Ukrajinské deti sa začínajú adaptovať

Začleniť sa do spoločnosti môže byť náročný, dlhodobý proces. Aktuálne sa to najviac týka začleňovania ukrajinských detí do našich škôl.
Eva Sládková 14.07.2022
Ukrajinské deti sa začínajú adaptovať

Začlenenie ukrajinských detí do nášho vzdelávacieho procesu je veľkou výzvou. Ilustračná snímka: profimedia.sk

Ukrajinské deti má v triede viac ako polovica učiteľov základných škôl, vyplynulo z prieskumu Komenského inštitútu. Učitelia konštatujú, že ukrajinské deti sa chcú učiť po slovensky, ale narážajú na inú úroveň ich vedomostí a spôsobilosti.

Na prieskume sa zúčastnilo vyše 6-tisíc učiteľov, výsledky vypracovala agentúra FOCUS a zber dát vznikol v spolupráci s EduPage. Na efektívne začlenenie ukrajinských detí by pedagógovia potrebovali podporu v rozvoji ich jazykových zručností, ako aj priame poradenstvo a metodické odporúčania.

ÚSPEŠNÉ ZAČLEŇOVANIE

Až 77 percent pedagógov v uvedenom prieskume uviedlo, že ukrajinskí žiaci vytvárajú priateľstvá s neukrajinskými spolužiakmi, a 69 percent učiteľov konštatovalo, že deti z Ukrajiny začínajú rozumieť slovenskému jazyku.

Podľa Komenského inštitútu sú pozitívne čísla odrazom toho, že deti nastúpili do slovenských škôl dobrovoľne. Zvyšok buď neštuduje, alebo využíva dištančnú online formu vyučovania na svojich ukrajinských školách. V prípade materských škôl nastúpila iba tretina detí, ktoré prišli na Slovensko.

„Náš prieskum ukazuje, že úvodná fáza adaptácie tých detí z Ukrajiny, ktoré sa zapojili do vzdelávania, prebieha aj vďaka podobnosti jazyka a kultúry pomerne pozitívne. Nemôžeme však zabúdať na to, že emocionálna reakcia ľudí utekajúcich z vlastnej krajiny je oneskorená a prvé problémy sa nám ukazujú už aj v prieskume,“ povedala psychologička a programová riaditeľka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.

PREKÁŽKY PRI ADAPTÁCII

Učitelia poukazujú na výzvy, s ktorými sa u nových žiakov stretávajú: psychická nepohoda ukrajinských žiakov, trauma vyvolaná vojnou, izolácia ukrajinských detí od zvyšku kolektívu či preťaženie spojené s paralelným vzdelávaním v slovenskej škole a ukrajinským vzdelávacím systémom a napokon aj nezáujem ukrajinských žiakov vzdelávať sa v slovenčine.

Negatívne prijatie ukrajinských žiakov triednym kolektívom pozorovali iba dve percentá učiteľov.

„Za nezáujmom ukrajinských žiakov vzdelávať sa v slovenskom jazyku vnímame ich obrovskú túžbu vrátiť sa späť domov. Žijú nádejou, že pobyt na Slovensku je dočasný, a pri prvej možnej príležitosti majú mnohí záujem sa vrátiť späť.“

V náročnej situácii im však pomáha komunita. „Sú nesmierne vďační učiteľom našich škôl, spolužiakom, ktorí im vytvárajú čo najprijímajúcejšie podmienky. V odborných činnostiach pracujeme s podporou, motiváciou a hľadáme riešenia rôznych situácií,“ informovala Jana Lednická, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

HĽADANIE RIEŠENÍ

Učitelia, ktorí prišli do kontaktu s ukrajinskými deťmi, vnímajú ako najväčšiu prekážku jazykovú bariéru, a preto by najviac privítali jazykovú podporu pri vzdelávaní a podporu v oblasti prispôsobenia obsahu vzdelávania pre žiakov, ktorí neovládajú slovenský jazyk.

Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum od vypuknutia vojny už nejaké aktivity na podporu zorganizovali a v iniciatíve pokračujú.

„Pracujeme na tom, aby od začiatku nového školského roka v krajoch pôsobili tímy odborníkov, ktoré budú učiteľom a odborným zamestnancom škôl poskytovať priame metodické poradenstvo,“ uviedla riaditeľka ústavu Miroslava Hapalová.

„Budú tiež školám poskytovať a sprostredkovávať na mieru šité vzdelávanie pre celé pedagogické kolektívy podľa ich aktuálnych potrieb.“

VEĽKÁ VÝZVA

Vďaka spolupráci s UNICEF bude Štátny pedagogický ústav realizovať napríklad tlač a distribúciu didaktických a učebných materiálov na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka, zabezpečenie služby tlmočenia pre školy pri komunikácii s rodičmi či organizovanie jazykových kurzov pre ukrajinských učiteľov – to im umožní zamestnať sa na pozíciách pedagogických zamestnancov na Slovensku.

„Aby to prebehlo úspešne, je potrebné nastaviť kvalitnú stratégiu, ktorá sa zameriava nielen na adaptáciu ukrajinských detí, ale aj na podporu učiteľov v rámci tohto procesu,“ dodala na záver Zuzana Labašová z inštitútu.