Premeny bardejovskej baziliky mapuje nová kniha

Kým predchádzajúce letá sa historickým centrom Bardejova ozýval prevažne poľský jazyk, toto leto jednoznačne vyhrala slovenčina. Práve na úvod tohto obdobia sa literatúra o Bazilike sv. Egídia v Bardejove rozšírila o ďalší titul: Neboj sa, ja som s tebou – Bazilika sv. Egídia a jej premeny.
Silvia Fecsková 24.10.2020
Premeny bardejovskej baziliky mapuje nová kniha

Bardejovská Bazilika sv. Egídia prešla v poslednom čase viacerými obnovami. O reštaurovaní krídlových oltárov, generálnej oprave organa alebo o renesančnej bráne i objave jej gotickej predchodkyne napísali dekan farnosti Pavol Marton a reštaurátor Martin Kutný knihu. Snímka: profimedia.sk

Počas tohtoročného leta bolo povzbudivé pozorovať, ako celé rodiny navštevovali naše mestečká, hrady či iné stopy života našich predkov pod malebnými Tatrami. Cieľom dovolenkových ciest sa stali aj naše chrámy.

Veľmi ma oslovila početná skúsenosť, keď rodičia s deťmi pri prechádzke okolo historickej školy na Radničné námestie očarení jeho malebnosťou konštatovali: „Vidíte, tak to je jedno z najkrajších miest na Slovensku. Ozaj je to nádhera.“

Odchádzajúci správca farnosti Pavol Marton počas šestnásťročného pôsobenia venoval pozornosť aj zveľaďovaniu srdca starobylého Bardejova prostredníctvom reštaurátorských aktivít.

Dôležitým zázemím okrem získavania potrebných finančných prostriedkov z rôznych grantov i zo strany mesta Bardejov sa stal ateliér akadamického sochára a reštaurátora Martina Kutného s tímom obetavých pracovníkov.

Zhodne s myšlienkami kardinála Roberta Saraha - „Cirkev bola po celé stáročia mecenáškou umenia.

Podporovala tie prvky kultúrneho života, ktoré majú schopnosť povznášať ľudské srdcia, myseľ a dušu bližšie k Božím veciam“ - sa rozhodol dekan, farár Pavol Marton časť svojho pastoračného úsilia zamerať na „zveľaďovanie Baziliky sv. Egídia v Bardejove“ (slová z príhovoru k čitateľovi pod názvom Bohu vďaka).

Reštaurovanie baziliky

Autori zostavili publikáciu z dvoch ťažiskových kapitol. Prvá je o reštaurátorských a rekonštrukčných aktivitách na obnove Baziliky sv. Egídia. V chronologickom ročnom prehľade sa čitateľ zoznamuje s reštaurovanými prácami, ktoré zahŕňajú bazilikálny mobiliár.

Záchranným procesom prešla väčšina krídlových oltárov, svätyňa, oprava organa, avšak bez kolaudačného procesu, či renesančná brána s objavom unikátnej gotickej predchodkyne. Reštaurovanie súsošia Kalvárie bolo ocenené udelením ceny Fénix - Kultúrna pamiatka roka za rok 2010 (s. 97).

Súčasťou tohto „filmu“ sú aj rekonštrukčné aktivity – oprava strechy, výmena elektroinštalácie a ozvučenia, uloženie novej podlahy, podstavy pod oltár a vyhotovenie nového oltára vo svätyni, ako aj relikviárov (dodnes chýba uvedenie autorstva na zadnej strane veľkého relikviára).

Archeologický výskum v Bazilike sv. Egídia približuje hutný text z pera archeológa Petra Harčara z Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Citlivý výber fotografií s výstižným opisom a stručným komentárom Martina Kutného umožňuje čitateľovi objaviť záslužnosť reštaurátorského procesu.

Pavol Marton do scenára publikácie vstúpil výberom myšlienok z modlitieb, zo Svätého písma, z výrokov svätcov, pápežov, liturgických obradov, cirkevných dokumentov a vedie čitateľa k tomu, aby predstavené aktivity vnímal ako príležitosť upriamiť myseľ k Bohu. Princíp, ktorý do sakrálneho umenia vniesla gotika.

Obnova sakrálnych pamiatok

Druhá ťažisková kapitola na stranách 132 až 142 s názvom Rekonštrukčné práce vykonané mimo Baziliky sv. Egídia sumarizuje realizované práce na sídlisku Družba v podobe adaptácie priestorov ZŠ s MŠ na Kaplnku Božieho milosrdenstva, rekonštrukciu sakrálnych objektov na cintorínoch sv. Jakuba a sv. Michala, vo františkánskom Kostole sv. Jána Krstiteľa i v kostole na kalvárii.

Do toho prehľadu vstupuje aj generálna oprava organov v Bazilike sv. Egídia a Kostole sv. Jána Krstiteľa, ktoré zhodne pochádzajú z dielne Rieger Budapešť.

Nevšedne potrápilo historikov reštaurovanie fasády budovy Katolíckeho kruhu (s dejinným presahom k pôvodnej farskej škole a neskôr k humanistickej škole), ktorá „vystúpila“ z tieňa baziliky.

Publikáciu dopĺňa stručné resumé v slovenskom a anglickom jazyku (preklad Albert Balog) a robí z knihy vhodný predmet pre početných zahraničných turistov.

Scelenie reštaurátorského úsilia do knižnej podoby možno mnohí nevieme ešte plne doceniť. Publikácia sa v budúcnosti zaiste stane cenným pramenným zdrojom informácií pre študentov vysokých škôl, bádateľov i samotných obyvateľov mesta bez rozdielu konfesionálnej príslušnosti.

Čo možno v súčasnosti spomenúť ako nevýhodu tejto publikácie je, že sa pre záujemcov stala nedostupnou, keďže nebol vyčlenený počet kusov na sprístupnenie predajom. Je ešte čas tento nedostatok odstrániť. Autori vytvorili zaujímavého sprievodcu po tomto gotickom klenote i duchovnom srdci Horného Šariša.

Tento edičný čin je skvostným príspevkom do dvoch jubileí, ktoré sa Baziliky sv. Egídia dotýkajú bezprostredne: dvadsať rokov od vydania pápežského breve o povýšení Dómu sv. Egídia na baziliku minor sv. Jánom Pavlom II. a rovnako dvadsať rokov od zapísania mesta Bardejov do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.