Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov

Osobitnou charizmou Kongregácie rogacionistov Ježišovho Srdca je prosiť o duchovné povolania. Čo to znamená, približuje VLASTIMIL CHOVANEC, RCJ (40), misionár v Rwande.
Martina Grochálová 06.05.2022
Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov

Slovenský misionár Vlastimil Chovanec, RCJ, vedie Centrum svätého Antona v Rwande. Snímka: Lukáš Straka

Rogacionisti sa zameriavajú na pastoráciu duchovných povolaní. Ako sa táto charizma zrodila?

Inšpiráciu dostal Hanibal Mária Di Francia počas adorácie vo svojom rodnom meste Messina na talianskom ostrove Sicília. V modlitbe pred Oltárnou sviatosťou sa zamýšľal, čo by najviac dopomohlo k spáse duší.

Riešenie uvidel vo väčšom počte dobrých Božích služobníkov, a tak si povedal, že vzácna modlitba je tá, v ktorej sa o takýchto služobníkov žiada. Písal sa rok 1868 a Hanibal Mária mal sedemnásť rokov.

Pár rokov nato „objavil“ v Matúšovom (9, 37 – 38) a Lukášovom (10, 2) evanjeliu slová: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Ježišove slová boli pre neho potvrdením vnútorného volania vyprosovať u nebeského Otca dar povolaní, mnohých svätých služobníkov, robotníkov žatvy. Tomuto ideálu oddal celý svoj život a ako kňaz založil dve rehole – Kongregáciu dcér Božej horlivosti a rogacionistov.

Čo znamená slovo rogacionista?

V citovanom evanjeliovom verši slovo proste znie v latinčine rogate a znamená tiež žiadajte, vyprosujte, domáhajte sa.

Od tohto slova odvodil meno rogacionistom, ktoré na jednej strane vyjadruje to, že sa modlíme za povolania, a na druhej strane sa v tom popri modlitbe aj angažujeme – actio znamená v latinčine činnosť, aktivitu.

Ako sa svojej charizme venujete v súčasnom svete?

Každodenne sa usilujeme poslúchnuť Ježišov príkaz a prosíme Pána žatvy, aby poslal robotníkov, lebo žatva je zrelá. Ducha tejto modlitby šírime, kde sa dá, a popri domáhaní sa evanjeliových robotníkov sa nimi aj snažíme byť.

Nemodlíme sa teda: „Bože, pošli niekoho, nech to spraví,“ ale „Bože, pošli niekoho na pomoc, pretože tvoje pole je veľké a my nestačíme.“

Podľa Ježišovho príkladu (porov. Mt 9, 35 – 36) sa venujeme „žatve – svetu“: opusteným deťom, chudobným ľuďom, pracujeme v školách, nemocniciach, vo farnostiach, v duchovných centrách či médiách.

Veríme, že Pán povoláva stále. Žiaľ, nie vždy sa mu dostáva odpovede. Preto pomáhame tým, ktorí sú povolávaní pochopiť, že si ich Pán vyvolil, a pomáhame im aj nájsť vnútornú silu odpovedať: „Áno, Pane, idem za tebou“.

Kde všade pôsobíte?

Na každom kontinente, v 30 krajinách, spolu v 109 komunitách. Medzi rogacionistami je sedem Slovákov. Dvaja pôsobia na Slovensku v Prešove, jeden v Nemecku, jeden vo Francúzsku, jeden v Rwande a dvaja mladí rehoľníci sú na štúdiách v Taliansku.

Ako ste sa o reholi dozvedeli vy a čo vás na nej oslovilo?

Jeden chlapec, ktorý rehoľu poznal, mi o nej rozprával na strednej škole. Povedal mi, ako rogacionisti pomáhajú mladým ľuďom rozlišovať povolanie, nájsť seba a svoje miesto v živote. Keďže to bola aj moja potreba, hneď ma to fascinovalo.

Vediete Centrum svätého Antona v Rwande. Zrodili sa už aj tam duchovné povolania?

Mali sme niekoľko detí, ktoré sa po strednej škole vydali na túto cestu, no potom ju zmenili. Medzi terajšími chovancami máme troch nadšencov, čas ukáže.

Duchovné povolanie sa však zrodilo u štyroch našich bývalých zamestnancov v čase, keď pracovali s osirotenými deťmi u nás v centre – tri vychovávateľky a jeden vychovávateľ.

Čo môžeme pre podporu duchovných povolaní urobiť my?

Výzvu prosiť o evanjeliových robotníkov adresuje Ježiš každému z nás. Duchovné povolania neprichádzajú samy od seba. Domáhajme sa ich! Zjednotení v Duchu Svätom a v Ježišovom mene o ne prosme. Ježiš nám sľúbil, že ak budeme Otca o niečo prosiť v jeho mene, dá nám to.

Jedna krátka, vrúcna modlitba, ktorú každý môže recitovať viackrát denne, je napríklad táto: „Pošli, Pane, svätých apoštolov do svojej Cirkvi.“ Kto sa modlí ruženec, môže ju recitovať po každom desiatku.