Keď túžime po uznaní platnosti manželstva

Vo všeobecnosti sa konvalidácia chápe ako premena pôvodne neplatného právneho úkonu na platný. V kánonickom práve ide o dodatočné uznanie cirkevne neplatného manželstva. 
Ľuboš Tvrdý 23.05.2019
Keď túžime po uznaní platnosti manželstva

Známy mi povedal, že podľa cirkevného práva žijem v neplatnom manželstve a mal by som požiadať o konvalidáciu.
Viete mi objasniť za akých okolností je potrebná?

Rudo, Rimavská Sobota

Keď sa pozrieme na oblohu, môže sa nám zdať, že Slnko obieha okolo Zeme alebo napríklad, že pri západe je Slnko väčšie ako napoludnie. V noci vidíme svietiť Mesiac, ktorý v skutočnosti odráža iba svetlo Slnka. Zdanie znamená, že sa nám veci javia ako niečo iné, v porovnaní so skutočnosťou. Aj v oblasti manželstva dochádza k akémusi zdaniu, že je všetko v poriadku.

Existujú totiž manželstvá, ktoré sa navonok javia ako platné, ale v skutočnosti sú neplatné. Je to napríklad vtedy, keď kresťan katolík uzavrie iba civilné manželstvo alebo manželstvo v inom ako katolíckom kostole. Pred štátom je ženatý alebo vydatá. Tak sa zdá, že je všetko v poriadku. Lenže kresťan katolík má právo a zároveň povinnosť uzavrieť manželstvo podľa formy, ktorú stanovila Cirkev. To znamená na posvätnom mieste v prítomnosti kňaza a dvoch svedkov. Ak nebola táto forma dodržaná, manželstvo je z pohľadu Katolíckej cirkvi neplatné. Neplatné môže byť aj vtedy, keď sa síce  stanovená forma (obrad) dodržala, ale v čase uzatvárania manželstva existovala nejaká manželská prekážka (napríklad nedostatočný vek, predchádzajúce manželstvo, sobáš s nepokrstenou osobou, pokrvný zväzok, švagrovstvo atď.) alebo ženích či nevesta vyjadrili pri slávení manželstva nedostatočný súhlas (napríklad neslobodný, podmienený alebo vylučujúci podstatnú vlastnosť manželstva). V takýchto prípadoch sa na splatnenie manželstva (napravenie chyby) používa inštitút konvalidácie.

 Konvalidácia manželstva má dva spôsoby. Prvým je jednoduchá konvalidácia, ktorá sa uskutočňuje obnovením súhlasu. Obnovenie súhlasu sa žiada od toho z manželov, ktorý vie alebo sa domnieva, že manželstvo je neplatné pre nejakú prekážku alebo pre svoj nedostatočný súhlas. Robí sa to neverejne a súkromne v prítomnosti kňaza. Dôležitou podmienkou je, aby druhá stránka manželstva zotrvala vo svojom súhlase, ktorý urobila počas uzatvárania manželstva. 

Druhým spôsobom je sanácia, pri ktorej sa manželstvo, neplatné kvôli prekážke alebo nedodržaniu predpísanej formy, splatňuje bez obnovenia súhlasu, ale s dovolením cirkevnej hierarchie. To sa uskutočňuje administratívnou cestou. Sanácia sa uplatňuje, keď nie je možná jednoduchá konvalidácia. Udeliť sanáciu v rámci diecézy je kompetentný diecézny biskup okrem prípadov, keď ide o manželskú prekážku, od ktorej dišpenzuje Svätá stolica. Sanácia spočíva v udelení dišpenzu od manželskej prekážky alebo od predpísanej formy slávenia manželstva.

Dôležitou podmienkou je, že manželský sľub, ktorý vyjadrili pri uzatváraní manželstva, stále trvá. Ak by manželia nechceli žiť spolu, sanáciu nemožno udeliť. Preto sa nemá sanovať manželstvo, ktoré je v kríze. Ak chýba manželský súhlas aspoň u jedného z manželov, také manželstvo nie je možné sanovať. Chýba totiž podstata vzniku manželstva. Ak by sme to mohli povedať čo najjednoduchšie, jednoduchá konvalidácia splatňuje manželstvo, ktoré je neplatné kvôli nedostatočnému súhlasu alebo kvôli nejakej prekážke, ktorá už pominula. Tu je potrebné obnoviť súhlas.

Sanácia zase splatňuje manželstvo, ktoré je neplatné pre nedodržanie predpísanej formy alebo pre nejakú prekážku, ktorú treba dišpenzovať. Pri sanácii sa neobnovuje súhlas. Cirkevná autorita udeľuje dišpenz. Podrobnejší výklad či dôkladnejšie objasnenie adresného problému si žiadajú väčší priestor a osobné stretnutie s kňazom, ktorý zhodnotí konkrétnu situáciu a pomôže s jej riešením.