MIVA tento rok pomôže misionárovi v Kamerune

Každý rok pomáha organizácia MIVA Slovensko, n. f., misionárom tým, že im zabezpečí kúpu automobilu, pretože v mnohých misiách musia prekonávať obrovské vzdialenosti, aby sa dostali k svojim veriacim. Tento rok pomôže aj slovenskému rogacionistovi Jozefovi Humeňanskému pôsobiacemu v Kamerune.
Ľubomír Matejovič 15.01.2019
MIVA tento rok pomôže misionárovi v Kamerune

Misie v Ebebde boli oficiálne zverené rogacionistom v júli 2017. Ebebda sa nachádza na území s veľkou rozlohou a ľuďmi roztrúsenými na veľkých vzdialenostiach.

Apoštolát sa uskutočňuje cez malé cirkevné spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú. Kňazi, katechéti i laickí dobrovoľníci ich navštevujú v určený deň viac ráz do roka.

Pred Vianocami a Veľkou nocou prebieha celá duchovná príprava práve v týchto spoločenstvách. K misionárskej službe patrí okrem iného urovnávanie rodinných či susedských sporov, ale aj napätí medzi klanmi či etnikami.

Misijné centrum ako prístav
Obrovský význam pre obyvateľov týchto oblastí má starostlivosť o deti a mladých, hlavne o tých, ktorí nemali možnosť učiť sa a študovať. Takýto stav mládeže má rozličné príčiny.

Je to hlavne chudoba a nedostatok, ale aj istá zadubenosť a nechápavosť. K tomu treba pripočítať využívanie detí na prácu, čo je často nezlučiteľné so zdravým vývojom dieťaťa po všetkých stránkach jeho osobnosti.

Misijné centrum pre alfabetizáciu zakúša novú skúsenosť s dobrovoľníkmi, ktorí sa usilujú pochopiť, že je potrebné učiť sa darovaniu; že je radostnejšie dávať ako dostávať.

Na území tejto miestnej cirkvi je viacero detí, mladých i starších ľudí s postihnutím. Misijné centrum je takto pre mnohých prístavom dobrej nádeje pre ich telesné, duševné aj duchovné potreby.

Je to ponuka žiť viackrát do týždňa s ľuďmi, ktorí ich vypočujú a podľa možností im pomôžu. Dôležitá a náročná je aj asistencia ľuďom starším, nevládnym či osamoteným.

Misionári sa učia od miestnych kňazov ísť príkladom aj v konkrétnom fyzickom nasadení a práci na poli či už pri pestovaní a ošetrovaní kávovníkov, kakaovníkov alebo kokosových a olivových paliem.

Áno, aj to majú v pastoračnej náplni domáci kňazi. Charizma rehoľnej rodiny má v práci rogacionistov svoje dôležité miesto.

Modlitba a propagovanie povolaní pre zasvätený život i pre laikov je veľmi dôležitým faktorom každého rogacionistu a zameriavajú na ne viaceré svoje aktivity od formácie cez duchovné osobné sprevádzanie až po adoráciu.

Automobil pre misionárov 
Misionári potrebujú na svoju prácu aj automobil, aby sa mohli ľahšie a skôr dostať k tým, pre ktorých tiež platia slová Pána Ježiša:

„Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier“ (Jn 10, 16).

Verím, že sa nám podarí vyzbierať potrebné peniaze aj pre pátra Jozefa Humeňanského a takouto formou mu pomôcť v jeho ťažkej, ale aj nebezpečnej misijnej práci.

Veď práve počas jeho dovolenky na Slovensku minulý rok v Kamerune ozbrojenci zastrelili pred kostolom devätnásťročného bohoslovca.

AKO POMÔCŤ 
Milodar na podporu mobility misionárov je možné posielať celoročne. Urobiť tak môžete poukázaním finančného príspevku na účet MIVA Slovensko: SK35 3100 0000 0040 3003 0807. Adresa majiteľa účtu: MIVA Slovensko, n. f., Brančská 7, 851 05 Bratislava.


Omšový milodar – vzácny dar pre misie

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu.

Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Kňazi nie sú len duchovnými pastiermi, často pomáhajú v sociálnej oblasti ako zdravotníci či pri bežných problémoch ľudí.

Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár vaše úmysly.

Úmysel svätej omše môže byť: za zosnulých, za zdravie a Božiu pomoc, poďakovanie za manželstvo, za deti a vnúčatá, pri životnom jubileu, pri skúške.

Pápežské misijné diela na Slovensku prijímajú milodary na odslúženie svätých omší. Milodary osobne odovzdá riaditeľ PMD Ivan Kňaze misionárom, ktorí odslúžia sväté omše na uvedené úmysly.

Vaše milodary na sväté omše pomôžu v šírení radostnej zvesti aj v tých najvzdialenejších kútoch sveta.

Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur; milodar na novénu, teda 9 svätých omší, 45 eur; milodar na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, 150 eur.

Prostredníctvom úmyslov na slávenie svätých omší spojíte pomoc, ktorú osobne potrebujete, s pomocou, ktorú poskytnete kňazom v misiách.

Misionári odslúžia svätú omšu na váš úmysel, ktorý si vzbudíte v mysli. Boh o ňom určite vie, takže ho nemusíte písať. Ak ho však chcete napísať, môžete ho poslať na e-mailovú adresu: info@misijnediela.sk.

Milodary na slávenie svätých omší môžete poslať na číslo účtu: SK65 3100 0000 0040 0025 6602.

Adresa majiteľa účtu:

Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, P. O. Box 74, 814 99 Bratislava.

Do poznámky napíšte svoju adresu alebo e-mail a počet intencií.