Dôležitá je vnútorná túžba

Prednedávnom na žiadosť svetských predstavených otcovia biskupi s bolesťou v srdci rozhodli o pozastavení verejného slávenia svätých omší. V praxi to znamená, že aktuálne ľudia nemajú možnosť prijať Eucharistiu. Je tu však príležitosť sledovať sväté omše prostredníctvom prenosu v televízii, respektíve v iných elektronických médiách.   

Roman Titze 07.05.2020
Dôležitá je vnútorná túžba

Keďže v súčasnosti nie je možné fyzicky sa zúčastňovať na svätých omšiach, Cirkev nám ponúka duchovné prijímanie. Aké sú podmienky? Kedy môžem duchovne prijímať? Môžem duchovne prijímať, aj keď nie som po sviatosti zmierenia?
 Silvia, západné Slovensko


V minulosti i teraz vo výnimočných situáciách, keď je nemožné prijať Eucharistiu, pápeži povzbudzovali k duchovnému prijímaniu. Čo je duchovné prijímanie? Tridentský koncil definoval tri spôsoby prijatia sviatosti Eucharistie: „Niektorí ju prijímajú výlučne sviatostne, ako hriešnici; iní výlučne duchovne, a to sú tí, ktorí jedia nebeský chlieb aktom túžby, živou vierou činnou skrze lásku (porov. Gal 5, 6) a obsahujú tak jej ovocie a úžitok; tretí ju prijímajú sviatostne a súčasne duchovne (kánon 8).“ 
 

Spájame sa s Kristom v Eucharistii


Duchovné prijímanie je teda spôsob, ako sa spojiť s reálnou prítomnosťou Ježiša Krista v Eucharistii skrze túžbu aj vtedy, keď túto sviatosť nemôžeme prijať (teda nielen v čase pri sledovaní svätej omše v televízii, ale i mimo neho). Duchovným prijímaním získavame ovocie a úžitok sviatosti Eucharistie - a nimi sú Kristova prítomnosť v našej duši a Božia milosť.

Duchovné prijímanie však nikdy úplne nenahrádza prijatie Eucharistie: „Lebo v podobe chleba sa ti dáva telo a v podobe vína sa ti dáva krv, aby si prijímal Kristovo telo a krv a mal s ním spoločné telo a spoločnú krv. Takto sa stávame aj nositeľmi Krista, keď naše údy preniká jeho telo a krv“ (Z Jeruzalemských katechéz).

V Eucharistii je Kristus prítomný reálnou prítomnosťou a v duchovnom prijímaní je Kristus prítomný „len“ pôsobiacou prítomnosťou. Je to asi tak, ako keď si s nejakou osobou, ktorú máte radi, telefonujete. V rozhovore jej preukazujete city lásky a vnímate, čo vám ona hovorí (duchovné prijímanie); a na druhej strane, keď s tou osobou ste reálne, a teda dáte jej celú svoju pozornosť a ona ju dá vám, preukazujete jej lásku a ona ju preukáže vám (sviatostné a duchovné prijímanie – ideálny prípad). A iba sviatostné prijímanie je, keď síce prijmete reálne Ježiša v Eucharistii, ale ani neviete, koho ste prijali.

Duchovné prijímanie je vlastne tá vzácna pozornosť voči Ježišovi v Eucharistii skrze vašu túžbu. Ježiš je Boh, ktorý sa stále dáva a je k nám vždy pozorný. Iný ani nevie byť. Aj teraz je taký, keď čítaš tieto riadky. Nevadí, že to necítiš. Viera je postavená na rozhodnutiach, nie na citoch. A my sme k tejto pozornosti voči nemu stále pobádaní milosťou. Môžeš mu ju opätovať, a tak ho duchovne prijať. A to ho poteší. Koľkokrát denne? Záleží na tebe. Čím viac, tým má Ježiš viac radosti a ty lepší vzťah s ním. Ak to robíš, pamätaj, že je to milosť. 
 

Podmienky duchovného prijímania
 

Prvou je, že osoba sa nachádza v milosti posväcujúcej, a teda nie v ťažkom hriechu. Má vrúcnu túžbu po spoločenstve s Kristom, vieru v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii a má v sebe lásku. Jednou z podmienok na duchovné prijímanie je nachádzať sa v stave milosti posväcujúcej.

V našej súčasnej situácii pre ohrozenie koronavírusom (ale i v inom čase, pre iné prekážky, ktoré prináša život) môže byť však celkom ťažké ísť na svätú spoveď, ktorou sa odpúšťajú ťažké hriechy. Pán Boh i Cirkev pamätajú i na túto situáciu. Boh nechce, aby niekto zahynul, keď upadne do hriechu, a preto aj v Katechizme Katolíckej cirkvi v bode 1452 sa píše: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa ,dokonalá' (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio).  Táto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“

Takže i v tejto situácii skrze dokonalú ľútosť, ktorá odpúšťa aj ťažké hriechy, je možné duchovné prijímanie s duchovným úžitkom. A keď prekážka pominie, treba ísť na svätú spoveď. K sústredeniu na duchovné prijímanie pomáha všetko to, čo vám umožní dať čo najväčšiu pozornosť hosťovi, ktorý prichádza do vašej duše. Teda ticho, príprava, dostatok času, postoj tela.