14. júna 2017
Čítaní: 733
KN 24/2017 | Z domova
Slovensku pribudli noví kňazi
Nových kňazov vysvätili 10. Júna V Bratislave, Košiciach, Rožňave i v Trnave. Slovenské diecézy tak majú štrnásť nových presbyterov

Bratislava – Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský slávil 10. júna v Katedrále sv. Martina v Bratislave svätú omšu, počas ktorej vyslúžil sviatosť posvätného stavu jednému kandidátovi z Rehole menších bratov konventuálov – minoritov v stupni diakonátu a štyrom diakonom Bratislavskej arcidiecézy v stupni presbyterátu. „Dnešok je, obrazne povedané,dňom žatvy. Pred sebou vidíme duchovné plody života našej arcidiecézy,“ povedal arcibiskup Zvolenský na úvod kázne a pokračoval: „Ďakujeme Bohu, že stále nachádzame bratov a sestry v duchovných povolaniach, ktorí počúvajú Boží hlas a odpovedajú naň. Je to pre nás všetkých veľká potecha, lebo nám to ukazuje, že Cirkev žije a že má budúcnosť.“ Bratislavský arcibiskup vo svojej homílii ďalej poukázal na dôležitosť služby ohlasovaniaBožiehoslova,konania Božieho kultu a vykonávania pastierskej úlohy v Cirkvi. Kandidátom vysviacky sa arcibiskup Zvolenský prihovoril: „Rozmýšľali ste nad Božím slovom, študovali ste ho,modlili ste sa na základe Božieho slova. Prosím vás, nezabudnite na to, že len ten, kto vnútorne Slovo žije, vie o ňom hovoriť správnym spôsobom,“ povedal a dodal: „Nech pre vás po celý život znejú slová z vysviacky: dbaj, aby si to, čo čítaš, veril; čo veríš, učil; a čo učíš, aj uskutočňoval.“ Všetkých prítomných veriacich pozval svätiteľ na modlitbu za nového diakona a novokňazov.

Július Pomšár

Košice – Košická arcidiecéza je od 10. júna bohatšia o štyroch novokňazov. Kňazské svätenia prijali v Katedrále svätej Alžbety. Košický arcibiskup Bernard Bober vyzval novokňazov na starostlivosť jedného o druhého: „Lukáš, Dominik, Jozef a Pavol, motivujte sa k dobrote srdca a horlivému kňazskému životu. S úctou a bázňou slávte Eucharistiu. Zamilujte si vysluhovanie sviatosti zmierenia. Modlitba nech je vašou silou,“ pripomenul im a dodal: „Vzývajte Božiu Matku, Pannu Máriu. Fatimská Panna Mária je dnes svedkom vašich sľubov a záväzkov. Doprajte si každý deň ruženec, konajte skutky pokánia za seba i svojich veriacich a vo chvíľach pokušenia hľadajte útočisko v jej Nepoškvrnenom Srdci.“ Arcibiskup Bober v homílii tiež pripomenul, že dnes chcú ľudia predovšetkým mať. A kto má, chce ešte viac, nikdy mu nebude stačiť. Ježiš nám ako protiváhu ukazuje inú cestu: zriekať sa, zostať jednoduchým, skromným, bez veľkých nárokov – tak ako Kristus. Košický arcibiskup podotkol, že práve vtedy sme nesmierne bohatí, lebo naším bohatstvom sa stáva Ježiš. „Jednoduchosť, nenáročnosť a skromnosť – to nie je   cieľ, ale prostriedok, aby sme účinnejšiemohlizískaťKrista,“pripomenul Bernard Bober a pokračoval: „Skúsenejší kňazi vám potvrdia, že keď dáte niečo od seba, inou cestou sa k vám Božie požehnanie vráti a vy budete skutočne bohatí – bohatí na milosť a radosť z kňazskej služby.“
Po
Litániách k svätým nasledovalo vkladanie rúk a konsekračná modlitba, skrze ktoré sa kandidáti stali kňazmi.

Jaroslav Fabian


Rožňava -  V Roku Fatimy, v ktorom sa v Rožňavskej diecéze veriaci pripravujú na októbrové zverenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Mrie,sa rady kňazov 10.júna rozrástli. V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave sa konala kňazská a diakonská vysviacka, pri ktorej vkladaním rúk biskupaStanislava Stolárika prijal diakonát jeden kandidát a presbyterát dvaja kandidáti. Biskup Stanislav Stolárik vo svojej homílii zdôraznil, že kde niet pastiera, stádo sa roztráca. Poukázal aj na problémy dnešnej doby, kde napriek tomu, že je priovečkách prítomný, pastierovi často chýba obeta a nestáva sa tak skutočným pastierom. Preto apeloval na dôležitosť modlitby za „dobrých pastierov“ a pripomenul jednoduchú definíciu kňazstva, ktorou je podľa svätého Jána M. Vianneya obeta lásky. Ak sa táto obeta stráca v jednoduchých každodenných úkonoch, stráca sa aj kňazská identita. Na záver biskup Stolárik vyzval všetkých kňazov, aby v sebe živili vďačnosť voči všetkým, ktorí im vyprosili tento nezaslúžený a nesmierny dar, a svätencov zveril podochranný plášť Panny Márie Fatimskej. 

Lukáš Tkáč

Trnava – V Katedrále sv.JánaKrstiteľa vysvätil 10. júna trnavský arcibiskup Ján Orosch troch kňazov. Štvrtý kandidát bol vysvätený 11. júna v Komárne. Hlbokú duchovnú atmosféru obradu umocňoval aj spev trnavského cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša na chóre katedrály. Arcibiskup Orosch sa v homílii o kňazstve vyjadril ako o veľkom tajomstve. Ježiš Kristus, Veľkňaz, odovzdáva svoju kňazskú moc mužovi, aby vysvätený za kňaza pokračoval v jeho diele. Odovzdal mu moc odpúšťať hriechy, sláviť Eucharistiu a svoju lásku, aby takto viedol ľudí k spáse.JežišKristusvšakajodkňaza očakáva dar, jeho sebaobetovanie. Pretože dobrý pastier vedie zverené stádo, pomáha poraneným ovečkám a sýti ich eucharistickým pokrmom. To však vyžaduje svätosť života. „Len takíto kňazi, dobrí pastieri Božieho ľudu, naplnia svet svätosťou a budú záchranouľudstvaasveta,“zakončil svoj príhovor arcibiskup Orosch. Na záver slávnosti sa vysvätení služobníci Cirkvi poďakovali svojmu svätiteľovi, predstaveným seminára a rodičom. Po slovách vďaky si trnavský arcibiskup pokľakol pred vysvätenými kňazmi, aby z ich rúk prijal novokňazské požehnanie.Bohoslužbu zavŕšilo apoštolské požehnanie arcibiskupa Oroscha.

Dušan Kolenčík 
 
Snímka: Peter Zimen
Páčilo sa :
0