7. septembra 2017
Čítaní: 238
KN 36/2017 | Liturgia
Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období - A

 ÚVODNÝ SPEV

Pane, ty si spravodlivý a tvoje rozhodnutia sú správne; nalož so svojím služobníkom podľa svojho milosrdenstva.

 

 

MODLITBA DŇA

Láskavý Otče, ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti; s otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

PRVÉ ČÍTANIE

(Ez 33, 7 - 9)

Toto hovorí Pán: „Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu

Izraelovho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému: Bezbožný, zomrieš, a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa odvrátil od svojej cesty, on, bezbožný, zomrie pre svoju neprávosť, ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. Ak však napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest, a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš.“

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

(Ž 95, 1 - 2. 6 - 7. 8 - 9)

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu. Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. — R.

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. — R.

Čujte dnes jeho hlas: „Nezatvrdzujte svoje srdcia ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci moje skutky videli.“ — R.

 

DRUHÉ ČÍTANIE

(Rim 13, 8 - 10)

Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní okrem toho, aby ste

sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.

 

ALELUJOVÝ VERŠ

Aleluja. — V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia. — R.

 

EVANJELIUM

(Mt 18, 15 - 20)

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší

proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

 

 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

Bratia a sestry, zhromaždení v Ježišovom mene, s vierou,

že on je uprostred nás, a vo vedomí zodpovednosti za celú

Cirkev spoločne prosme.

Ľ.: Pane, vyslyš nás.

- Za všetkých duchovných pastierov: aby s láskou i odvahou upozorňovali na chyby svojich veriacich, prosme Pána.

- Za všetkých ľudí: aby neboli jeden druhému na pohoršenie, ale aby každý miloval svojho blížneho, prosme Pána.

- Za hriešnikov: aby zanechali cestu hriechu a zmierili sa so svojimi bratmi a s Cirkvou, prosme Pána.

- Za rodičov: aby vedeli napomínať a správne vychovávať svoje deti, prosme Pána.

- Za nás tu zhromaždených: aby sme si uvedomovali silu spoločnej modlitby, prosme Pána.

Nebeský Otče, vyslyš naše prosby a pomôž nám niesť si vzájomne bremená, aby sme naplnili tvoj zákon lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI

Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a darca pokoja, daj, aby sme ťa dôstojne uctili našimi darmi a účasťou na eucharistickom tajomstve upevnili medzi sebou zväzky bratskej jednoty. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ

Milovaný Otče, ty nás živíš a posilňuješ svojím slovom a sviatostným chlebom; daj, nech prijímame tieto vznešené dary so živou vierou a s láskou, aby sme dosiahli večnú účasť na živote tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Podľa Direktória spracovala –RED-
Páčilo sa :
0