26. októbra 2017
Čítaní: 199
KN 43/2017 | Duchovná obnova
Ruženec posilňuje ženy a zušľachťuje mužov

 Možno sa vám počas tohtoročnej dovolenky podarilo napiť sa priezračnej a čistej vody z horskej studničky. Aj keď to bola napohľad len obyčajná voda, možno ste sa zamysleli nad ohromnou skutočnosťou, z akej hĺbky vyviera a akú cestu vykonala každá jej kvapka, kým sa dostala až k vám. Koľkých ľudí napojí a osvieži životodarnou silou. Tak je to aj s modlitbou posvätného ruženca. Je chudobná, naozaj veľmi chudobná. Pre niekoho až nepríjemne jednoduchá a nezaujímavá. A predsa je nesmierne hlboká a plodná. Urobme si preto do tejto modlitby hlbšiu sondu. Alebo si jej jednoduchosť, podobnú svetlu, rozložme na sedem farieb dúhy, aby sme ju mohli vnímať nanovo a reštartovať ju vo svojom srdci.

Biblická modlitba

Pravdepodobne vieme, že modlitba posvätného ruženca pôvodne vznikla, aby nahradila modlitbu žalmov pre mníchov, ktorí nevedeli čítať, a preto sa žalmy nevedeli ani naučiť naspamäť. No asi už tak jasne pred sebou nemáme, že žalmy sú vlastne premodleným Starým zákonom, alebo Bibliou v skratke. No a náš ruženec je premodleným Novým zákonom, alebo - ak chcete - Novým zákonom v kocke; či nie? Popritom nás cez mnohé predobrazy, proroctvá a veľké i nenápadné biblické postavy spája aj so Starým zákonom. Preto má mimoriadnu hĺbku.

V dnešnom svete je akoby druhým dielom Biblie pauperum, čiže Biblie chudobných. Tentoraz pre „unaháňaných“, teda pre ľudí, ktorí sa nevedia zastaviť, ktorí sa ustavične ponáhľajú a nič nestíhajú; pre vorkoholikov, ktorí žijú v neustálom strese a tlaku z množstva povinností a termínov; pre uponáhľané matky s miliónom povinností doma i v práci; pre otcov, ktorí sú často pre zárobok odlúčení stovky kilometrov od domova; pre deti a mládež, ktorí žijú od rána do večera s prstom na displeji mobilu či tabletu; pre seniorov, ktorí hľadajú v jeseni života nový zmysel svojej existencie; ale aj pre všetkých, ktorí sa cítia odstrčení, nechcení, nikým nemilovaní. Veď ruku na srdce, kto z nás číta, respektíve stíha čítať Sväté písmo poctivo každý deň? Preto ruženec môže byť naším najstručnejším každodenným „čítaním“ Biblie. Pár biblických slov v ruženci, ktoré opakujeme z každej strany, sa v kaleidoskope nášho bežného života môže zmeniť na prekrásne obrazy milosti a spojiť s Božími tajomstvami aj naše osobné tajomstvá, trápenia i túžby.

Kristocentrická modlitba

V centre každej modlitby Zdravas´, a teda aj celého ruženca, nie je nikto iný ako Ježiš. Každé ružencové tajomstvo rozvíja jeho podobu na základe Písma – s obrazom jeho hlbokej ľudskosti a zároveň božstva. Evanjeliový kristocentrizmus ruženca ešte viac vynikol vďaka tajomstvám svetla, ktoré sú už navždy spojené s veľkým mariánskym ctiteľom, svätým Jánom Pavlom II. Práve preto je ruženec modlitbou aj pre mužov, v istom zmysle priamych nasledovníkov Ježiša, akými boli jeho učeníci. Muži sú nimi i dnes.

Možno ste si už všimli, ako miništrantská služba pri oltári robí aj z tých najdrsnejších chlapcov pozorných a jemných mladíkov. Niečo podobné sa deje pri častej modlitbe posvätného ruženca. Úžasne zušľachťuje mužského ducha. Keď sa mužská rozhodnosť, opravdivosť a zmysel pre konkrétno vycibria modlitbou posvätného ruženca, ovocím bude vyvážená a bohatá osobnosť muža. A nielen to. Práve mužský element dopĺňa, vyvažuje, ba dokonca i zachraňuje samotnú modlitbu ruženca. Predstavme si, že by v našom umení existovali len ženské spevácke zbory, len ženské divadlá, len ženské opery či operety; len knihy, kde by vystupovali iba ženy... V tomto prípade by som odporúčala nazrieť do niektorej komunity Cenacolo, aby vás ako šíp zasiahol pohľad, ako sa ho mladí muži modlia trikrát denne na kolenách, a aby ste si zároveň všimli, čo s nimi táto modlitba kvapka po kvapke robí. Ako sa i z takzvaných vyvrheľov spoločnosti za pár mesiacov stávajú nielen hlboko veriaci, ale aj najdžentlmenskejší mladíci, akých možno stretnúť.

Mariánska modlitba

Len preto, že ruženec je kristocentrický, je aj mariánsky. Ružencové Zdravasy sú ako loďka, po ktorej naša modlitba pláva dopredu. Alebo ako spojovací kábel. Sprostredkúvajú nám jemné záchvevy Máriinho srdca, ba jej osobné nastavenie voči Najsvätejšej Trojici.

Už prvá časť modlitby Zdravas´ je biblická. Tajomstvami Ježišovho života nás sprevádza práve Panna Mária, ktorá je jedinou dospelou osobou prítomnou v Ježišovom živote od jeho príchodu až po nanebovstúpenie. No i potom ostala s učeníkmi ako jeho živá „relikvia“.

Druhá časť modlitby Zdravas´ je prosbou Cirkvi; tou najelementárnejšou prosbou, ktorej naplnenie potrebujeme všetci. Lebo všetci potrebujeme pomoc práve tu a teraz – čiže dnes. Veď včerajšok ani zajtrajšok nie je v našej moci. Potrebujeme však pomoc aj pre druhý najdôležitejší okamih nášho života – pre deň nášho osobného slávnostného prechodu do večnosti, ktorým bude naša smrť.

Univerzálna modlitba

Taká vhodná do drsných, upracovaných rúk, ako aj do priesvitných rúk chorého na lôžku! Mužov zušľachťuje, ženy posilňuje. Práve preto, že je kristocentrická i mariánska, je pre mužov i pre ženy. Žena sa síce ľahšie modlí nahlas, verejne a spoločne, ale ak by ruženec ostal len v rukách žien, mohol by stratiť na sile. Lebo ruženec nie je v prvom rade modlitbou spoločnou, aj keď je takáto modlitba chvályhodná. Svoju hĺbku nadobúda najprv v súkromí.

Áno, ruženec potrebuje obsiahnuť drsnú konkrétnosť našich životov. Neprežije na plytkej či lacnej citovosti, ktorá mužom nie je väčšinou vlastná. Preto je ruženec veľmi vhodný pre rodiny, kde sa vyvažuje mužský i ženský prvok a modlitba môže dýchať oboma stranami pľúc.

Aj druhá časť Zdravasu - pros za nás hriešnych - je univerzálna. Lebo jedinou podmienkou, aby sme sa mohli ruženec modliť, je uznať, že sme hriešni. Vskutku, tí kresťania, ktorí „nie sú hriešni“, sa ho zvyčajne ani nemodlia. V skutočnosti sme hriešnikmi všetci – to je naša neklamná identita. Veď kresťanská pokora sa od predstieranej či hranej pokory líši tým, že nikdy neostáva pasívne nečinná. Naopak, popri vedomí vlastnej krehkosti, malosti a úbohosti pracuje na spáse svojej duše aj duší iných. A aj keď to robí „len“ modlitbou, obetou, znášaním utrpenia pre dobro veci.

Celistvá modlitba

Šerpovia v Himalájach sa občas zastavia aj mimo plánu s tvrdením, že musia počkať na svoju dušu, kým nedobehne ich nohy. Neplatí to oveľa viac o nás? Myšlienkami, ba i krokmi bežíme stále vpred, ale srdce, duša, celé naše vnútro zaostávajú kdesi pozadu.

Aj v tomto zmysle je ruženec geniálny: zapája myseľ, srdce, pery, prsty, ba i kolená či kroky. Až sa ho modlí celý človek. Zvláda našu napätú myseľ, upokojuje rozbúrené city, vzďaľuje pokušenia, uľavuje od bolesti. Ak sa nám podarí mať s ním aj iné zážitky, napríklad sa budeme môcť pomodliť ruženec pri návšteve Svätej zeme, môžeme jednotlivé tajomstvá posvätného ruženca precítiť na reálnych miestach, po ktorých kráčala Panna Mária a Pán Ježiš. Ruženec nás opravdivo spája s radostnými i bolestnými tajomstvami nášho vlastného života aj života našich blízkych a pripravuje nás na slávnostné tajomstvá. Je to sceľujúca modlitba, a preto má budúcnosť. Čím bude doba, v ktorej žijeme, roztrieštenejšia, tým väčšmi budeme odkázaní na ruženec.

Modlitba srdca

Ruženec je modlitbou pre začiatočníkov i najpokročilejších. Práve preto, že je celistvá, je kráľovnou medzi modlitbami. Pravda je, že človek, ktorému sa javí ako suchá, musí najskôr zdolať sám v sebe vlastnú piesočnú pláž či púšť, aby sa postupne ponoril do vĺn nesmierne životodarného mora.

Ruženec vo svojej bohatej chudobe prináša rozumu množstvo záchytných bodov, upokojuje srdce a dušu vedie ku kontemplácii. Nie až tak kontemplovaniu Panny Márie, ale Boha, Ježiša v jej prítomnosti.

Ruženec preniká do hĺbok nášho podvedomia a má silu previesť nás od formálneho vyslovovania Zdravasov až k mystike. Spomeňme slávnu Ježišovu modlitbu, ktorej jadro je zladené so Zdravasom. Obe modlitby sa začínajú chválou, oslavou a končia pokorným uznaním svojej hriešnosti. A tak najkrajším ovocím ruženca je stav modlitby, život v spojení s Bohom pri každej, i tej najobyčajnejšej profánnej činnosti.

Modlitba vždy nová

Možno sme už zabudli, že najmä vtedy, keď sa ruženec modlíme súkromne, jeho tajomstvá si môžeme obmieňať, skracovať, či vytvárať vlastné. Samozrejme, v duchu evanjelia. Aj záver desiatkov si môžeme prispôsobiť, alebo sa ho pomodliť vlastnými slovami. Dokonca, v tajomstvách môžeme Ježiša či Pannu Máriu oslovovať priamo, v prvej osobe. Cirkev nám veľkodušne vychádza v ústrety, len aby nás táto modlitba udržala nad vodou. A aby nás robila novými mužmi a ženami.

Dagmar Kráľová FMA
Páčilo sa :
1