Každý kresťan je poslaný ohlasovať evanjelium

Svätý Otec František vyhlásil mesiac október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac. Jeho cieľom bude pripomenúť si storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum Illud, ktorá rozpráva o činnosti misionárov vo svete, a podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu apoštolskej exhortácie pápeža Františka Evangelii gaudium o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete.
Ivan Kňaze 15.05.2019
Každý kresťan je poslaný ohlasovať evanjelium

Slová pokrstený a poslaný označujú dve základné vlastnosti kresťana: krst a hlásanie. Z kríža prúdi krst na spásu všetkých ľudí, ktorým sme poslaní hlásať Ježišovo evanjelium. Ilustračná snímka: Lukáš Bjaloň

Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Práve túto skutočnosť symbolizuje logo Mimoriadneho misijného mesiaca októbra, ktoré je vo všetkých miestnych cirkvách spojivom všetkých aktivít.

Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery.

Prvým je osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; druhým je svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; tretím biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; štvrtým misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

Svätý Otec František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“. „Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom,“ napísal Benedikt XV. v encyklike Maximum Illud z roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným.

Päť farieb, päť kontinentov 
Logo Mimoriadneho misijného mesiaca októbra predstavuje misijný kríž, ktorého päť tradičných farieb predstavuje päť kontinentov. Kríž víta svet a spája ľudí. V komunikácii v Cirkvi sme spojení s celým svetom, so všetkými národmi. Kríž je znamením spoločenstva s Bohom a s ľuďmi.

Je svetlý a plný farieb, pretože je znakom víťazstva a vzkriesenia. Kríž je v tvare zemegule, pretože naša evanjelizácia nemá ohraničenie ani bariéry – je ovocím Ducha Svätého. Kríž objíma každého človeka tohto sveta, a vďaka krížu sme spojení a otvorení na spoločnú misiu.

Láska a svet premenené Duchom Svätým prekonávajú vzdialenosti a otvárajú naše srdcia pre druhých. Je to radostná láska Ježiša, ktorá nepozná hranice a ide až na kraj sveta.

Slová pokrstený a poslaný označujú dve základné vlastnosti kresťana: krst a hlásanie. Z kríža prúdi krst na spásu všetkých ľudí, ktorým sme poslaní hlásať Ježišovo evanjelium.

Farby kríža sú tradične pripisované piatim kontinentom: červená pre Ameriku, zelená pre Afriku, biela pre Európu, žltá pre Áziu a modrá pre Oceániu. Každá farba má symbolický význam, ktorý umožňuje spojenie medzi kontinentmi prostredníctvom národov v spoločenstve Boha s ľudstvom.

Červená pripomína krv mučeníkov amerického kontinentu, semená pre nový život v kresťanskej viere. Je to farba obety misionárov. Aj dnes je znakom obety tých, ktorí zostávajú verní evanjeliu bez akceptovania kompromisov.

Červená pripomína zem a všetko, čo je pozemské - je to živá a komunikatívna farba. Zelená je farba života, prírody, vegetácie. Symbolizuje rast, plodnosť, mládež a vitalitu. Takisto je to farba, ktorá harmonizuje celok.

Africký kontinent je povolaný do takejto harmónie aj uprostred púšte a utrpenia. Zároveň to je farba nádeje, jednej z troch teologických čností. Biela je symbolom radosti a začiatku nového života v Kristovi.

Je to výzva pre starú Európu, aby bola schopná znova využiť evanjelizačnú silu, ktorá ju vytvorila vďaka toľkým cirkvám a mnohým svätým. Žltá je farba svetla, ktorá sa živí svetlom, vyvolaním skutočného Svetla. Ázia je kontinent, kde sa narodil Ježiš, Syn Boží, naše Slnko, ktoré stúpa zhora.

Modrá je farba Oceánie, ktorú tvoria nespočetné ostrovy roztrúsené v oceáne. Je to farba, ktorá je najbližšia neviditeľnej, pripomína božský život, pamätá si tajomstvo a vyzýva nás na transcendenciu vo vzťahu k všetkému, čo je pozemské a citlivé. Je to farba vody života, ktorá nás uhasí a obnovuje nás po ceste k Bohu. Je to farba našej oblohy, znamenie Božej blízkosti k nám.

Založte misijné spoločenstvo
Ako jednu z aktivít Mimoriadneho misijného mesiaca októbra pozývajú Pápežské misijné diela na Slovensku veriacich, aby vo svojej farnosti založili misijné spoločenstvo.

Jeho cieľom je modliť sa spolu so Svätým Otcom na jeho úmysly i za Slovensko, ale aj za misijné krajiny sveta, deti, vnukov či rodiny. Spoločenstvo je totiž darom Ducha Svätého a požehnaním pre každého člena.

Každé spoločenstvo by malo mať najmenej dvoch členov a malo by sa stretávať raz mesačne. Podklady na priebeh stretnutia dostane od Pápežských misijných diel, s ktorými komunikuje prostredníctvom vedúceho spoločenstva.

Po prvom stretnutí si spoločenstvo zvolí patróna a bude podľa neho pomenované, napríklad misijné spoločenstvo PMD svätého Augustína. Základom je modlitba posvätného ruženca. Viac informácií a prihlášku získate na www.misijnediela.sk.