Nehľadajme skratky k jednoduchšiemu životu

Pôstne obdobie každoročne upriamuje našu pozornosť na fakt, že človek patrí Bohu nielen dušou, ale i telom. Aj preto by sme ho mali cítiť i telesne. Slová svätého Bazila Veľkého: „Je však zbytočné postiť sa od jedla, a pritom mať záľubu v krutom kritizovaní a urážaní: ,Neješ mäso, ale požieraš svojho brata'“ však jasne naznačili, v čom spočíva podstata pôstu.   
Bernard Bober 01.03.2020
Nehľadajme skratky k jednoduchšiemu životu

Boh chcel, aby sa Ježiš cez všetky pasce diabla, ešte viac priblížil k ľuďom. Na snímke: Carl Heinrich Bloch (1834-1890), Ježiš víťazí na pokúšaním satana. Ilustračná snímka: wikimedia commons

Pôstny čas stíšenia a pokánia nám má pomôcť k sústredeniu sa nielen na slávenie Veľkej noci, ale je potrebný aj na intenzívnejšiu formáciu nášho srdca. Každý z nás totiž potrebuje vždy novú očistu vnútra, aby lepšie vnímal Boha, iných i seba samého. 

Božie pôsobenie v pôste 

Pôst, modlitba i solidarita prejavená cez almužnu sú stáročiami osvedčené prostriedky, ktoré v spolupráci s Božou milosťou vedú k naplnenému životu a k večnosti. Obdobie štyridsiatich dní je pomerne dlhým obdobím práce na sebe.

No tu je potrebné v pokore priznať, že nie naše úsilie, ale jedine Božie pôsobenie a milosť sú tou hlavnou hybnou silou, ktorá nás v čase pôstu môže posunúť k väčšej duchovnej zrelosti. Naša ľudská krehkosť a nestálosť nás neraz limituje.

Boh nás však pozýva prekročiť hranice našej nedokonalej ľudskej prirodzenosti. On chce, aby sme s jeho pomocou vyšli z tieňa dedičného i vlastného hriechu, aby sme sa pripodobnili jeho Synovi Ježišovi Kristovi. 

Hľadáme skratky

Niekedy nám ale chýba výdrž a stabilita v dobrom. Nevydržíme vždy verne kráčať v Božom svetle a po jeho cestách. Na našich životných cestách sme často v pokušení hľadať rôzne skratky. Niečo podobné sa nám môže stať na túre, vysoko v horách alebo hlboko v lese, kde nás to často ťahá hľadať kratšiu a jednoduchšiu cestu k cieľu.

Bojujeme s pokušeniami zmierniť námahu a všetko si zjednodušiť. A práve evanjelium Prvej pôstnej nedele (porov. Mt 4, 1 - 11) nám ponúka postup, ako obstáť v takýchto skúškach srdca i svedomia.

Máme pred očami Božieho Syna, ktorého pokúša diabol. On radil Ježišovi, aby si našiel jednoduchšiu a pohodlnejšiu cestu k splneniu svojho poslania. Aby sme pochopili pokúšanie Krista, treba si pripomenúť jeho krst v Jordáne, keď sa otvorilo nebo a nebeský Otec vyhlásil, že Ježiš je jeho milovaným Synom (porov. Mt 3, 13 – 17). 

 

Zákernosť pokušiteľa

Hneď potom Ježiš odišiel do vrchov, na púšť, postil sa štyridsať dní a nocí. Satan ho pokúšal a predstieral, že mu chce pomôcť nájsť odpoveď na otázku: Ako by mohol čo najlepšie uskutočniť svoje poslanie medzi ľuďmi? Satan mal diabolský návrh: obísť Božie prikázania, obísť svedomie, obísť problém viny a sústrediť sa iba na svetské faktory.

Ale Boh chcel, aby sa Ježiš cez všetky pasce diabla ešte viac priblížil k ľuďom, ktorých sa rozhodol zachrániť. Diabol najprv pokúša Krista, či je vôbec schopný uspokojiť základné ľudské potreby, ak je Boží Syn, ako to zaznelo z neba. Pokušiteľ Ježiša spochybňuje a provokuje.

Ježiš mu však odpovedá, že skutočný Mesiáš oproti telesnému pokrmu vyzdvihuje ten duchovný – životodarné Božie slovo.

Potom prichádza druhé pokušenie – za každú cenu urobiť zázrak a prinútiť i samého Boha, aby zasiahol a zachraňoval. No Ježiš mu dal najavo, že neprišiel vytvoriť si lacnú popularitu, ale že sa prišiel podriadiť Božej vôli. A tá nevyhľadáva exkluzivitu a popularitu cez zázraky.

A tak diabol skúša tretie pokušenie – pokušenie vlastniť – stať sa pánom zeme a dať sa zlákať modlou svetskej moci. Ale Ježišova cesta je celkom iná. Kristus je dokonalým ctiteľom Boha a vkladá sa do Božích rúk, preto diabla od seba odháňa. 


Pokušenia, ktorým sa nevyhneme

Keď Boh vychováva, zdokonaľuje svojich milovaných aj skúškami a utrpením. Vzkriesenie možno dosiahnuť iba nesením kríža. A práve tento spôsob, ktorý nám ukázal Ježiš, diabol napadol a chcel spochybniť.

Veľmi pekne to opísal bývalý arcibiskup z New Yorku, Boží služobník Fulton Sheen: „Dnes málo ľudí verí v diabla, čo mu ohromne vyhovuje. Skrýva sa za nový štýl života a láka nás, aby sme si v živote všetko zjednodušili, hlavne, aby to vyhovovalo nám. I namiesto kríža satan navrhol iný spôsob záchrany života – namiesto nesenia kríža a obety navrhuje zjednodušenie života - tri skratky na ceste k popularite – tri kategórie svojich pokušení, ktorým sa nevyhne nikto z ľudí.

Naozaj, pokušenia ako skratky k jednoduchšiemu životu možno ľahko poznať a analyzovať, lebo vždy spadajú do jednej z troch kategórií: buď súvisia s telom (žiadostivosť, obžerstvo), s rozumom (pýcha a nepriateľstvo), alebo s prepiatou láskou k veciam (chamtivosť).

Aj keď tieto pokušenia útočia na človeka celý život, s vekom sa mení ich intenzita. V mladosti je človek najčastejšie pokúšaný hrešiť proti čistote a inklinuje k telesným hriechom.

V strednom veku je telo už menej žiadostivé a začínajú prevládať pokušenia intelektu ako pýcha a túžba po moci. No a na jeseň života sa zvyknú hlásiť o slovo pokušenia k lakomstvu.

Človek vidí, že jeho život sa chýli ku koncu a svoje pochybnosti o istote večnej spásy zaháňa zhromažďovaním majetku a znásobovaním svojej ekonomickej istoty. Je to bežná skúsenosť života: tí, ktorých v mladosti opantala žiadostivosť, v starobe často hrešia lakomstvom.


Byť v spojení s Pannou Máriou

Preto je také potrebné obnovovať v sebe pokoru, trpezlivosť a vytrvalosť v láske. Ježiš sa nám ponúka za pomocníka v pokušeniach a odporúča nám vytrvalú a sústredenú modlitbu.

Ponúka nám na pomoc i svoju prečistú Matku, Pannu Máriu. A práve Panna Mária je nám vždy najbližšie vo všetkých našich pokušeniach a trápeniach. Ona je tá, ktorá porazila silu diabla, rozšliapala mu hlavu.

Ona nám vie poradiť a pomôcť v boji proti zlu a hriechu. Má pre nás odkaz: bolesť, obeta a kríž – pred nimi netreba utekať, je potrebné ich v živote vedieť bez reptania prijať. Veď nakoniec, ako to potvrdila vo Fatime: Kríž a jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazia!

V našich kostoloch často upierame pohľad na Sedembolestnú Pannu Máriu. Pri pohľade na zobrazenie Sedembolestnej prežívame vlastné uzdravenie. Cez tento jej výjav sa zviditeľňuje Boží odkaz pre nás: V trápení a pokušení nikdy nie si sám! Práve v trápeniach sa chce Boh zjaviť a ukázať sa ako Emanuel, Boh s nami.

On trpel za nás. „Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil“ (Iz 53, 4) a prorok pokračuje: „A jeho ranami sme uzdravení“ (Iz 53, 5).

Pohliadni na to, čo spôsobuje pôst! Uzdravuje choroby, vysušuje prekypujúce telesné šťavy, zaháňa zlých duchov, ľaká zvrátené myšlienky, dodáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje srdce, posväcuje telo a postupne človeka privádza pred Boží trón. Veľkou silou je pôst a vedie človeka k veľkým úspechom.

Svätý Atanáz
 

Načerpajme nové duchovné sily

Vyhýbať sa obete vlastného života za každú cenu by znamenalo hľadať v živote skratky, ktoré by nás v podobe veľkých pokušení v konečnom dôsledku odviedli od Boha. Takto by sme stratili pokoj v srdci.

Nie všetky skratky vedú k správnemu cieľu. Ale všetky cesty, na ktorých nás sprevádza Ježiš a jeho Matka Mária, nás určite privedú k Bohu. Nebojme sa diabla ani jeho pokušení.

Boh niekedy dopustí čas skúšok. Sú to skúšky našej vernosti a vytrvalosti vo viere. Kiežby sme v nich obstáli a nedali sa zviesť lacnými riešeniami! V pokore pred Bohom pravdivo otvorme svoje srdce.

Dobrá svätá spoveď je prvým a nevyhnutným krokom. Nevynechajme ju ani tento rok. Vždy novou skúsenosťou Božieho milosrdenstva sa najlepšie dopĺňajú sily v zápase s pokušeniami. Iba v úzkom zjednotení s Ježišom môžeme zmysluplne prežiť nielen tohtoročné Pôstne obdobie, ale i celý náš život.