Apoštolské požehnanie duchovne sprevádza človeka

Spôsoby žehnania sú rôznorodé. Sprevádzajú život veriaceho a dávajú mu duchovný impulz pre život. Vo všeobecnosti požehnanie znamená obdarovať niekoho dobrami vyššej moci, úspechom alebo prosperitou. Požehnávaním sa zvoláva hojnosť a plnosť života na niekoho, kto o to žiada.

Viliam Zemančík 26.04.2019
Apoštolské požehnanie duchovne sprevádza človeka

Odpovedá rímskokatolícky kňaz, vicerektor Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Mnohí veriaci majú túžbu získať apoštolské požehnanie od svätého Otca na pergamene. Aký je pôvod a charakter tohto požehnania? Na koho sa obrátiť, prípadne pri akej príležitosti alebo životnej udalosti je vhodné o toto požehnanie požiadať? 

Mária, Spišská Nová Ves

Už prvé stránky Svätého písma opisujú stvorenie sveta zavŕšené požehnaním, ktoré Boh udeľuje človeku (porov. Gn 1, 28) i stvorenstvu (porov. Gn 1, 22). Rovnako Božie požehnanie sprevádza človeka i po stvorení, spočíva na jeho práci (porov. Dt 2, 7), jeho chlebe, vode (porov. Ex 23, 25) i na poliach, ktoré obrába, aby boli úrodné (porov. Ž 65, 11).

Keď človek žehná inému človeku alebo veci, tak čerpá práve z Boha, prameňa a pôvodcu všetkého dobra. Žehnanie spočíva v bohatstve a dobrote Boha, ktorého požehnané meno sa vzýva pri modlitbe. Požehnávanie v Starom zákone je často spojené s prinášaním obety (porov. 1 Sam 9, 13). Klasickú formulu požehnávania v Izraeli nachádzame v Knihe Numeri 6, 23 - 27: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete žehnať Izraelitov: ,Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!'“ V Novom zákone vidíme samotného Pána Ježiša, ktorý je požehnaným plodom lona Svätej Panny (porov. Lk 1, 42), ako udeľuje požehnanie napríklad deťom (porov. Mk 10, 16) či apoštolom (porov. Lk 24, 50 - 51).

Svätý Pavol píše, že v Kristovi spočíva všetko požehnanie: „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). Cirkev vyznáva a ohlasuje Ježiša Krista a pokračuje v jeho diele. Keď služobník Cirkvi žehná, koná tak v mene Cirkvi, s Cirkvou a v prospech Cirkvi, čiže jednotlivých živých kameňov, z ktorých je postavená, vzývajúc a chváliac Otca skrze Syna v Duchu Svätom.  

 Apoštolské požehnanie na pergamene je špeciálnou formou požehnania, ktorá úzko súvisí s obetou a má silný cirkevný rozmer. Udeľuje ho Svätý Otec prostredníctvom Úradu apoštolskej charity. Tento úrad patrí medzi najstaršie úrady rímskej kúrie. Pôvodne v Ríme rozdávať almužnu chudobným v mene pápeža mali na starosti diakoni. Neskôr boli ustanovené diela pomoci pre konkrétne skupiny núdznych, najmä pre deti a siroty, vdovy, chorých a starých ľudí.

Zodpovednými za charitné diela sa stali tzv. cubicularii, ktorí pôvodne netvorili špeciálnu hierarchickú hodnosť. No už za Inocenta III. (1198 - 1216) sa v jeho bule hovorí o úrade almužníka ako už o existujúcom úrade. Blahoslavený Gregor X. (1271 - 1276), ktorého ofícium na jeho sviatok označuje ako pauperum amantissimus - najmilujúcejší chudobných, zriadil Úrad apoštolskej charity a určil úlohy a charakteristiky almužníka. Úlohou Úradu apoštolskej almužny je v mene pápeža vykonávať charitné diela v prospech chudobných. Almužník Jeho Svätosti, ktorý stojí na čele úradu, má hodnosť arcibiskupa, patrí do pápežskej rodiny a zúčastnuje sa na liturgických sláveniach a oficiálnych audienciách Svätého Otca.

V súčasnosti túto službu vykonáva poľský kardinál Konrad Krajewski. Pápež Lev XIII. dal almužníkovi fakultu udeľovať apoštolské požehnanie na pergamene. Je to ozdobný pergamen, na ktorom je portrét Svätého Otca a text, že Svätý Otec udeľuje mimoriadne apoštolské požehnanie. Ďalej meno osoby, ktorej sa požehnanie udeľuje, suchá pečať úradu a podpis Almužníka. Požehnanie sa udeľuje konkrétnym osobám, cirkevným spolkom alebo farnostiam. Často veriaci prosia o požehnanie pri významných životných udalostiach, ako sú narodeniny, krst, vysviacka, sobáš či výročia s nimi súvisiace.

Momentálne je možné požiadať o požehnanie napísané v hlavných svetových jazykoch, pričom zástupcovia slovenskej komunity v Ríme vyjadrili túžbu, aby sa vydávali aj v slovenčine, a zároveň ochotu spolupracovať na ich príprave. O prípadnom znovuvydávaní apoštolského požehnania na pergamene v slovenčine budeme prostredníctvom Katolíckych novín informovať. Požehnanie je možné vybaviť buď osobne pri návšteve Vatikánu priamo na Úrade apoštolskej charity (vchod cez Bránu svätej Anny), ktorý je otvorený od pondelka do soboty od 9. do 13.30 hodiny, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.elemosineria.va. Finančná čiastka, ktorú veriaci obetuje pri prosbe o požehnanie, je určená na charitné diela Svätého Otca pre potreby chudobných.