Násilnou smrťou zomrelo vlani 29 misionárov

Tlačová agentúra Pápežských misijných diel Fides zverejňuje každý rok mená misionárov a laikov, ktorí zomreli násilnou smrťou za svoju vieru. Osobitne si ich pripomíname na výročie smrti sv. Oscara Romera 24. marca, keď slávime Deň mučeníkov misií.
Martina Grochálová 20.03.2020
Násilnou smrťou zomrelo vlani 29 misionárov

Na Slovensku si osobitne spomíname na Danicu Olexovú (na snímke vľavo) a Emíliu Bihariovú, ktoré minulý rok tragicky zahynuli v Afrike. Obidve sa aktívne angažovali v charitatívnej práci. Snímka: Jozef Magda

V roku 2019 prišlo vo svete násilným spôsobom o život 29 misionárov, z toho 18 kňazov, jeden stály diakon, dvaja rehoľní bratia, dve rehoľné sestry a šesť laikov. Najviac, pätnásť, ich bolo zavraždených v Afrike, ktorá je už od roku 2018 na čele týchto tragických úmrtí; v Amerike prišli o život dvanásti ľudia, v Ázii jedna laička a v Európe jedna rehoľná sestra.

Na Slovensku si osobitne spomíname na projektovú manažérku Dobrej noviny Danicu Olexovú, ktorá zahynula 10. marca 2019 pri leteckom nešťastí v Etiópii, a na laickú misionárku Emíliu Bihariovú, ktorá prišla o život pri automobilovej nehode v Tanzánii.

Kresťanov, ktorí prišli o život v službe evanjeliu, označuje agentúra Fides za svedkov viery, pričom slovo misionár používa pre všetkých pokrstených vo vedomí, že „každý kresťan je misionárom v tej miere, v akej sa stretol s láskou Boha v Ježišovi Kristovi“ (Evangelii gaudium 120).

Na základe toho agentúra Fides nedáva do tohto zoznamu iba misionárov ad gentes v najužšom zmysle slova, ale usiluje sa doň zaradiť všetkých pokrstených kresťanov, ktorí prišli násilne o život v službe Cirkvi, hoci niekedy nie výslovne z nenávisti k viere. Slovo mučeník sa tu používa v jeho etymologickom význame ako svedok.

Mučeníkov misií a svedkov viery pripomína aj pobožnosť krížovej cesty, ktorú minulý rok pri príležitosti Mimoriadneho misijného mesiaca vydal Spolok svätého Vojtecha v spolupráci s Pápežskými misijnými dielami na Slovensku a ktorá je aktuálna aj v tomto Pôstnom období.

Spracované podľa agentúry Fides


Ďakujeme za omšové milodary pre misionárov
Pápežské misijné diela v mene misionárov ďakujú za omšové milodary, ktoré počas roka 2019 zaslali veriaci zo Slovenska. Spolu to bolo 96 091 omšových milodarov a celková suma odoslaná do misijných krajín zo Slovenska na slávenie svätých omší predstavuje 480 455 eur.

Sväté omše boli slávené v týchto krajinách: Angola, Benin, Burkina Faso, Ekvádor, Eritrea, Etiópia, Filipíny, Gabon, Guinea Bissau, Kamerun, Kazachstan, Kongo, Libéria, Papua-Nová Guinea, Peru, Pobrežie Slonoviny, Rwanda, Srí Lanka, Stredoafrická republika, Taiwan, Thajsko, Timor, Togo, Trinidad.

Peniaze a úmysly sa posielajú priamo do týchto krajín alebo do Ríma, kde ich jednotlivé sekretariáty Pápežských misijných diel prerozdeľujú. Omšový milodar je vzácny dar pre misie.

Pre mnohých kňazov znamená požehnanie, darcovia si vďaka nemu môžu uvedomiť univerzálnosť Cirkvi. Všetky milodary a úmysly darcov sú evidované v národnej kancelárii Pápežských misijných diel na Slovensku.

Ivan Kňaze


Spoznajte Azerbajdžan
Nové číslo časopisu Svetové misie, ktorý dvakrát do roka vydávajú Pápežské misijné diela (PMD), predstavuje ázijskú krajinu Azerbajdžan, kde tvoria kresťania iba jedno percento kresťanov, no Katolícka cirkev sa tam teší veľkej úcte.

V čísle nájdete rozhovor s bakuským biskupom Vladimírom Feketem, zaujímavé články o živote a Cirkvi v Azerbajdžane, ale aj reportáž o manželoch Fyodorovovcoch, ktorí sa spoznali v Baku.

Nechýbajú recepty na azerbajdžanské dobroty či správy o aktivitách PMD. Číslo pripravili PMD v spolupráci s biskupom Vladimírom Feketem a so saleziánom Štefanom Kormančíkom.

–MAG–


Omšovým milodarom môžete pomôcť misionárom aj v roku 2020
Milodar môžete poslať prevodom na účet SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP).
Do poznámky napíšte svoju adresu alebo e-mail.

Adresa majiteľa účtu:
Pápežské misijné diela,
Lazaretská 32,
P. O. Box 74, 814 99 Bratislava.

Formulár na zapísanie úmyslov svätých omší je dostupný na www.misijnediela.sk.

Bližšie informácie na 02/529 64 916 alebo info@misijnediela.sk. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur; na novénu, teda 9 svätých omší 45 eur; na gregoriánske sväté omše, teda 30 svätých omší 150 eur. V mene misionárov ďakujeme.

–PMD–