Galakoncert SND dáva príležitosť pomôcť

Návštevníci Galakoncertu pre život budú mať možnosť prispieť na činnosť občianskeho združenia Nedonosené dieťa, ktoré pomáha skvalitňovať starostlivosť o malých pacientov.
23.01.2019
Galakoncert SND dáva príležitosť pomôcť

Vedenie Opery SND sa podujalo zorganizovať koncert na pomoc predčasne narodeným deťom. Snímka: Maroš Markovič

„Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55-tisíc detí, pričom každé jedenáste z nich príde na svet predčasne. Dlhodobé zdravotné následky sa u ‚predčasniatok’ vyskytujú desaťkrát častejšie ako u donosených novorodencov. V celej Európe predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov a stále ich pribúda,“ informujú tvorcovia podujatia. 


Pripomínajú tiež, že starostlivosť o tehotné ženy a ich predčasne narodené deti sa realizuje v špecializovaných, tzv. perinatologických centrách. „Patrí k nim aj Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde ročne zachránia viac ako osemdesiat predčasne narodených detí.“ Práve na tejto klinike pôsobí združenie Nedonosené dieťa, ktoré pomáha skvalitňovať starostlivosť o malých pacientov zakúpením prístrojov, zdravotníckych pomôcok a odbornej literatúry. Združenie môžu pomôcť aj všetci návštevníci galakoncertu pre život – prostredníctvom finančnej zbierky, ktorá sa v rámci podujatia uskutoční. 


„Poslaním umenia je neustále prekračovať svoj vlastný horizont a stávať sa nositeľom spoločenských inšpirácií a výziev. Nezriedka práve umelecké snahy stáli v histórii ľudstva ‚v prvých líniách’ zápasov o lepšiu tvár sveta. Ak sa teda vedenie Opery SND podujalo zorganizovať koncert na pomoc predčasne narodeným deťom, sleduje práve tento inšpirujúci dosah umeleckej tvorby na spoločenské vedomie,“ zhrnuli organizátori podujatia. 


Súťaž o lístky na Galakoncert pre život 

Zapojte sa do súťaže o 2 x 2 lístky na Galakoncert pre život na záchranu predčasne narodených detí, ktorý sa uskutoční 7. februára o 19.00 v historickej budove Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Účinkujú: Ľubica Vargicová, Eva Hornyáková, Monika Fabianová, Miroslav Dvorský, Daniel Čapkovič, Peter Mikuláš. Spoluúčinkuje zbor a orchester Opery SND. 

Súťažná otázka 
Napíšte názvy aspoň troch opier, ktoré má v repertoári Slovenské národné divadlo. Odpovede pošlite do 31. januára 2019 na e-mailovú adresu kultura@katolickenoviny.sk. Do predmetu uveďte Súťaž opera. 

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. Právny základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 18/2018 Z. z., zapojením sa do súťaže a odoslaním odpovede e-mailom na kultura@katolickenoviny.sk udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom účasti v súťaži. Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolíckych novín, Kapitulská 5, 810 00 Bratislava 1, po skončení súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ2016/679 o ochrane osobných údajov č. 18/2018.
 

Preambula
Tento štatút je jediným záväzným dokumentom upravujúcim pravidlá súťaže „Súťaž o lístky na Galakoncert za život“ (ďalej ako „štatút“).


Článok I. 
Účel súťaže

Cieľom súťaže je podpora Galakoncertu za život na záchranu predčasne narodených detí, ktorý sa uskutoční 7. februára o 19.00 hod v historickej budove Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Účinkujú Ľubica Vargicová, Eva Hornyáková, Monika Fabianová, Miroslav Dvorský, Daniel Čapkovič,  Peter Mikuláš. Spoluúčinkuje zbor a orchester Opery SND.


Článok II. 
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 

Názov: Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. , Redakcia Katolícke noviny
Sídlo: Radlinského 5, 917 01 Trnava
IČO: 31434541
(ďalej  len vyhlasovateľ)


Článok III.
Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 22. januára 2019 do 31. januára 2019 (ďalej len „obdobie trvania súťaže“) a bude ukončená vyžrebovaním súťaže a odovzdaním 2 x 2 lístkov na Galakoncert. 


Článok IV.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na súťaži

1.    Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci, ktorí dovŕšili 18. rok veku života a ktorí do 31. januára pošlú odpoveď na súťažnú otázku „Napíšte názov aspoň troch opier, ktoré má v repertoári Slovenské národné divadlo“. Odpovede pošlú na e-mailovú adresu kultura@katolickenoviny.sk. Do predmetu uvedú text  „Súťaž opera“.
2.    Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci, osoby podieľajúce sa na činnostiach súvisiacich s touto súťažou, najmä prípravou, spracovaním a vyhodnotením údajov pre účely súťaže a žrebovaním výhercov súťaže.

3.    Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolíckych novin, Kapitulská 5, 810 00 Bratislava 1, po skončení súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ2016/679 o ochrane osobných údajov č. 18/2018. Zapojením sa do súťaže a odoslaním e-mailom na kultura@katolickenoviny.sk udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom účasti v súťaži a s podmienkami súťaže (zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie z dôvodu výhry). A stávate sa účastníkom súťaže.


Článok V.
Pravidlá súťaže

1.    Súťaž prebieha od 22. januára 2019 do 31. januára 2019 
2.    Na súťaži sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil 18 rok veku života a do 31. januára 2019 pošle odpoveď na súťažnú otázku „Napíšte názov aspoň troch opier, ktoré má v repertoári Slovenské národné divadlo“ na e-mailovú adresu kultura@katolickenoviny.sk, do predmetu uvedie text  „Súťaž opera“.
3.    Ceny sú stanovené v podobe 2 x 2 lístky na Galakoncert, ktorý sa uskutoční 7. februára o 19.00 hod v historickej budove Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, v hodnote do 120 eur s DPH.
4.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie výhry.
5.    Vyhlasovateľ nehradí účastníkom súťaže nijaké náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.


Článok VI.
Žrebovanie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie cien

1.    Výhercovia cien budú vyžrebovaní náhodným výberom z databázy účastníkov súťaže, ktorí sa platne zapojili do súťaže (ďalej ako „výhercovia súťaže“).
2.    Výhercovia budú uverejnení v printovej verzii Katolíckych novín. 
3.    Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, ktorí získajú po 2 lístky na Galakoncert. 
4.    Výherca súťaže bude o svojej výhre oboznámený vyhlasovateľom súťaže telefonicky na telefónnom čísle, ktoré poskytol, a tiež písomne, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa žrebovania. V prípade, že výherca telefonický kontakt neuviedol, bude kontaktovaný len písomnou formou, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy, z ktorej sa prihlásil do súťaže. Zoznam výhercov bude tiež uverejnený v printovej verzii Katolíckych novín.
5.    Ak výherca súťaže výhru odmietne, vzdá sa výhry, výhru si neprevezme, bude zo súťaže vylúčený alebo mu z iného dôvodu nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto štatútom, jeho nárok na výhru týmto zaniká a na miesto výhercu súťaže nastupuje náhradník podľa poradia, v akom bol náhradník vyžrebovaný. Na náhradníka sa primerane uplatnia ustanovenia tohto štatútu týkajúce sa výhercu súťaže. 
6.    Vecné ceny budú výhercom odoslané vyhlasovateľom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo poštou.
7.    Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby predmetov výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.
8.    Vyhlasovateľ má právo výhru v súťaži výhercovi súťaže neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca súťaže nesplnil podmienky súťaže alebo všetky podmienky na odovzdanie výhry alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.
9.    Namiesto ceny nie je možné poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie. Výhra je neprenosná.
10.    Výhry zo súťaže sú na základe § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDP“) oslobodené od dane z príjmov. 

Článok VIII.
Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž 

1.    Vyhlasovateľ má právo zmeniť tento štatút.
2.    Vyhlasovateľ má právo odvolať súťaž, prípadne súťaž preložiť alebo zmeniť jej trvanie.
3.    Na účinnú zmenu štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oznámením v printovej verzii Katolíckych novín v najbližšom čísle.


Článok IX.
Ochrana osobných údajov
Súťažiaci zapojením do súťaže prostredníctvom odoslania odpovede na súťažnú otázku na adresu kultura@katolickenoviny.sk udeľuje vyhlasovateľovi a organizátorovi súťaže uvedenom v čl. II tohto štatútu súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom účasti v tejto súťaži.
Účelom spracúvania je realizácia súťaže „Súťaž o lístky na Galakoncert za život“. 
Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a odovzdania výhry. 
Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. Právny základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 18/2018 Z. z. 
Osobné údaje sa spracovávajú maximálne v rozsahu: Meno, priezvisko, e-mail, adresa a telefonický kontakt.
Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže, vrátane výhercov, v zmysle týchto udelených súhlasov výhradne za účelom súťaže (kontaktovanie v prípade výhry, zverejnenie mena výhercu v printovej verzii Katolíckych novín a postúpenia partnerom za účelom doručenia výhry). 
Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom účasti v súťaži. Osobné údaje získava  vyhlasovateľ súťaže priamo od dotknutej osoby. Tieto osobné údaje uvádza dotknutá osoba prostredníctvom odoslania e-mailu na adresu kultura@katolickenoviny.sk za účelom zapojenia sa do súťaže. 
Prevádzkovateľ̌ je oprávnený́ spracúvať̌ a uchovávať̌ osobné údaje súťažiacich po dobu trvania súťaže, ako i po jej ukončení, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä doručenia predmetnej výhry. 
Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) Vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.
Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny/mimo EÚ.
Riadne a zákonné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre prevádzkovateľa dôležité a zabezpečenie ochrany osobných údajov je jeho významnou prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa nasledujúce práva: 
a)    právo na informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 
b)    právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
c)    právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
d)    právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 
e)    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
f)    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 
g)    právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, 
h)    právo odvolať kedykoľvek súhlas. 
Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi a to využitím adresy uvedenej v článku II. tohto štatútu súťaže, prípadne na e-mailovej adrese: kultura@katolickenoviny.sk.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je nezákonné, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk) 
 
Článok X.
Záverečné ustanovenia 

1.    Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu vyhlasovateľa a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.
2.    Ustanovenia tohto štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu 1. tohto článku.
3.    V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto štatútu.
4.    V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko vyhlasovateľa.
5.    Osoby zapájajúce sa do súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto štatútu.
6.    Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim nijaké náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
7.    Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.
8.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny.