Ohodnoťte kvalitu svojej vysokej školy

Slovenská akreditacná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) spustila celoslovenský prieskum spokojnosti vysokoškolákov so vzdelávaním a študentským životom. Tí tak majú možnost ovplyvnit kvalitu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.
Ján Lauko 21.05.2021
Ohodnoťte kvalitu svojej vysokej školy

Spätná väzba študentov sa vôbec prvýkrát stane oficiálnym podkladom na posúdenie kvality vysokých škôl, keďže Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo bude výsledky prieskumu využívať ako jeden z podkladov pri posudzovaní žiadostí vysokej školy o akreditáciu.

Prieskum bude tiež slúžiť ako indikátor slabých a silných stránok vysokej školy či študijného programu. Agentúra zohľadní výstupy aj pri rokovaní s kompetentnými orgánmi o zlepšovaní prostredia pre študentov – či už v podobe legislatívnych zmien, alebo poskytnutia finančnej podpory.

Vysokoškoláci tak majú jedinečnú možnosť svojím názorom ovplyvniť kvalitu vysokej školy, na ktorej študujú. 

Aké otázky sa v prieskume nachádzajú?

Otázky sa týkajú kvality výučbového procesu, získaných vedomostí a zručností, spokojnosti s metódami výučby. Akreditačnú agentúru zaujíma tiež názor na prístup pedagógov k študentom. Chce tiež vedieť, či si študenti myslia, že získavajú aj praktické zručnosti, relevantné vedomosti a ako vnímajú podmienky štúdia a prostredie vysokej školy.

Cieľom je takisto zistiť, aký vzťah majú študenti k akademickej etike – či sa stretávajú s podvádzaním a plagiátmi a čo s tým robia vysoké školy. Prieskum sa tiež pýta, na základe čoho si študenti vyberajú školu a študijný program a kam budú ich kroky smerovať po škole.

Či a prečo chcú končiaci študenti ostať na Slovensku alebo ísť von, či sa chcú vrátiť a ako sa cítia pripravení na život a prácu. Dotazník sa zameriava aj na špecifické témy, ako napríklad dôsledky pandémie na vysokoškolské vzdelávanie, aké podmienky na štúdium majú študenti so špecifickými potrebami či zahraniční študenti.

Prieskum by mal byť pravidelne

Prieskum vychádza zo štandardov SAAVŠ, podľa ktorých sa posudzuje kvalita vysokých škôl. Zapojiť sa doň môžu všetci študenti bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a spojeného štúdia slovenských vysokých škôl, ktorých je na Slovensku 128-tisíc.

Prieskum prebieha formou online dotazníka, ktorý si vysokoškoláci našli vo svojom e-maile registrovanom v Centrálnom registri študentov. Má štyri jazykové verzie: slovenskú, maďarskú, ukrajinskú a anglickú. Okrem toho je pripravená aj verzia prispôsobená pre nevidiacich a slabozrakých študentov.

Vyplnenie dotazníka trvá približne 15 minút, preto sa projekt volá Akademická štvrťhodinka. Do prieskumu sa možno zapojiť do 30. mája. Výsledky budú prezentované v júni 2021.

Akreditačná agentúra plánuje prieskum realizovať pravidelne, aby každoročné meranie študentskej spokojnosti umožnilo sledovať dlhodobé trendy a tiež to, či opatrenia, ktoré vysoké školy a štátne inštitúcie prijímajú, prispievajú k zlepšeniu úrovne kvality štúdia.

Prieskum má ambíciu ponúknuť vysokým školám, relevantným orgánom a verejnosti pravidelnú a rozsiahlu spätnú väzbu od študentov na štúdium. Získané informácie zároveň môžu pomôcť súčasným študentom urobiť si prehľad o ich štúdiu a budúcim študentom nájsť si miesto, kde chcú študovať.