Ekočasopis pre školákov, ktorý na Slovensku chýbal

Encyklika Svätého Otca Františka Laudato si’ (2015) zarezonovala nielen medzi veriacimi. Rovnako zaujala všetkých, ktorým starostlivosť o našu planétu nie je ľahostajná. Pápež František v nej otvorene hovorí o devastačných následkoch klimatických zmien prejavujúcich sa na ľuďoch i na planéte.
Peter Tollarovič 04.11.2021
Ekočasopis pre školákov, ktorý na Slovensku chýbal

Časopis Enviráčik podporuje rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí – je plný otázok na pochopenie zmyslu textu alebo otázok na zamyslenie.

Environmentálna subkomisia Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska na čele s predsedom, ktorým je prešovský arcibiskup Ján Babjak, je svedectvom aplikovania posolstiev pápeža Františka v praxi.

Novovznikajúci časopis Enviráčik chce v súlade s týmito myšlienkami podporiť environmentálnu výchovu už v najmladšej generácii.

O časopise Enviráčik

Týmto novým projektom pre deti je časopis Enviráčik – prvý environmentálny časopis pre školákov na Slovensku. Časopis je tematicky orientovaný na ochranu životného prostredia, zdravý životný štýl a vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode.

Zároveň je žánrovo pestrým časopisom s umeleckou zložkou (básničky o zvieratkách, rozprávky na pokračovanie), populárno-náučnou zložkou (články o ochrane životného prostredia, duševnom zdraví, zaujímavé informácie, tipy na turistické výlety, slovníček s kľúčovými pojmami) a tiež motivačno-aktivačnými rubrikami (zábavné a kreatívne úlohy, úlohy na čítanie s porozumením, námety na školské akcie a projekty, návody na zhotovenie predmetov z použitých vecí, doplňovačky, dešifrovačky, vyfarbovačky či vystrihovačky).

Okrem toho časopis obsahuje rubriku o liečivých bylinkách a zdravých receptoch, ktoré si môžu deti vystrihnúť a vytvoriť z nich vlastné knižky. Enviráčik je určený najmä (ale nielen) deťom na prvom stupni základných škôl, niektoré úlohy však zvládnu s pomocou dospelého vyriešiť aj deti v predškolskom veku.

Môže poslúžiť ako vďačný pomocník na inšpiráciu pre učiteľky a vychovávateľky v materských aj základných školách. Rovnako je určený pre rodičov s deťmi na prácu doma.

„Vychádza z učebných osnov pre prvý stupeň základných škôl, a teda je vhodný nielen na individuálne čítanie, ale aj ako mimočítanková literatúra pre školy.

Redakcia svoj postoj k závažným spoločenským témam ochrany životného prostredia a zdravia uplatňuje nielen pri tvorbe obsahu časopisu, ale aj tým, že je časopis tlačený na recyklovanom papieri s certifikátom PEFC, ktorý garantuje podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov,“ uviedla šéfredaktorka Danuša Faktorová.

Časopis Enviráčik môže vynikajúco poslúžiť v rámci krúžkov environmentálnej výchovy. Environmentálna výchova má na Slovensku stále status prierezovej témy vo vyučovacom procese, teda nie je samostatným predmetom.

Environmentálny časopis Enviráčik tak možno využívať ako učebný materiál na hodinách čítania a literárnej výchovy, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej či etickej výchovy.

Motivácia založenia nového detského periodika

„Vznik časopisu Enviráčik je reakciou na globálne environmentálne dianie, je symbolickým volaním časti spoločnosti, ktorej nie je ľahostajná naša budúcnosť na zemi. Čelíme totiž nielen klimatickej kríze a hrozbe zániku ekosystémov, ale v konečnom dôsledku aj kríze ľudskosti.

Tento časopis je volaním po budúcnosti. Budúcnosť sú deti. Ide však aj o to, aby deti mali budúcnosť.

A teda je aj volaním po aktivizovaní síl každého človeka už od raného detstva – aby sme napravili, čo sa dá napraviť, a zmiernili či spomalili procesy, ktoré sa už spustili,“ uviedla zástupkyňa šéfredaktorky Kristína Krajanová.

Ako vznikol názov?

Enviráčik je hlavná postava nosnej rozprávky na pokračovanie. Je to lesný škriatok z Envilánie, krajiny, o ktorú sa starajú škriatkovia a ktorá je pre ľudí neprístupná. Na rozdiel od ľudskej ríše, Envilánia je človekom nezničená. Škoda, že taká nemôže byť celá naša modrá planéta – alebo môže?

Enviráčik je totiž okrem škriatka každé dieťa, ktoré sa usiluje zachrániť planétu, na ktorej všetci spolu žijeme. Tento časopis mu v tom môže pomôcť – našepkať mu, usmerniť ho, vysvetliť mu, podnietiť ho k uvažovaniu o problémoch, ktoré majú celospoločenský rozmer.

Cieľom bolo vytvoriť časopis, ktorý by sa špeciálne zameriaval na globálne environmentálne problémy dneška, vzdelával deti v tejto oblasti a zároveň bol pre ne z vizuálneho či grafického hľadiska príťažlivý.

Časopis Enviráčik podporuje rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí – je plný otázok na pochopenie zmyslu textu alebo otázok na zamyslenie. K väčšine rubrík sa vzťahujú súťažné otázky. Motivačnými a aktivačnými sú práve redakčné súťaže a odmeňovanie súťažiacich, ktorí za správne odpovede môžu dostať darček.

Tieto úlohy podnecujú okrem kreativity a fantázie aj detský aktivizmus – deti môžu posielať do redakcie listy, kresby či fotografie, ktorými ukážu svoju šikovnosť. A čo je tiež skvelé, svojimi činnosťami môžu inšpirovať aj dospelých – svojich rodičov, starých rodičov a učiteľov