Cesta ku kňazstvu je v Afrike dlhá

Africké slnko každý deň vychádza i zapadá ako to naše. Pozerá sa na každodenný život obyvateľov majestátnej savany, tých prekračujúcich nehostinnú púšť, loviacich na mori a zabezpečujúcich si obživu pod jeho páľavou.
Lucia Balogová 02.09.2022
Cesta ku kňazstvu je v Afrike dlhá

Slovenskí darcovia podporujú 1 300 seminaristov v misijných krajinách. Bez ich pomoci by túžba mladých mužov po duchovnom povolaní zostala nenaplnená. Snímka: missio.at

Africké deti chodia do školy, alebo aj nechodia, lebo pomáhajú rodičom. Viera v Boha sa opiera o skúsenosť starostlivej Božej prozreteľnosti. Africkí kňazi nie sú iba duchovnou oporou, pomáhajú liečiť aj dušu a telo. Mnohí prichádzajú po pomoc a štedré Božie ruky konajú prostredníctvom rúk kňazov.

Veľkorysé srdce rozdáva lásku a pozornosť chlapcom i dievčatám. Chlapci, často oslovení pokorou, správaním a láskavosťou kňaza, prichádzajú slúžiť k Božiemu oltáru, aby mohli prísť bližšie. Ku kňazovi i ku Kristovi.

Ak sa záujem prehlbuje, mladých mužov pošlú do skupinky na rozlišovanie povolania, kde sa uskutočňujú pravidelné stretnutia a rozhovory s kňazmi a kde sa dá o povolaní kňaza dozvedieť viac. Následne im väčšinou odporučia, aby nastúpili na štúdium do malého seminára.

Okrem kvalitného vzdelania a kresťanskej výchovy tam môžu premýšľať o svojej ďalšej životnej ceste.

FORMÁCIA A SKÚSENOSŤ

Duchovné sprevádzanie pomáha odhaľovať a objasňovať mnohé otázky a povzbudzuje do úprimného nasledovania Božieho hlasu v srdci mladého človeka. Povolanie ku kňazstvu je veľké tajomstvo a Boží dar.

Po skončení šesťročného štúdia a formácie sa môžu krídla rozprestrieť a mladí odletieť za ďalším poznaním. Tí, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do veľkého seminára, požiadajú o to listom miestneho biskupa.

Ten udelí povolenie a príchod adepta na kňazské povolanie predchádza rok modlitby a duchovnej formácie v prípravnom seminári. Po ňom sa môže začať prvý cyklus formácie na kňazstvo, a to prijatím do filozofického seminára, kde adepti absolvujú tri roky formácie.

Štúdium teológie sa začína vstupom do teologického seminára po ročnej stáži a rozlišovaní vo farnosti, čo nasleduje po ukončení štúdia filozofie. Dáva možnosť zakúsiť reálny život kňazov vo farnosti a odpovedať na otázniky vynárajúce sa ohľadom vlastného kňazského povolania.

Následné štvorročné štúdium teológie je akýmsi zavŕšením cesty ku kňazstvu. Ďalší rok vo farnosti bohoslovec zažije väčšinou pred diakonskou vysviackou alebo až po nej.

ADOPCIA SEMINARISTU

Pápežské misijné diela podporujú štúdium v malých seminároch a cez Misijné dielo apoštola Petra špeciálne štvorročnú teologickú formáciu v takzvanom veľkom seminári. Na štvorročné štúdium teológie je možné prispievať seminaristom cez projekt Adopcie seminaristov.

Podpora môže byť všeobecná alebo konkrétna, v tom prípade získa darca fotku a informácie o konkrétnom seminaristovi. Pápežské misijné diela na Slovensku momentálne spolupracujú s jedenástimi africkými kňazskými seminármi a podporujú takmer 1 300 seminaristov.

Bez podpory štedrých darcov by túžba po kňazstve u mnohých afrických chlapcov zostala nenaplnená a Cirkev by prišla o vzácne povolania.

AKO SA ZAPOJIŤ

Do podpory afrických seminaristov sa môžete zapojiť pravidelným mesačným príspevkom alebo jednorazovou podporou. Ročné školné 600 eur, ktorým sa slovenskí darcovia podieľajú na úhrade študijných nákladov, tvorí približne polovicu celkových nákladov na zabezpečenie štúdia, ubytovania a stravy pre bohoslovcov v seminári. Vďaka pomoci zo Slovenska vysvätili už desiatky afrických kňazov. V prípade záujmu o zapojenie do projektu pravidelnej podpory seminaristov sa môžete zaregistrovať na stránke PMD: www.misijnediela.sk alebo na tel.: 02/52 96 49 16.