Hostie pre celiatikov majú menej lepku

Ako je to s prijímaním Eucharistie u celiatikov, sú hostie úplne bezlepkové? Ako požiadať o ich prijímanie?

LADISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Milan Puškar 27.10.2022
Hostie pre celiatikov majú menej lepku

Lepok nie je možné úplne nahradiť, aby sa nestratil charakter chleba. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Celiakia sa podstatne dotýka sviatostného života, keďže chlieb, ktorý sa používa ako matéria Eucharistie, musí obsahovať lepok. Z vieroučného hľadiska je totiž platnou matériou na slávenie Eucharistie pšeničný chlieb a víno (porov. CIC 924).

BEZLEPKOVÉ HOSTIE NIE SÚ

Keďže Cirkev musela na vzniknutú situáciu ohľadne ochorenia na celiakiu reagovať, vydala viaceré dokumenty.

V odpovedi Kongregácie pre náuku viery z 24. júla 2003 sa uvádza, že „hostie, ktoré neobsahujú lepok, sú pre Eucharistiu neplatnou matériou“ a „hostie, ktoré obsahujú málo lepku, predsa však dosť, aby sa príprava chleba zaobišla bez cudzorodých prísad a nebol narušený proces prípravy, pri ktorom sa zachováva prirodzený charakter chleba, sú platnou matériou“ (bod A/1, 2).

Z uvedeného jasne vyplýva, že neexistujú „bezlepkové hostie“, ako sa niekedy nesprávne nazývajú, ale len „hostie s nízkym obsahom lepku“. Ďalším dôležitým dokumentom je Obežník biskupom o chlebe a víne na Eucharistiu z Kongregácie pre Boží kult a  disciplínu sviatostí z 15. júna 2017.

Pripomínajú a potvrdzujú sa v nej uvedené normy a tiež normy uvedené v inštrukcii Redemptoris sacramentum: „Chlieb zhotovený z inej matérie, hoc z obilnej, alebo taký, do ktorého boli primiešané iné látky než pšenica v takom množstve, že sa podľa spoločného hodnotenia nemôže nazvať pšeničným, nie je platnou matériou na slávenie obety a eucharistickej sviatosti“ (porov. RS 48).

Z tejto inštrukcie jasne vyplýva, že nie je možné nahradiť lepok inou látkou, ktorá by spôsobila pri výrobe chleba pružnosť, gumovitosť a schopnosť lepiť jednotlivé časti dokopy.

SPÔSOB PRIJÍMANIA

V súčasnosti sú teda na pastoráciu k dispozícii hostie s nízkym obsahom lepku. Dajú sa zakúpiť bežne na miestach, kde sa predávajú hostie s riadnym obsahom lepku.

Spomínaná inštrukcia Kongregácie pre náuku viery hovorí, že jednotliví veriaci alebo kňazi môžu dostať od ordinára povolenie používať takýto chlieb. Kňazi na Slovensku toto povolenie majú, preto nie je žiadna prekážka, aby veriaci s  ochorením na celiakiu prijímali Eucharistiu z chleba s nízkym obsahom lepku.

Praktické vysluhovanie závisí od okolností a možností v danom kostole. Všeobecne platí, že veriaci sa ešte pred svätou omšou obráti na kňaza v sakristii a poprosí ho o takýto spôsob prijímania. Ak ide o veriaceho, ktorý pravidelne navštevuje ten istý kostol, kňaz sám predpokladá tento spôsob prijímania.

Je preto vhodné, aby kňaz mal vo svätostánku niekoľko partikúl pre veriacich s ochorením celiakie. Títo veriaci najčastejšie prichádzajú na sväté prijímanie na konci alebo na začiatku radu, respektíve na jednom konkrétnom mieste, podľa toho, ako určí celebrujúci kňaz (napr. v blízkosti svätostánku).

Ak by predsa len boli veriaci, ktorí nesmú prijať ani len malé množstvo lepku, s povolením ordinára môžu prijímať „pod spôsobom vína“ (krv Kristovu). V tomto prípade je praktické vysluhovanie svätého prijímania nutné dohodnúť s kňazom pred svätou omšou.