Benedikt XVI. mal mladých rád

Celý svet sa posledný deň roku 2022 rozlúčil s emeritným pápežom Benediktom XVI. Spomienky naňho má aj veľa mladých ľudí, ktorí sa s ním mohli stretnúť na Svetových dňoch mládeže. Zúčastnil sa na nich trikrát a každý rok sa mladým prihovoril aj na diecéznej úrovni.
Miroslava Gromanová TK KBS 12.01.2023
Benedikt XVI. mal mladých rád

Celosvetové stretnutie mládeže označil za nádherný dôkaz plodnosti Kristovho poverenia, ktoré dal Cirkvi. Snímka: profimedia.sk

Benedikt XVI. sa osobne zúčastnil na Svetových dňoch mládeže v Kolíne nad Rýnom v Nemecku, v austrálskom Sydney a v Madride v Španielsku. Avšak okrem týchto stretnutí sa s mladými stretával aj počas apoštolských ciest.

RODINA ŠIROKÁ AKO SVET

Prvou Benediktovou púťou bolo stretnutie s mladými na Svetových dňoch mládeže v rodnom Nemecku, a to hneď potom, ako sa stal pápežom. „Môžeme dúfať, že aj so všetkými našimi pokleskami ešte môžeme vykročiť za Ježišom.

Cirkev je ako jedna ľudská rodina, ale súčasne je veľkou rodinou Božou, prostredníctvom ktorej Boh vytvára priestor pre život spoločenstva a jednoty,“ povedal vo svojom príhovore počas slávnostnej svätej omše.

Sme radi súčasťou tejto veľkej rodiny; sme radi, že máme bratov a sestry, priateľov na celom svete, vyjadril pápež myšlienky a pocity všetkých prítomných.

„Máme s tým práve teraz, tu v Kolíne, skúsenosť, aké je krásne patriť do rodiny širokej ako svet, ktorá obsiahne nebo i zem. V tomto veľkom spoločenstve pútnikov kráčame spolu s Kristom, kráčame s hviezdou, prežarujúcou dejiny.“

PROROCI NOVEJ ÉRY

O  tri roky neskôr zavítal Benedikt XVI. do Austrálie. Počas charizmatického stretnutia v Sydney v roku 2008 pápež nazval mladých „prorokmi novej éry“. V príhovore vyzdvihol najmä úlohu a postavenie človeka.

„Snažia sa vás presvedčiť, že objektívna pravda neexistuje, že Cirkev a náboženský život patria iba do súkromného života. Táto cesta nevedie k šťastiu a slobode, ale k otroctvu.

Preto je potrebné vaše svedectvo o úcte voči životu, budovanie spoločenstiev a solidárnosť. To je ovocie Ducha Svätého, ktorého ste svedkami.“ Pred odletom na letisku poďakoval za pohostinnosť, ale najmä mladým za to, že urobili úžasnú oslavu mládeže.

„V typicky austrálskom štýle ste pripravili úžasné prijatie pre mňa a všetkých mladých pútnikov, ktorí sem prišli zo všetkých kútov sveta. Som vďačný aj rodinám z Nového Zélandu, ktoré mladým ponúkli svoje domovy. Otvorili ste svoje dvere a srdcia mladým z celého sveta a v ich mene vám ďakujem.“

Po pár dňoch strávených v Austrálii odchádzal spokojný a nadšený. „Tieto udalosti a modlitby, ako aj naša radostná eucharistická slávnosť boli svedectvom diela živého Ducha Svätého, prítomného a aktívneho v srdciach našich mladých. Svetové dni mládeže ukázali, že Cirkev sa môže z dnešných mladých radovať a môže byť plná nádeje pre svet zajtrajška,“ dodal na záver príhovoru.

SVEDECTVO KRESŤANA

V Madride mladým Benedikt XVI. povedal, aby sa nechali dobyť láskou Krista, pretože je to významná príležitosť práve na takomto celosvetovom stretnutí mladých. „Vyzývam vás, aby ste vydali odvážne svedectvo kresťanského života pred ostatnými.

Tak budete kvasom nových kresťanov a spôsobíte, že sa Cirkev narodí s novou silou v srdciach mnohých ľudí,“ povedal. Na spoločných stretnutiach tiež nabádal mladých ľudí, aby nasledovali Ježiša a posilnili svoju vieru v neho.

„Drahí mladí, dovoľte mi ako Petrovmu nástupcovi pozvať vás posilniť túto vieru – ktorú nám odovzdali apoštoli – postaviť Krista, Božieho Syna, do centra vášho života. Dovoľte mi, aby som vám tiež pripomenul, že nasledovať Ježiša vo viere znamená kráčať s ním v spoločenstve Cirkvi.“

Jeho túžbou bolo najmä to, aby mladí milovali Cirkev a stali sa misionármi. „Základom rastu vášho priateľstva s Kristom je nevyhnutné spoznať dôležitosť vášho radostného začlenenia do farností, komunít a hnutí, ako aj každonedeľná účasť na Eucharistii.“

CIRKEV VEČNE MLADÁ

Jednou z mnohých apoštolských ciest pápeža Benedikta XVI. bola aj návšteva Libanonu. Tam upriamil pozornosť na Cirkev v spojení s mladými.

„V mojom srdci a v celej Cirkvi zastávate osobitné miesto, pretože Cirkev je večne mladá. Cirkev má vo vás dôveru. Počíta s vami! Ste mladými v Cirkvi. Ste mladými s Cirkvou. Cirkev potrebuje vaše nadšenie a vašu tvorivosť.“

Mladí majú byť tí, ktorí sa postarajú, aby Cirkev stále rástla. „Mladosť je obdobie, v ktorom sa snažíme o veľké ideály a v ktorom študujeme kvôli príprave na prácu a budúcnosť. Je to dôležité a vyžaduje si to čas! Hľadajte to, čo je pekné, a majte radosť z toho, čo je správne,“ prihováral sa mladým v Libanone.

Opäť poukázal na dôležitosť spojenia s Ježišom, na jeho veľkú lásku k nám. Preto mladých pozval stať sa poslami evanjelia života a životných hodnôt.

„Statočne odolávajte všetkému, čo ho neguje: potrat, násilie, odmietanie a opovrhovanie inými, nespravodlivosť, vojna. Takto budete rozširovať pokoj okolo seba.“

PREMENENÍ LÁSKOU

Na stretnutí s mladými v roku 2010 v Turíne vo svojom príhovore použil príklad stretnutia Ježiša s bohatým mladíkom. Inšpiroval sa listom Jána Pavla II. adresovaným mladým k Medzinárodnému roku mládeže.

V posolstve sa prihovoril zvlášť tým, čo sa rozhodli vybrať cestou kňazstva alebo zasväteného života. „Majte odvahu robiť definitívne voľby a prežívajte ich s oddanosťou.

Pán vás môže povolať k manželstvu, ku kňazstvu, k zasvätenému životu, k osobitnému darovaniu vás samotných: odpovedzte mu s láskou!“ No hovoril aj o zmysle slova láska. A to práve v spojení Ježiš – bohatý mladík.

„V Ježišovom pohľade, ktorým sa s  láskou pozerá na mladíka z evanjelia, vidíme Božiu túžbu byť s nami, byť nám nablízku. Áno, drahí mladí, Ježiš chce byť vaším priateľom, vaším bratom v živote, učiteľom, ktorý vám ukazuje cestu k dosiahnutiu šťastia. On vás miluje takých, akí ste, vo vašej krehkosti, slabosti, aby ste – dotknutí jeho láskou – mohli byť premenení.“

Príkladom úprimnej a čistej lásky k Bohu bol aj sám Benedikt XVI., ktorý svoju pozemskú púť zakončil slovami: „Pane, milujem ťa.“ A to má obrovskú hodnotu pre celú Cirkev.

POZNANIE KRISTA

Benedikt XVI. poslal mladým posolstvo aj k diecéznemu 21. svetovému dňu mládeže. Hlavnou myšlienkou bolo naučiť sa poznať Krista. Pozval ich brať častejšie do rúk Bibliu a čítať z nej.

„Keď budete čítať Bibliu, naučíte sa poznať Krista. Čítanie, štúdium a meditácia o Božom slove sa musia odzrkadľovať v štýle života, ktorý je poznačený hlbokým zväzkom s Kristom a jeho učením. Budovať svoj život na Kristovi, radostne prijímať Božie slovo a učenie premieňať na skutky – to má byť, mladí ľudia, váš program.“

V závere posolstva k 21. svetovým dňom mládeže si Benedikt XVI. želal, aby vznikla nová generácia apoštolov, ktorá bude prinášať evanjelium.

„Keď vás Ježiš volá, tak nemajte strach veľkodušne mu odpovedať – predovšetkým vtedy, keď vás povoláva k zasvätenému životu alebo ku kňazstvu. Nemajte nijaký strach, dôverujte mu a nebudete sklamaní.“

Krátko predtým sa rozhodol vzdať Petrovho stolca a vo svojom poslednom posolstve mladým napísal, že všetci sme plodom Božej lásky.

„Milí priatelia, nikdy nezabudnite, že prvým skutkom lásky, ktorý môžete urobiť pre druhých, je to, že sa s nimi podelíte o zdroj našej nádeje: ak im nedávame Boha, dávame im príliš málo!“