12. októbra 2017
Čítaní: 218
KN 41/2017 | Liturgia
DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

  

ÚvodnÝ spev

Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť.

 

 

 

MODLITBA DŇA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nás tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

PRVÉ ČÍTANIE

(Iz 25, 6 – 10a)

Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami: hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikrývku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy; zotrie Pán, Boh, slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril. V ten deň povedia: „Hľa, náš Boh, v neho sme dúfali a on nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu.“

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

(Ž 23, 1 - 3. 4. 5. 6)

R.: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. — R.

I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. — R.

Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. — R.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. — R

 

DRUHÉ ČÍTANIE

(Flp 4, 12 - 14. 19 – 20)

Bratia, viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko

som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu

trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

 

ALELUJOVÝ VERŠ

Aleluja. — Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania. — R.

 

EVANJELIUM

(Mt 22, 1 – 14)

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: ,Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: ,Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ,Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: ,Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘ Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

 

 

 

 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe na Pánovej hostine, na ktorú nás pozýva, ďakujme za všetky dobrodenia a prosme za spásu sveta.

Ľ.: Pane, vyslyš nás.

- Za svätú Cirkev: aby v sile Ducha Svätého ukazovala svetu pravé hodnoty, a tak pritiahla všetkých ľudí k Bohu, prosme Pána.

- Za predstavených národov: aby spolupracovali s Duchom Svätým, ktorý všetkých povoláva na svornosť a lásku, prosme Pána.

- Za chorých: aby posilnení sviatosťou pomazania chorých mohli vernejšie plniť svoje poslanie v Cirkvi, prosme Pána.

- Za nás tu zhromaždených: aby sme boli vo svete nositeľmi pokoja, radosti a lásky, prosme Pána.

- Za zosnulých (M.): aby im dobrotivý Boh otvoril brány nebies, kde ho budú velebiť so všetkými svätými, prosme Pána.

Pane, všemohúci Bože, prosíme ťa, vypočuj naše prosby a daj, aby sme aj my raz mali účasť na hostine v nebeskom Jeruzaleme, kde žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Bože, prijmi naše modlitby a dary a daj, aby nás Eucharistia, ktorú nábožne slávime, priviedla do nebeskej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, pri obetnej hostine nás živíš telom a krvou svojho Syna; prosíme ťa, daj nám touto sviatosťou spásy stále plnšiu účasť na svojom božskom živote. Skrze Krista, nášho Pána.

Páčilo sa :
1