Na svete je nový portál

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku (OKVAV) spustila k poslednému dňu minulého roku nový portál s názvom MuzPed.
Denisa Lukáčová 27.02.2019
Na svete je nový portál

Do edukačných aktivít múzeí sa zapájajú viaceré školy. Snímka: Múzeum školstva a pedagogiky

Hlavným cieľom portálu je uľahčiť prístup škôl k vzdelávacím aktivitám v múzeách.

„Naším poslaním je obohatiť vzdelávanie v školách o nové zážitkové metódy či autentické predmety, ktoré sa nachádzajú už len v múzeách,“ zdôrazňuje Jaroslav Hanko, predseda OKVAV, a dodáva: „Učiteľ si na jednom mieste môže vybrať, čo ho zaujíma, skontaktovať sa s múzeom či priamo múzejným pedagógom a prísť do múzea so svojimi žiakmi.“ 

Komu je portál určený
Portál MuzPed je primárne určený pedagógom na rôznych stupňoch školstva a postupne bol doplnený o ďalšie cieľové skupiny.

„Môže sa tu ľahko orientovať aj rodina s deťmi, senior či hendikepovaný návštevník,“ hovorí Jaroslav Hanko.

Ako vznikla myšlienka
Potreba podobného portálu sa objavovala v diskusiách medzi múzejnými pedagógmi už dlhšiu dobu.

„Čoraz častejšie sa na nás obracali aj pedagógovia zo škôl, ktorí sa sťažovali na neprehľadnosť informácií o vzdelávacích programoch na množstve stránok rôznych múzeí,“ konštatuje Jaroslav Hanko.

Posledným impulzom bolo podľa jeho slov kolokvium Na spoločnej ceste, na ktorom sa v júni 2017 stretli učitelia a múzejní pedagógovia, aby pomenovali hlavné prekážky vzájomnej komunikácie a spolupráce múzeí a škôl. Z uvedeného kolokvia vyšla aj metodická publikácia na podporu spolupráce múzeí a škôl.

Ako to funguje
Portál budú obsahovo napĺňať samotní múzejní pedagógovia. Na nich záleží, aby boli informácie pravidelne aktualizované.

„Veríme, že v spoločnom záujme všetkých múzeí bude, aby mali títo zamestnanci dostatok času na jeho napĺňanie,“ hovorí Jaroslav Hanko.

Návštevník stránky si môže filtrovať vzdelávacie programy podľa toho, ktoré mu najviac vyhovujú.

„Vzhľadom na to, že prioritne bol MuzPed určený pre pedagógov, programy sa triedia podľa Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je záväzný pre všetky školy na Slovensku. Takže vo filtrácii musíte zadať, ktorá téma z učebných osnov vás zaujíma. Programy sa ďalej delia aj podľa lokality, v ktorej sa realizujú, alebo podľa cieľovej skupiny, pre ktorú sú určené. Taktiež si môžete zadefinovať typ programov (či ide o lektoráty, animačné programy, alebo publikácie, multimediálne nosiče a podobne). Ak vám na niektorom kritériu nezáleží, môžete si jednoducho označiť všetky možnosti naraz,“ vysvetľuje fungovanie webstránky Jaroslav Hanko.