackou pre neho nastáva žatva, aby svoje „áno“ povolaniu napĺňal službou sebadarovania sa. Sv. Norbert sa v zamyslení nad kňazskou identitou pýta: „Kňaz, kto si? Nie si zo seba, lebo si utvorený z ničoho. Nie si pre seba, lebo si prostredníkom pre celé ľudstvo. Nie si svoj, ale služobník všetkých. Kto teda si? Si nič a si všetko.“
Sprevádzajme našich kňazov častou a pravidelnou modlitbou. Rozhodli sa svoj život darovať službe Bohu, v skutočnosti však Boh cez nich slúži nám. Ich kňazstvo je Božím darom pre nás. Nedovoľ­me, aby pre našu nedbalosť boli len robotníkmi v žatve. Majú byť aj milovanými sprostredkovateľmi duchovného otcovstva a nadšenia z priblíženia Bo­žieho kráľovstva. V radostnej jednote s vysluhovateľmi Kristovho kňazstva si vzbuďme túžbu sv. Jána XXIII.: „Nedoprajem si pokoja, pokiaľ si nebudem môcť povedať, že som skutočne zabudnutý v Je­žišovom Srdci. Chcem, aby moja úcta k nemu bola teplomerom celého môjho duchovného napredovania.“
Je Deň otcov. Každý otec je pre svoju rodinu zároveň kňazom. Každý kňaz je zá­roveň otcom pre svoju farnosť. Nebojme sa byť rodinou.
 

Aurel Halajčík
Páčilo sa :
0