Spoj nás v jedno, Pane

Len Boh môže spojiť, čo bolo zranené a rozdelené neláskou a vzájomným nepochopením.
Terézia Lenczová 21.08.2021
Spoj nás v jedno, Pane

Obálka knihy.

Slovensko je krajina, kde ešte pred reformáciou Martina Luthera („spanilé jazdy“ husitov na Slovensko) a najmä po reformácii žili a žijú kresťania viacerých kresťanských konfesií. Ježiš však založil jednu Cirkev a poslal svojich apoštolov do všetkých končín a kultúr zeme.

Rôznosť tých kultúr, znásobená ľudskými záujmami a nedokonalosťami, prinášala a aj dnes prináša rozdelenia. Ale Duch Svätý a Ježišov s láskou sa usiluje tieto ľudské rôznosti spájať Božím dychom lásky a meniť ich na spoločné bohatstvo.

Sme teda povolaní, osobitne na Slovensku, napojiť sa na Božiu iniciatívu spájať vo viere a láske kresťanov rôznych konfesií, aby svedčili, že Otec poslal Syna na svet, aby svet uveril. Je to dôvod, aby sme boli aktívni a opravdiví v ekumenickom snažení, osobitne v modlitbách za jednotu kresťanov.

Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy v rámci svojich aktivít si vzala za cieľ informovať veriacich, oddaných Ježišovej túžbe po jednote jeho učeníkov, o bohatstve ekumenických iniciatív v kresťanskom svete a o ich plodoch. Preto vznikla kniha s názvom, ktorý sme ešte za totality s nadšením spievali: Spoj nás v jedno, Pane...

Lebo len Boh môže spojiť, čo bolo zranené a rozdelené neláskou a vzájomným nepochopením. Kniha vyšla pred necelým rokom, ale pre protiepidemické opatrenia nebolo možné urobiť jej verejnú prezentáciu.

Cirkevné inštitúcie, ktoré túto knihu dostali, ju môžu s úžitkom používať na ekumenickú formáciu budúcich kňazov a prostredníctvom kňazov pre veriaci ľud. Ich reakcie boli väčšinou veľmi ústretové, vnímali ju ako pozvanie k modlitbe za jednotu kresťanov na Slovensku.

A o to členom Rady pre ekumenizmus ide. Aby bolo čím viac kresťanov na Slovensku, najmä katolíckych kresťanov, ktorí sami žijú a šíria túžbu Ježišovho Srdca po jednote jeho učeníkov.

Kniha sa skladá z dvoch častí. Prvá má názov Božie výzvy pre ekuménu. V tejto časti zaznievajú slová čelných predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a. v. a Katolíckej cirkvi v zmysle: Ako ďalej, rozdelení kresťania?

Hlavnú časť tvoria podstatné informácie o plodoch štyridsať rokov trvajúcich ekumenických teologických dialógov po Druhom vatikánskom koncile k hlavným témam vierouky, náuky o sviatostiach a náuky o Cirkvi. Tieto plody dialógov ukazujú, v čom sa už dosiahol ekumenický konsenzus, kde sa javia sľubné konvergencie a kde trvajú naďalej rozdiely.

Druhú časť knihy s názvom Z ekumenickej praxe tvoria ekumenické stĺpčeky pre digitálny časopis Nové mesto z pera Terézie Lenczovej, členky Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy. Predstavujú informácie o dôležitých ekumenických podujatiach na slovenskej i celoeurópskej úrovni a tiež dlhoročné bohaté skúsenosti autorky z komunikácie na rôzne témy so sestrami a bratmi z kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev.

Odborným poradcom bol člen Ekumenického spoločenstva v Košiciach Anton Konečný. Táto kniha chce byť pozvaním pre všetkých kresťanov na Slovensku, aby sme cítili zodpovednosť za viditeľnú jednotu kresťanov v láske k Pánu Ježišovi, vo vernosti jeho slovám, vo vzájomnej láske a v službe svetu. Pre našu spoločnosť i pre Kristovu Cirkev je to naliehavé znamenie čias.