8. novembra 2017
Čítaní: 146
KN 45/2017 | Liturgia
Liturgia týždňa

 13. NOVEMBRA: Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Múd 1, 1-7; responz. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti, Ž 139, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10; evanj. Lk 17, 1-6.

TRNAVA: Dnes je výročný deň smrti arcibiskupa Mons. Júliusa Gábriša, trnavského apoštolského administrátora (1987).

 

14. NOVEMBRA: Utorok 32. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Múd 2, 23 – 3, 9; responz. Velebiť budem Pána v každom čase, Ž 34, 2-3. 16-17. 18-19; evanj. Lk 17, 7-10.

 

15. NOVEMBRA: Streda 32. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Múd 6, 1-11; responz. Boh bude súdiť malých i mocných, Ž 82, 3-4. 6-7; evanj. Lk 17, 11-19.

Alebo: sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

 

16. NOVEMBRA: Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Múd 7, 22 – 8, 1; responz. Pane, tvoje slovo trvá naveky, Ž 119, 89. 90. 91. 130. 135. 175; evanj. Lk 17, 20-25.

Alebo: sv. Margity Škótskej. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

Alebo: sv. Gertrúdy, panny. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

 

17. NOVEMBRA: Piatok 32. týždňa v Cezročnom období. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky. Spomienka. Rúcho biele. 1. čít. Múd 13, 1-9; responz. Nebesia rozprávajú o sláve Boha, Ž 19, 2-3. 4-5; evanj. Lk 17, 26-37.

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky. Titul katedrály a patrónka mesta Košice. Slávnosť (iba v meste Košice). Rúcho biele. 1. čít. treba vziať zo Spoločnej časti svätých a svätíc; Ž podľa výberu čítania; 2. čít. 1 Jn 3, 14-18; evanj. Lk 6, 27-38.

Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.

Zakazujú sa všetky iné, aj zádušné omše okrem pohrebnej.

 

18. NOVEMBRA: Sobota 32. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Múd 18, 14-16; 19, 6-9; responz. Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil, Ž 105, 2-3. 36-37. 42-43; evanj. Lk 18, 1-8.

Alebo: výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

Alebo: Panny Márie v sobotu. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

Zakazujú sa večerné zádušné omše okrem pohrebnej.

 

19. NOVEMBRA: 33. nedeľa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31; responz. Blažení sú všetci, čo sa boja Pána, Ž 128, 1-2. 3. 4-5; 2. čít. 1 Sol 5, 1-6; evanj. Mt 25, 14-30 alebo kratšie: Mt 25, 14-15. 19-20.

Zakazujú sa zádušné omše okrem pohrebnej.

Podľa Direktória spracovala –RED-
Páčilo sa :
0