8. novembra 2017
Čítaní: 302
KN 45/2017 | Liturgia
Liturgia nedele
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

 Úvodný spev

Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba, nakloň svoj sluch k mojej prosbe.

 

 

 

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a milosrdný Bože, láskavo odvráť od nás všetky protivenstvá, aby sme bez vnútorných a vonkajších prekážok mohli plniť tvoju vôľu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

PRVÉ ČÍTANIE

(Múd 6, 12 - 16)

Múdrosť žiari a nevädne; ľahko ju zbadajú tí, čo ju milujú,

nájdu ju tí, čo ju hľadajú. Vychádza v ústrety tým, čo po nej dychtia, aby sa im ukázala prvá. Kto ju vyhľadáva včasráno, nebude sa namáhať, lebo ju nájde sedieť pri svojich dverách. Premýšľať o nej je vrchol rozumnosti a kto kvôli nej bdie, rýchlo nadobudne istotu. Lebo ona sama obchádza a hľadá tých, čo sú jej hodni, priateľsky sa im ukazuje na cestách a pri každom premýšľaní sa stretá s nimi.

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

(Ž 63, 2. 3 - 4. 5 - 6. 7 - 8)

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody, — R.

tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu.

Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať. — R.

Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. — R.

Na svojom lôžku myslím na teba, o tebe rozjímam hneď za rána. Lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. — R.

 

DRUHÉ ČÍTANIE

(1 Sol 4, 13 - 18)

Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými,

aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!

 

ALELUJOVÝ VERŠ

Aleluja. — Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. — R.

 

EVANJELIUM

(Mt 25, 1 - 13)

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské

kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ,Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ,Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ,Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ,Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.“

 

 

 

 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

Bratia a sestry, každý náš deň má byť krokom na svadobnú

hostinu v nebeskom kráľovstve. Prosme Pána, aby sme boli vždy pripravení na stretnutie s ním a aby sa v nás upevnila viera vo večný život a vo vzkriesenie tela.

Ľ.: Prosíme ťa, vyslyš nás.

- Pane, daj, aby tvoji veriaci bedlivo a so svetlom viery očakávali tvoj príchod.

- Pane, daj všetkým ľuďom múdrosť, aby pamätali na pominuteľnosť pozemského života a nepremárnili ani jednu príležitosť konať dobro.

- Pane, daj, aby bol náš národ bohatý na ľudí, ktorí uprednostňujú hodnotu kresťanského života pred osobným ziskom a blahobytom.

- Pane, pomáhaj mladým ľuďom nachádzať pravé hodnoty života a učiť sa vzájomnému porozumeniu, ochotnej pomoci a nezištnej láske.

- Pane, otvor bránu nebeského kráľovstva všetkým zosnulým, ktorí s radosťou vstupovali do tvojho chrámu.

Bože, prijmi naše prosby a vzbuď v nás ducha bedlivosti, aby sme boli pripravení stretnúť sa s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Otče, zhliadni na tieto obetné dary a pomôž nám nábožne sláviť pamiatku umučenia tvojho Syna, aby sme dosiahli plnšiu účasť na jeho vykúpení. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán je môj pastier, nič mi nechýba, pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje.

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Bože, ďakujeme ti, že si nás posilnil chlebom života, a prosíme ťa, daj, nech nás sila Ducha Svätého, ktorá pôsobí vo sviatostiach, ustavične obnovuje, aby sme ti zostali úprimne oddaní. Skrze Krista, nášho Pána.

Páčilo sa :
0