Vysokoškolákov ubudlo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na rokovaní vlády SR 28. októbra výročnú správu, podľa ktorej vlani klesol počet vysokoškolákov oproti roku 2018 o 2 069 študentov, čo predstavuje pokles 1,55 percenta.
Ján Lauko 12.11.2020
Vysokoškolákov ubudlo

Oproti roku 2018 bolo na slovenských vysokých školách v minulom roku o vyše dvetisíc študentov menej. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Na verejných vysokých školách bolo menej o 1 032 študentov a na súkromných o 1 037.

Podiel žien

Celkovo študovalo v roku 2019 na Slovensku 131 083 vysokoškolákov, z toho 76 654 žien. Celkový podiel nežného pohlavia na vysokých školách bol tak 58,45 percenta, no napríklad na súkromných školách to bolo až 63,20 percenta.

Najvyšší podiel žien bol na Trnavskej univerzite v Trnave, kde v roku 2019 tvorili až 82 percent všetkých študentov. Naopak, najnižší podiel študentiek zaznamenali na umelecky zameranej súkromnej vysokej škole HUAJA v Banskej Štiavnici (27,27 percenta).

Menej je aj absolventov

V priebehu roka 2019 vysokoškolské štúdium riadne ukončilo 37 308 študentov. To je o 3 805 absolventov menej ako v roku 2018, čo je pokles o 9,25 percenta.

Pod tento pokles sa vo výraznejšej miere podpísali absolventi externej formy štúdia medziročným poklesom o 24,53 percenta (2 023 absolventov). V prípade absolventov denného štúdia bol medziročný pokles o 5,42 percenta (1 782 absolventov).

Nových záujemcov o štúdium je viac

Rast však zaznamenala štatistika podaných prihlášok na vysokoškolské štúdium. Medziročne ich počet narástol o 2 800 na 75 353 prihlášok. Podalo ich 39 491 uchádzačov, čo je tiež nárast o 468 záujemcov o vysokoškolské štúdium.

Z úspešných uchádzačov sa na štúdium nakoniec zapísalo 35 857 študentov, čo je viac o 3,92 percenta ako v roku 2018.

Z výročnej správy vyplýva, že najviac študentov verejných vysokých škôl v prvých dvoch stupňoch študovalo v spoločenských vedách, náukach a službách, a to až 44 percent.

Nezamestnanosť absolventov

Zaujímavá je aj štatistika, koľko ľudí s vysokoškolským vzdelaním je zaregistrovaných na úrade práce.

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie v decembri 2019 z verejných a súkromných vysokých škôl 1 648 absolventov vysokých škôl, čo bolo o 203 menej oproti roku 2018.

Z nich bolo 1 363 absolventov druhého, 282 absolventov prvého a traja absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.