Učiť sa dá aj vonku

To, ako bude vyzerať vzdelávanie na školách po uvoľnení opatrení týkajúcich sa epidémie koronavírusu, nie je zatiaľ úplne jasné. Ak sa však žiaci a študenti budú musieť vrátiť do škôl, nemuseli by celý čas tráviť v laviciach. Možnosťou je aj vyučovanie v exteriéri. Takúto alternatívu vítajú aj mnohí učitelia.
Ján Lauko 21.05.2020
Učiť sa dá aj vonku

Vyučovanie vonku je skvelý prostriedok, ako zážitkovým spôsobom preberať učivo. / Snímka: Archív Živica


Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica sa pri príležitosti Medzinárodného dňa vyučovania vonku, ktorý tento rok pripadol na 21. mája, pýtalo učiteľov základných škôl, či a aké predmety by chceli preniesť z triedy do prírody. Do prieskumu sa zapojilo 705 respondentov, ktorí by možnosť výučby vonku privítali.

„Vyučovanie vonku a prenesenie tém z učebných osnov von do prírody je skvelý prostriedok, ako nielen počas korona krízy dosiahnuť to, že žiaci budú na čerstvom vzduchu a zároveň zážitkovým spôsobom preberú učivo,“ uviedla Ivana Poláčková z platformy Hurá von, ktorú zastrešuje Živica.

Z prieskumu vyplýva, že medzi vyučovacie predmety, ktoré by učitelia základných škôl najradšej preniesli do vonkajšieho prostredia, patrí prírodoveda, výtvarná výchova, matematika a vlastiveda. Nasleduje telesná výchova a slovenský jazyk a literatúra.

Podľa Ivany Poláčkovej je dôležité cielene posilňovať citlivosť populácie voči životnému prostrediu, čo sa pri učení v prírode deje veľmi prirodzene. „Korona kríza v spojení s klimatickou krízou sú dnes veľmi jasnou ukážkou našej zraniteľnosti a priamej závislosti od prírody a jej zdrojov. Vyučovanie vonku v prírode je jedným z nástrojov, ako prirodzene obrátiť pozornosť na tento fakt a upozorniť na problémy, ktoré už viac nemôžeme ignorovať,“ dodala.

Viacerí učitelia v prieskume však uviedli, že na vyučovanie v prírode potrebujú metodickú podporu. Živica sa preto rozhodla, že pre základné školy vypracuje metodické listy vyučovania vonku pre štyri najžiadanejšie predmety. Spolupracovať na nich bude aj s partnerskými organizáciami z Českej republiky.

Centrum Živica sa prostredníctvom platformy Hurá von už niekoľko rokov snaží viacerými projektmi vytiahnuť učiteľov a deti von z tried a ukázať im, ako prirodzenou a pútavou formou získať nové vedomosti. Napríklad projekt Záhrada, ktorá umožňuje školám premeniť školské pozemky na inšpiratívne vonkajšie učebne, ktoré môžu využívať na vyučovanie predmetov počas celého roka.

Prostredníctvom programu Zelená škola sa zasa žiaci venujú vybranej environmentálnej téme. Učia sa pomenovať problémy, navrhnúť ich riešenia a spoločne s učiteľmi, rodičmi, upratovačkami, so školníkmi či s kuchárkami premieňajú školské dvory na záhrady, v ktorých sa učia, šetria vodou a energiou. Alebo prehodnocujú, z čoho sa varí v školskej jedálni, a hľadajú lokálnych producentov, ktorí následne do škôl dodávajú potraviny s nízkou ekostopou.