Darujme dieťaťu to najcennejšie

Kristus ponúka človeku vo vážnom zdravotnom stave svoju milosť osobitnou sviatosťou pomazania chorých, či je v nemocnici alebo doma. Udeľuje milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené s ťažkou chorobou alebo so starobou. Novorodencom, ktorí sú chorí a v ohrození života, sa ako prvá a základná sviatosť udeľuje krst.
Miroslav Szuda 24.09.2020
Darujme dieťaťu to najcennejšie

Vieme, že keď je človek v ťažkom zdravotnom stave, môže prijať sviatosť pomazania chorých. Ale ako je to s udeľovaním sviatosti krstu v nemocnici novorodencom, ktorí sú v ohrození života? Môžu ju tam prijať? Keď sa zdravotný stav zlepší, je potrebné ešte niečo urobiť?

Miriam, Zvolen

Krst je prvá sviatosť a brána do života i do Božieho kráľovstva. Rovnako otvára prístup k ostatným sviatostiam. Kristus ho určil pre všetkých, aby mali večný život. Keďže sa deti rodia s padlou ľudskou prirodzenosťou, poškvrnenou dedičným hriechom, aj ony potrebujú znovuzrodenie v krste, aby boli oslobodené z moci temnôt a prenesené do kráľovstva slobody Božích detí.

Dar nad všetky iné

Krst detí zvlášť ukazuje, že milosť spásy je absolútne nezaslúžený dar. Cirkev a rodičia by teda pripravili dieťa o neoceniteľnú milosť stať sa Božím dieťaťom, keby mu krátko po narodení neudelili krst. Krst sa udeľuje vo viere Cirkvi, ktorú vyznávajú rodičia, krstní rodičia a ostatní prítomní.

Rodičov viaže povinnosť vychovávať dieťa vo viere a viesť ho k poznaniu Boha, aby tak životom dovršovalo vieru, v ktorej bolo pokrstené. V prípade súrnej potreby, keď je dieťa v nebezpečenstve smrti, treba ho bez meškania pokrstiť podľa skráteného obradu. Nemusia byť prítomní rodičia ani krstní rodičia.

Rovnako ak hrozí veľké nebezpečenstvo ohrozenia života medicínskym zákrokom (napríklad pri operácii), je potrebné dieťa pokrstiť. Ak je to možné obvyklým (udeľuje kňaz či diakon) alebo skráteným obradom krstu.

V prípade, že nie je dostihnuteľný riadny vysluhovateľ krstu a hrozí bezprostredné nebezpečenstvo smrti, každý veriaci, dokonca aj nepokrstený človek môže alebo niekedy je i povinný udeliť krst - vedený náležitým úmyslom - chce konať to, čo koná Cirkev, keď krstí.

Skrátený obrad

Vysluhovateľ použije prirodzenú, čistú vodu a trikrát ju leje (nie kropí) na hlavu dieťaťa (v prípade nutnosti na inú časť tela), pričom hovorí krstnú formulu: „M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Všetko ostatné z obradu sa vynechá (bohoslužba slova, exorcizmus, pomazanie, vysvetľujúce obrady).

Patrí sa, aby aj v tomto prípade sa zhromaždila menšia skupina ľudí alebo aby tam boli, nakoľko je to možné, aspoň jeden, dvaja svedkovia. Podľa rozumného uváženia ak existuje časová rezerva, odporúča sa zavolať riadneho vysluhovateľa sviatosti, zhromaždiť rodičov a niekoľko veriacich, pridať exhortu, modlitby veriacich, vyznanie viery rodičov, prípadne krstného rodiča a liatie vody s príslušnými slovami.

Keď nie je možné zabezpečiť pri krste prítomnosť rodičov či krstných rodičov, je potrebné postarať sa, aby bol prítomný aspoň svedok, ktorým sa dá dokázať udelenie sviatosti. V núdzi je možné krst vyslúžiť kdekoľvek, teda aj v nemocnici či v súkromných domoch. Za bežných okolností sa krstí vo farskom kostole.

Ak nekrstil kňaz, v každom prípade je to potrebné nahlásiť farárovi vo farnosti, v ktorej bol krst vyslúžený, aby sa zapísal do matriky. Farár alebo iný kňaz, ktorý má právomoc birmovať v nebezpečenstve smrti, pri dostatku času takto pokrstenému dieťaťu má udeliť aj sviatosť birmovania.

Po skončení nepriaznivých okolností sa vo farnosti rodičov dieťaťa uskutoční obrad prijatia súrne pokrsteného dieťaťa do spoločenstva veriacich. Počas neho si rodičia a krstní rodičia pripomenú povinnosť vychovávať pokrstené dieťa vo viere, poznačia ho znakom kríža.

Po bohoslužbe slova, spoločných modlitbách veriacich a pomazaní po krste kňaz odovzdá biele rúcho a zažatú sviecu a rodičia poďakujú Pánu Bohu za dieťa.

Ak pri krste v nebezpečenstve smrti neboli krstní rodičia, kňaz vo farnosti, v ktorej sa obrad prijatia konal, nahlási mená krstných rodičov do farnosti, v ktorej je krst zapísaný.