13. februára 2018
Čítaní: 140
KN 7/2018 | Z domova
Katolícku morálku netvoria abstraktné normy
V utorok 6. februára sa v Aule Benedikta XVI. na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave konala medzinárodná konferencia na tému: Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. Hlavným hosťom konferencie bol emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard Ludwig Müller (70).

 Základné otázky cirkevnej náuky o ľudskej mravnosti zhrnul sv. Ján Pavol II. vo svojej encyklike Veritatis splendor, ktorá vyšla v auguste 1993. Tento rok si tak pripomíname jej 25. výročie. A to bol aj hlavný dôvod konania sympózia, ktoré sa uskutočnilo v seminárnej aule. Za Konferenciu biskupov Slovenska prítomných privítal jej predseda Stanislav Zvolenský. Podotkol, že nie je nič nezvyčajné, „ak chceme hovoriť o mravnosti“. Veľký záujem o toto podujatie je podľa neho dôkazom, že mnohí ľudia majú stále záujem poznať náuku viery a mravov tak, ako o nej hovorí evanjelium a Katolícka cirkev. Encyklika Veritatis splendor je na Slovensku medzi kňazmi a veriacimi málo známa. Prítomnosť kardinála Müllera, ktorý hovoril o obsahu, posolstve a výzvach encykliky Veritatis splendor, preto bola veľmi vítaná. Encykliku charakterizoval ako lekársku správu o úspešnom priebehu operácie, keď pacientovi hrozilo ochrnutie centrálneho nervového systému, ktorým je podľa neho Cirkev. Podarilo sa ňou zabrániť oddeleniu viery od morálky. Podľa kardinála katolícka morálna náuka nie je systémom abstraktných noriem a príkazov. Nie je etikou zákonov a povinností. Ide v nej oveľa viac o život v nasledovaní Krista, ako to zodpovedá evanjeliu. Na konferencii, ktorú zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska, vystúpili aj profesor morálnej teológie Livio Melina, prezident Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme, ktorý hovoril o svedomí a pravde; profesor flozofckej antropológie Stephan Kampowski z rovnakého inštitútu, ktorý hovoril o morálnom konaní; a rektor Kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne Ján Viglaš, ktorý hovoril o vnútorne nezriadených skutkoch.

ĽUDOVÍT MALÍK
SNÍMKA: PETER ZIMEN
Páčilo sa :
0