Kráčal po serafínskej ceste

U miléniovej generácie a ešte viac u neskôr narodených nebadáme túžbu poznávať dobu, keď vyznať vieru bol problém. Verný Kristov kňaz Dionýz František Tomašovič, OFM, počas nej nemohol verejne vykonávať kňazskú službu. Kniha Po serafínskej ceste je výnimočná autobiografia, ktorá odhaľuje nielen údely rehoľníkov slovenskej františkánskej provincie po barbarskej noci, najmä však nahotu politicko-ideologického systému.
Peter Slovák 31.10.2020
Kráčal po serafínskej ceste

Pamätná tabuľa rodákovi Dionýzovi Tomašovičovi, OFM, pri vstupe do kláštora menších bratov v Hlohovci. Snímka: Peter Slovák

Hoci knihu Vydavateľstvo Serafín vydalo už v roku 1997, patrí k cenným autentickým výpovediam faktografického rozmeru z obdobia neslobody v Československu.

Ocenila ju nielen františkánska rodina. Potvrdzujú to slová vtedajšieho provinciála Rádu menších bratov františkánov Lea Petra Rúčku v úvode diela:

„Všetky radosti kňazstva, rehoľníctva, ako aj horký kalich utrpenia hrdinsky povznášal k Pánovi, aby vo všetkom bol Boh oslávený. Kniha by preto mala byť mocnou vzpruhou horlivosti rehoľníkov i veriacich v duchu serafínskej lásky sv. Františka.“

Výpovedná hodnota

Rehoľník Dionýz Tomašovič autobiografiou, ktorú napísal pri príležitosti 60. výročia svojej kňazskej vysviacky, nestojí o piedestál svetskej slávy, ale upozorňuje na cestu, na ktorej ho prostredníctvom anjelov sprevádzal Boh.

Diviško - ako ho familiárne volali príbuzní - píše s ľahkosťou skúseného kazateľa a k jednotlivým udalostiam pridáva osobné spirituálne nuansy. Vykresľuje beh času vlastného života a vypovedá o podstate rehoľného povolania bez ohľadu na čas a priestor, v ktorom sa nachádzal.

Je zjavné, že františkán Dionýz Tomašovič absolvoval klasické vzdelanie. Vycibrená jazyková, filozofická a teologická „gramotnosť“ sprevádza text od samého začiatku až po posledné riadky knihy. Literárna štruktúra autobiografie kladie dôraz na fakty podfarbené znovuprecítením konkrétnej situácie.

Dôraz kladie na aktívne obdobie kňazského pôsobenia a následné nedobrovoľné sústredenia väzenského typu. V emocionálnej rovine v žiadnom ohľade necítiť pocit krivdy ani ublíženia.

Radostná i bolestná autenticita

Prvú tretinu reminiscencií výrazne sprevádzajú radostné spomienky jemne romantického akcentu:

„Moji dobrí rodičia Ján a Mária boli chudobní vinohradníci, ale veľmi vzorní, zbožní a pracovití. Dennodenne som s nimi chodieval do blízkeho františkánskeho kostola. Rezervoval som si prvé miesto v krásnom barokovom kostole pred zábradlím, kde som si ,brúsil' kolienka na malom schodíku pred hlavným oltárom a oči dvíhal na prekrásny obraz Panny Márie, Kráľovnej všetkých svätých.“

Školské roky, vstup do rehole 16. augusta 1929 a filozofické i teologické štúdiá opisuje v súvislostiach stretnutí s osobnosťami pedagógov i duchovných vodcov a zážitkov, ktoré mali zásadný význam pre vytrvanie v povolaní. Je očividné, že zvláštne miesto v jeho srdci zabralo štúdium teológie v Rakúsku v mestečku Schwaz.

Niet sa čo čudovať. Napriek náročnému štúdiu v nemeckom jazyku si mladý rehoľník pochvaľuje nádherný výhľad z okna izby na tirolský Hochnissel a údolie rieky Inn. Na ďalších stránkach so spirituálnym nadšením interpretuje vlastnú kňazskú vysviacku i viaceré pastoračné pôsobiská, ako aj úlohy, ktoré v nich plnil.

Medzi ne určite patrilo poslanie kazateľa ľudových misií a pastorácia nepočujúcich v Kremnici. Zodpovednosť za iných prevzal aj počas druhej svetovej vojny už ako gvardián trnavského františkánskeho kláštora.

Jednoznačným predelom v autobiografii je noc z 13. na 14. apríla 1950. Zlom nastáva v štýle písania, keďže prvé husle začínajú hrať smutné kontúry realizmu diktatúry.

Pezinok, Báč, Svätý Beňadik, Osek u Duchcova, Podolínec či Želiv je len poltucet z dvanástich - ako píše autor - „štácií“ -  zastavení serafínskej krížovej cesty. Práve barbarskú noc živo opisuje:

„Presne o polnoci ktosi s rehotom búchal na bránu kláštora. Boli to naverbovaní milicionári s kvermi. Vylomili zadnú bránu pri baštách, dostali sa na dvor a potom ľahko prenikli na chodbu – rovno ku mne. Privítal som ich: ,Poctiví ľudia prichádzajú vo dne cez dvere, ale vy ste prišli ako zlodeji v noci a vyrušili ste pokojných františkánov, ktorí Trnave slúžia už vyše sedemsto rokov.'“

Čo nasledovalo, vieme si asi predstaviť...

Nenásilný odkaz

Páter Dionýz vo svojich slovách vyjadruje úprimnosť vnímania jednotlivých situácií a hodnotenie necháva na čitateľa. Zároveň ho vtiahnu do deja i po rokoch živo predkladané stretnutia rehoľníka s osobnosťami duchovného života v sústreďovacích klášotroch, ktoré sa pre obe strany načas stali väzeniami.

Tieto riadky si nás získajú najmä pre napínavé okolnosti, ktoré patriot z „Fraštáku“ vždy opíše pútavo, avšak v kontexte Božej prozreteľnosti. Výraznejší sentiment možno sledovať v deskripcii putovania zo Želiva za svojou matkou, ktorá ležala na smrteľnej posteli.

Spolu s „četníkom“ nakoniec dorazili, aby s milovanou mamou mohol stráviť jednu hodinu, šesťdesiat minút „mementa“ bolesti a nádeje. Jeho pokora opakovane eskalovala v homiletike, keď začínal slovami: „Nech mi je dovolené.“ Práve tento rehoľný a kňazský odkaz pokory exponuje v celom diele.

Nie násilie či odplata, ale pokora a láska sú zásadným postojom nasledovníka Františka z Assisi - pátra Dionýza, ktorý ľudsky rozumel hádam každému. A tak slová serafínskeho odkazu určite nie sú nudným čítaním a môžu zaujať i mladšie vekové kategórie.

Míľniky v živote pátra Dionýza Tomašoviča, OFM

25. marca 1911 sa narodil v Hlohovci,

16. augusta 1929 vstúpil do rehole menších bratov v Bratislave,

7. júla 1934 zložil večné sľuby v Malackách,

29. júna 1937 vysvätený za kňaza v Bratislave biskupom Pavlom Jantauschom,

1937 – 1950 na ľudových misiách a v kláštore v Kremnici,

1941 – 1950 gvardián v kláštore v Trnave,

14. apríla 1950 nedobrovoľne odsunutý do sústreďovacieho kláštora v Pezinku,

1950 – 1954 život po barbarskej noci v 12 sústreďovacích kláštoroch,

8. decembra 1954 odchod zo Želiva na slobodu,

1954 – 1989 bez štátneho súhlasu, život u príbuzných,

1990 – 2004 obnovenie rehoľného života v kláštore v Hlohovci, kde žil až do smrti 9. novembra 2004.