13. júla 2017
Čítaní: 90
KN 28/2017 | Z domova
Andrej Radlinský zažiaril na známke
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Radlinského (8. júla 1817 – 26. apríla 1879) slovenská pošta vydala 7. júla poštovú známku s portrétom tohto kňaza, jazykovedca a zakladateľa spolku svätého Vojtecha (SSV). Známku inaugurovali v predvečer jubilea v historickej zasadacej sále SSV v Trnave.

Autorom známky je akademický maliar Róbert Brun, ktorý pri tvorbe portrétu vychádzal z dobovej kresby českého umelca Jana Vilímka zhotovenej vo Viedni a reprodukovanej v časopise Slovenské pohľady v roku 1887. „Materiál, ktorý som mal k dispozícii, bol v zúženej ponuke, litografia nebola v dobrej kvalite, išlo teda o akúsi rekonštrukciu osobnosti Andreja Radlinského,“ povedal na inaugurácii známky uznávaný výtvarník. Vedúci odboru Pofis Martin Vančo zdôraznil, že pri vzniku portrétu bol rozhodujúci faktor autenticity
a vernosti tomu, aký Andrej Radlinský naozaj bol. „Známka vyšla v ryteckej transkripcii Ľubomíra Žalca, mladého talentovaného rytca, ktorý sa vo svojej tvorbe usiluje priblížiť majstrovstvu starých oceľorytcov,“ ocenil Martin Vančo. Výnimočný a nedocenený prínos Andreja Radlinského pre slovenskú kultúru vyzdvihol vo svojom prejave riaditeľ SSV Ivan Šulík. „Radlinský vynikal mimoriadnym organizačným talentom, prezieravosťou a cieľavedomosťou. Vytrvalo presadzoval zavedenie slovenského vyučovacieho jazyka do základných i stredných škôl, obhajoval a vydával slovenskú tlač, náboženskú i pedagogickú literatúru, podieľal sa na tvorbe nového jazykového úzu,“ uviedol.
Tajomník SSV Daniel Dian v príhovore počas svätej omše pred inauguráciou nazval Andreja Radlinského „človekom pokory i odvahy“ a „jednou z najvýznamnejších postáv v šírení evanjelia v reči slovenského národa“. Prítomných pozdravil prostredníctvom listu aj trnavský arcibiskup a predseda SSV Ján Orosch, ktorý vyjadril presvedčenie, že poštová známka s vyobrazením Andreja Radlinského „prispeje k zachovaniu živej spomienky, úcty, obdivu, a najmä vďaky Všemohúcemu za dar, ktorý nám poslal v tomto výnimočnom slovenskom kňazovi, národnom dejateľovi a zakladateľovi SSV“. 

Martina Grochálová
Páčilo sa :
0