21. novembra 2017
Čítaní: 412
KN 47/2017 | Listáreň
Popol zo zosnulého nemožno len tak rozsypať
„Inštrukcia z roku 2016 výslovne zakazuje rozsypať popol do vzduchu, zeme alebo vody, či iným spôsobom, ani premeniť popol na spomienkové predmety, kusy bižutérie alebo iné predmety,“ zdôrazňuje Pavol Zahatlan.

 Vážená redakcia,

inštrukcie k pochovávaniu zosnulého v prípade kremácie hovoria aj o tom, že nepovoľujú rozptyľovanie popola na zem. Uvedené platí aj v prípade, že ide o rozptyľovanie na cintoríne (v krematóriu) na to určenej rozptylovej lúčke? Je možné pochovať na cintoríne (v objekte krematória) vysypaním popola do vyhĺbenej jamky na lúčke, vyhradenej na tento účel? Podotýkam, že v oboch prípadoch nejde o úmysel v rozpore s kresťanskou náukou, ide o čisto praktické dôvody (napríklad pozostalí nebývajú v meste pochovania, prípadne sú v zahraničí, a tak sa nemôžu o hrob riadne starať).                         Vincent, Bratislava

 

Vážený pán Vincent!

Už v Starom zákone bol spravodlivý Tobiáš pochválený za zásluhy, ktoré získal pred Bohom, lebo pochovával mŕtvych (porov. Tob 2, 9; 12, 12). Katechizmus Katolíckej cirkvi považuje pochovávanie mŕtvych za skutok telesného milosrdenstva (KKC 2300).

Vaša otázka však smeruje na spôsob pochovávania po kremácii. Som rád, že poznáte inštrukciu pochovávaní zomrelých a uchovávaní popola v prípade kremácie. Ako zaiste viete, spomínaná inštrukcia Ad resurgendum cum Christo bola schválená pápežom Františkom a vydaná Kongregáciou pre náuku viery 15. augusta 2016. V smernici sa uvádza, že pochovanie tela je tou najvhodnejšou formou na vyjadrenie viery a nádeje vo vzkriesenie tela. Cirkev tým chce zdôrazniť vysokú dôstojnosť ľudského tela ako integrálnej súčasti ľudskej osoby, s ktorou má telo spoločnú históriu. Aj keď Cirkev odporúča, aby sa verne zachovával zvyk pochovávať mŕtve telá veriacich, zároveň dodáva, že kremácia neprotirečí kresťanskému náboženstvu a nemajú sa odopierať sviatosti a pohrebné obrady tým, ktorí si želajú byť spopolnení. Toto Cirkev vyhlásila už 5. júla 1963 inštrukciou Piam et constantem.

Odmietnuť pohreb je kňaz povinný v prípade, že bolo všeobecne známe želanie zosnulého dať sa spopolniť a popol rozptýliť v prírode z dôvodov protirečiacich kresťanskej viere. Čo sa týka vašej otázky, popol zosnulého musí byť uchovávaný na posvätnom mieste, nedovoľuje sa uchovávať popol v domácnosti, aby sa zabránilo akémukoľvek druhu panteizmu, naturalizmu alebo nihilizmu. Inštrukcia z roku 2016 výslovne zakazuje rozsypať popol do vzduchu, zeme alebo vody, či iným spôsobom, ani premeniť popol na spomienkové predmety, kusy bižutérie alebo iné predmety.

Čiže na vaše dve otázky inštrukcia dáva zápornú odpoveď. Popol nemožno rozsypať na nejakej rozptylovej lúčke, ani ho vysypať do nejakej jamky na lúčke. Aj v súvislosti s popolom zomrelého treba mať na zreteli človeka ako osobu so smrteľným telom a nesmrteľnou dušou. A tam, kde sa z hygienických, ekonomických alebo zo sociálnych dôvodov rozhodne pre kremáciu, Cirkev vrelo odporúča zaobchádzať s urnou, a teda aj s popolom zosnulého, s patričnou úctou v zmysle pochovať urnu do zeme, alebo uložiť ju do kolumbária vo vyhradenej časti cintorína ako posvätného pietneho miesta.            

Pavol Zahatlan
Autor je odborník na dogmatickú teológiu
Páčilo sa :
0