Boh hľadá jasle nášho srdca

Podstata sviatkov Božieho narodenia spočíva v duchovnej pripravenosti srdca. Malý Ježiš nám daruje svoju lásku, pokoj i harmóniu a my ju máme zaniesť iným.
Damian Marian Szulowski, OFMCap 20.12.2022
Boh hľadá jasle nášho srdca

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Chápu dnešní ľudia duchovnú veľkoleposť príchodu Božieho Syna na svet alebo je to pre nich len pompézna ľudová tradícia, ktorá už aj tak kríva?

A čím sú Vianoce pre nás kresťanov? Sme pripravení na stretnutie s Pánom? Alebo je v nás už len sentiment z detských čias, keď sme verili na Ježiška a darčeky, ktoré nám prinesie? Dorástli sme do kresťanskej dospelosti?

PRIPRAVENOSŤ SRDCA

Adventné predsavzatia by nás mali nasmerovať k hlbšiemu prežívaniu Narodenia Pána. Vianoce sú celoživotné očakávanie Spasiteľa. Ak vieru neprežívame v túžbe po Kristovi, môže sa stať, že Božie narodenie nezakúsime s ovocím.

Duchovná pripravenosť srdca je predpokladom stretnutia s novonarodeným Ježišom. Opravdivosť, nevinnosť, dobroprajnosť, delenie sa a iné formy lásky nás vedú k priznaniu, že potrebujeme vieru – ako najväčší dar, ktorý nás premieňa na ceste života.

Najmocnejším „vodidlom“ v našom putovaní je pozorné počúvanie Božieho slova. Len v poslušnosti tomuto Slovu získavame nádej a odvahu kráčať a nevzdávať nič... lebo Ježiš!

Sviatosti, ktoré nás vedú k zmiereniu s Bohom, nám otvárajú srdce dieťaťa, ktoré sa v nás prebúdza, lebo sme Božie deti. Dieťa Ježiš nám samo ukazuje, kto sme a akí sme v Božích očiach.

POZÝVA NÁS VZÁCNY DARCA

Svet nám ponúka vonkajšie znaky Vianoc podľa svojho presvedčenia: idylické nahováranie, že byť spolu a obdarovať sa je to podstatné. Myslím, že nejeden človek má traumu, keď sa mu túto ideu nepodarí zrealizovať. Láska sa nedá kúpiť v obchode a nie je možné si ju navoliť ani na Vianoce.

Tuším sme zabudli, kto oslavuje narodeniny a kto nás na oslavu pozýva. Ak nás pozve niekto veľavážený, pripravujeme sa dlhšiu dobu, nielen v deň slávnosti. Kto chce vlastne koho obdarovať?

Ježiš je dar aj darca. A najkrajšie na tom je, že nám dáva účasť na svojej láske, ktorá sa chce dávať. Naše vzájomné obdarovanie je ovocie prijatia najväčšieho daru – Ježiša. Len prijatím Krista sme schopní lásky, ktorá sa nedá merať a ani chvíľkovo, zo slušnosti, nafingovať.

Vtedy si ty darom pre toho druhého, skôr ako by si on našiel darček pod stromčekom. Cez teba sa Boh dotýka srdca blížneho. V podstate objímame Krista v tom druhom, ako Kristus najskôr objal nás.

Narodeniny malého Ježiša sú odpoveďou pre znaveného človeka volajúceho na púšti. Stáva sa pokrmom a nápojom v našom putovaní. Takto posilnení môžeme ísť svetom, ohlasujúc Gloria in excelsis Deo! Boh sa v nás rodí, keď sa ním necháme oslobodiť. Hľadá jasle nášho srdca; žľab našich slabostí, aby v nás zažiaril.

EMANUEL, BOH S NAMI

Koho hľadáme a čomu najviac zasväcujeme čas? Pýtam sa Boha na svoj život? Alebo len žobrem o to, čo ja chcem?! Skutočné Vianoce sú vtedy, keď viem, že Boh je s nami vo všetkom – aj v tom, čo bolí neznesiteľne, ale aj vtedy, keď máme úspech. Boh s nami, Emanuel!

Keď viem, že som milovaný, aj keď mi chýba milovaná osoba a jej milujúca náruč. Božie narodenie je také ľudské a pritom presahujúce svojou svätosťou naše predstavy o skutočnej láske. Dovoľme Bohu milovať nás, a teda spoznávať, k akej láske sme povolaní.

Ako som prežil deň, ako ho prežívajú ľudia okolo nás? Chýba nám Ježiš? Chýba nám človek, čo nám povie, že všetko je dobre, že nič nie je stratené? Je tu niekto, kto by mi povedal, že Ježiš je taký láskavý a milosrdný, že mi odpustí všetko?

Je tu niekto, kto by ma zachránil svojou výpoveďou a povedal, že Boh je živý? Lebo inak môže človek prísť do stavu, kde si povie: Ak tu nie je Boh, ktorému môžem povedať všetko, tak také náboženstvo nechcem, ja chcem byť šťastný. Je tu niekto, kto mi dá svedectvo, že sa oplatí veriť Ježišovi?

Kto by mi povedal, že tento čas je veľký čas lásky Boha pre tých, ktorí sú najviac slabí, najviac ubolení? Viem: žijeme dobu, ktorá nie je ľahká. Neistota a čoraz zúboženejší národ nám nič dobré nepripomína.

Klamstvá a zle pochopená moc všetko premieňa na bolesť a neúspech. Blažení tí, ktorých život je v rukách Boha! Sme ľahko v pasci inklinovať k rezignácii, hnevu a k nekonečnému zúfaniu.

BOŽIE NARODENIE NÁS PREMIEŇA

Ježiš prichádza k slabým, chorým, unaveným životom. Boh má zaľúbenie v krehkosti človeka. Nemáme si zamilovať svet, lebo náš cieľ je v nebi. Všetko nedokonalé nás pozýva do spoločenstva s Bohom. On je tvorca vesmíru.

Žeby si neporadil s ľudskou biedou? Naša nedostatočnosť volá po úplnom vydaní sa do rúk Boha. Ak pozeráme na seba a na svet cez naše slabosti a slabosti druhých, môže sa stať, že tento pozemský boj sa nikdy neskončí. Pozerajme očami Boha, Boha lásky, ktorý nám nepripomína naše slabosti.

Majme nádej a radosť v Pánovi! Nechajme sa premieňať Božím narodením. On premieňa naše neistoty na skutočnú slobodu Božích detí. Kristus sa nám narodil – on je naša cesta, ktorou chceme kráčať. Ďakujme Pánovi, chváľme Boha, žehnajme sa navzájom. Kristus je naším najväčším darom.

Vianoce sú neustálym rozpamätávaním sa na to, aký dobrý je Pán. Upriamme svoje srdce na toho, ktorý je život sám v sebe. Máme účasť na jeho sláve. Jemu sa zapáčilo, aby sme mali život v plnosti.

On je Bohom živých. Vzdajme mu úctu. Pokloňme sa v duchu a pravde Dieťaťu menom Ježiš. Obnovme si krstné sľuby, nezmazateľnú pečať našej spásy. Veríme Bohu, lebo on verí nám a dáva sa za nás v obete lásky. Ostaňme v jeho láske.

ODOVZDÁVAJME ĎALEJ

Potešujme sa navzájom a prinesme nehu narodeného Pána do našich vzťahov. Každá pozornosť lásky, ktorú si preukazujeme, nám prináša pokoj a dobro. Sme pútnici, ktorým svetlo betlehemskej hviezdy svieti v temnotách, aby sa nik nestratil, ale aby sme sa raz stretli v nebi.

Kiežby sme spoznali čas nášho navštívenia Bohom. Pane, daj nám väčšiu vieru! Nestraťme upriamený pohľad na Ježiša! V Dieťati Ježiš sa tíši každá vzbura či neúspech. Pobudni v tichu pred Pánom. Stačí najprv u teba v izbičke pri betleheme. Zapáľ sviečku v tme svojich strachov. Vezmi do dlane ruženec.

Stačí desiatok ktoréhokoľvek radostného tajomstva. Privri oči, poďakuj Bohu za momenty celého roka. Po krátkej chvíľke tvojho času choď za niekým a povedz mu, „aký nádherný musí byť Boh, keď ťa stvoril“.

Môže to byť niekto z rodiny, sused na chodbe či okoloidúci chodec na chodníku. Dnes to chcem povedať ja tebe, milý čitateľ, a zároveň ťa požehnať. Aký nádherný musí byť Boh, keď ťa stvoril! Požehnané Vianoce Narodenia Pána!