Držme sa Boha a o iné sa báť nemusíme

Zámerné prianie zla a privolávanie pôsobenia zlého ducha na iného človeka sú hriechmi proti láske voči blížnemu. Rozlišujeme počarovanie a zlorečenie. Najčastejšie sú zamerané proti osobám, ale môžu zasiahnuť aj zvieratá, miesta či veci.  
Imrich Degro 19.09.2019
Držme sa Boha a o iné sa báť nemusíme

Stretla som sa s názorom niektorých ľudí, že zlorečenie človeka alebo preklínanie druhého im spôsobilo ujmu v živote, problémy, choroby, utrpenie, nedarí sa im alebo im blízkym tak ako predtým. Dopustí Boh také niečo na človeka, ak mu niekto praje zle alebo ho preklína?

Bianka, Prešov


Počarovanie je konanie, ktorého cieľom je ublíženie inému človeku pomocou zlých duchov. Jedna osoba privoláva diabla – zvyčajne cez okultistu, aby jej pomohol pôsobiť na inú osobu. Okultista v mene objednávateľa robí magický rituál s úmyslom škodiť obeti. Účinok nespôsobuje samotný rituál, ale zlý duch, ktorý koná cez okultistu. Toto je veľmi nebezpečné, lebo sa tu spája nenávisť preklínajúceho, okultistu a zlého ducha.

Zlorečenie znamená slovami darovať zlo inému. Ide o vyslovenie slov – o pomenovanie zla, ktoré chceme, aby postihlo danú osobu (vyslovenie vulgarizmov ešte nie je zlorečením, neškodia inému človeku, môžu len vzbudiť nepokoj), prípadne o urobenie nejakého gesta, ale bez priameho a bezprostredného privolávania zlých duchov. Zlorečiaci zvyčajne ani nemá úmysel privolávať zlých duchov, len v hneve vyslovuje prianie konkrétneho zla.

Uvedené činy sú vždy, nezávisle od okolností a úmyslov, ťažkým hriechom proti láske voči blížnemu (porov. KKC 1756).
Môže byť toto zlo účinné? Konferencia biskupov Toskánska v Pastoračnej nóte o mágii (1994) hovorí, že odpoveď je ťažká a treba skúmať každý konkrétny prípad zvlášť, ale nemôžeme vylúčiť účasť démonického sveta. Obrady exorcizmu zase považujú tento druh zla za reálnu možnosť s odôvodnením, že zlý duch s radosťou využíva ľudskú zlobu na to, aby uskutočnil svoje plány nenávisti a ničenia.

Prečo Boh také niečo dopustí? Jednak preto, že nám daroval slobodu, teda aj možnosť hrešiť – konať zlo, ubližovať iným. A byť slobodným znamená niesť aj následky konania, tak vlastného, ako aj konania iných voči mne. Okrem toho Boh to dopúšťa aj na naše duchovné dobro (porov. Rim 8, 28; KKC 395). Teda aby sme sa cvičili v dobre skrze boj proti tomu, čo je opakom dobra. Aby sme mali príležitosť duchovne rásť; aby sme dosiahli väčšie zásluhy, čistejšie a vyššie čnosti a aby sme urýchlili svoje kráčanie k nemu.

Z uvedeného vyplýva, že sa nemusíme báť. Boh to má v svojich rukách a dal nám aj účinnú ochranu. Je ňou normálny život modlitby a spojenia s Pánom. Počarovanie a zlorečenie až na vzácne výnimky, ktoré Boh dopustí, majú totiž prekážku v intenzite kresťanského života danej osoby, proti ktorej je toto zlo namierené.

Platí tu, že čím hlbší duchovný život, tým viac sme chránení pred vplyvmi tohto druhu. A ak sa aj v zriedkavých prípadoch zakorenia nejaké účinky v osobe, ktorá je v Božej milosti, spôsobené škody sú vo všeobecnosti dosť obmedzené. Taliansky exorcista Salvucci to vysvetľuje obrazom kovovej dosky a špongie. Keď na nich lejeme vodu, do kovovej platne nevsiakne, ale špongia nasaje vodu do seba. Voda je ako zlorečenie, srdce zjednotené s Bohom je ako kovová platňa, srdce plné hriechu je ako špongia.

Preto počarovanie a zlorečenie vôbec nemusia účinkovať, ak nie sme pre ne otvorení. A ak predsa len, tak je to z Božieho dopustenia a pre naše duchovné dobro.