Keď málo slovami povieš veľa

Hoci tieto úvahy písal Štefan Hanakovič vo veku staršieho pána, ako by boli šité na dnešnú dobu. Nielen preto, že majú dĺžku a formu statusov, ale aj vďaka hĺbke a múdrosti, ktorá z nich razí. 

Mária Bilá 02.07.2020
Keď málo slovami povieš veľa

Možno ti aj myšlienky Štefana Hanakoviča pomôžu na ceste životom a so vzťahmi v tvojom živote. Ilustračná snímka: unsplash/Eliott Reyna

Štefan Hanakovič písal tieto myšlienky do Katolíckych novín v rámci rubriky Myšlienky týždňa. Vybrali sme ich z roku 1999. 

Zvolil si formu, ktorá môže byť veľmi blízka i ľuďom dnešnej doby – krátka myšlienka (spočiatku bez uvedenia zdroja, neskôr uvádzal biblické súradnice; tie sme doplnili ku každému zamysleniu) a k nej stručný postreh autora.

Každý týždeň sedem takýchto zamyslení – na každý deň jedno. Zaujímavé je, že ani po dvoch dekádach nestratili nič na svojej aktuálnosti; o niektorých by sa dalo dokonca povedať, že sú ešte aktuálnejšie. 

Prinášame teda pár vybraných ochutnávok. 

Poslanie nestačí
„,Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov' (Mk 3, 14 – 15) – patril k nim aj Judáš. Poslanie teda nestačí, ale až všestranné úsilie naplniť ho.“ 

Len tí sa môžu obrátiť
„,Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho' (Lk 15, 1) – ale Ježiš ich neodohnal, hoci mu to farizeji a zákonníci zazlievali. Vedel totiž, že len tých môže získať, ktorí sú ochotní počúvať i vypočuť ho. Len tí sa môžu obrátiť. Prečo som nevrlý k tým, čo svoje pokánie berú úprimne?“

Je ich dnes priveľa
„,Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a budú v mojom mene hovoriť' (Lk 21, 8) – nezdá sa, že tých, čo hovoria v Pánovom mene, ale nie v zhode s ním, je dnes priveľa? O to väčšmi treba byť opatrný. ,Nechoďte za nimi,' radí nám Pán.“ 

Duchovné ruiny
„,A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku' (Mt 7, 26) – teda nie náhody, nie zlé prostredie, ale nezachovávanie evanjelia zapríčiňuje duchovné ruiny. Uvedomujem si, že aj v mojom živote?“ 

Kedy prekážam
„,Po mne prichádza mocnejší, ako som ja' (Mk 1, 7) – len vtedy je môj apoštolát účinný, ak po mne prichádza Pán. Ak presadzujem seba, prekážam jeho príchodu.“

Ak si ma Pán vybral
„,Ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo' (Jn 15,16) – ak si ma Pán vybral, zaiste mi dal všetko potrebné na to, aby som prinášal trvalé ovocie. Môžem povedať, že ho aj prinášam?“ 

Mohli by si prečítať diskutéri
„,Akou mocou toto robíš?' (Mt 21, 23) – na túto nervóznu otázku veľkňazov a starších z ľudu Pán neodpovedal. Nechcel sa hádať s tými, ktorí nechceli poznať pravdu. Hádky nevedú k svätosti, pretože svätosť sa neprejavuje hádkou.“

Ktorí sú falošní proroci
„,To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka' (Mt 1, 22) – Boh veľmi dávno predtým dal ohlásiť toto tajomstvo. Naplnil ho však v čase, ktorý on sám určil. A tak je to podnes. Proroci, ktorí určujú Bohu, kedy má čo urobiť, sú vždy falošní.“ 

Nezabúdajme
„,Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu' (Lk 1, 72) – Božie milosrdenstvo sa nemusí prejaviť ihneď na tých, čo oň prosia. Nezabúdajme, že v svojej spravodlivosti nikoho neprepustí naprázdno.“ 

Dnešné popravy
„,Nesmieš s ňou žiť' (Mt 14, 4) – čoraz častejšie treba opakovať tieto slová na adresu tých, čo nelegálne žijú s ďalšou a ďalšou ženou alebo, ak ide o ženu, s ďalším mužom. A žiaľ, opakuje sa aj príbeh Jána Krstiteľa, ktorého bez viny dal kráľ sťať. Tie dnešné popravy sú prakticky len morálne. Najhoršie na nich je to, že s nimi veľmi mnohí súhlasia. Nepatrím medzi nich aj ja?“ 

Prísnejší súd
„,Takých postihne prísnejší súd' (Mk 12, 40) – akých? Tých, ktorí túžia po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia (porov. Mk 12, 39 – 40). Ak mám čo len jednu takúto vlastnosť, aj mňa postihne prísnejší súd.“ 

Vyčítať dobrý skutok
,Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu' (Jn 12, 7) – je nespravodlivé zazlievať komukoľvek dobrý skutok, ktorý vykoná z obetavej lásky. No je podlé, ak sa touto výčitkou zastiera vlastná chamtivosť.“