Nedeľná svätá omša počas dovolenky

Dovolenka, počas ktorej nemáme možnosť zúčastniť sa na svätej omši, nevyjde naprázdno, pretože svoj čas venujeme rodine a pobytu v prírode. Nestane sa prameňom nudy, ale prinesie duchovné obohatenie.
Daniel Dian 30.06.2022
Nedeľná svätá omša počas dovolenky

Ak nie je v destinácii Boží chrám, v prvom rade sa treba zahĺbiť do čítania Božieho slova a úvahy nad ním. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Ako si zorganizovať duchovný život na dovolenke v zahraničí, keď tam nie je katolícky kostol?

EDITA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 2180 píše: „Cirkevné prikázanie určuje a spresňuje Pánov zákon: ,V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši.‘“ Pochopenie významu slávenia nedele v jej podstate nám pomôže nájsť aj odpoveď na položenú otázku.

ÚČASŤ NA SLÁVENÍ EUCHARISTIE

Cieľom zhromaždenia veriacich v nedeľu v kostole je počúvať Božie slovo a sláviť Eucharistiu. Počúvame slovo Božie ako slovo živé, dynamické, pôsobiace v duši človeka a posväcujúce.

Tiež sa veriaci zúčastňujú na Eucharistii, ktorá je „sviatosťou milosrdenstva, veľkonočnou hostinou, v ktorej požívame Krista, v ktorej duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy“ (Sacrosanctum concilium, 47).

Preto je dobré, že mnohí neberú túto povinnosť účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši ako ťarchu a príkaz, ale ako veľkú výzvu na stretnutie s Pánom.

Veriaci často kladú v cestovných kanceláriách otázku, či v nimi vybranej destinácii je katolícky kostol, či už západného, alebo východného rítu. Ak je tam kostol Pravoslávnej (ortodoxnej) cirkvi nezjednotenej s Rímom, možno ísť na slávenie svätej liturgie aj do tohto chrámu bez problémov.

NEDEĽA BEZ OMŠE

V prvom rade je nutné zdôrazniť, že neúčasť na omši z takéhoto dôvodu nie je hriech a netreba sa teda ani spovedať, že sme neboli na svätej omši jednu alebo i viac nedieľ či prikázaných sviatkov. Tu si ale musíme uvedomiť dôležitosť Božieho priania: Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

V sviatočný deň si máme oddýchnuť od služobnej práce v zmysle Božieho príkazu a prežiť svoju radosť, že sme kresťania a Božie deti. Samozrejme, že Cirkev dala sväteniu nedele povinnosť účasti na veľkonočnom mystériu Krista Vykupiteľa a Spasiteľa.

Takže ak nie je v destinácii Boží chrám, v prvom rade sa zahĺbim do čítania Božieho slova a úvahy nad ním. Nedeľa je teda aj dňom premýšľania, stíšenia, vzdelávania sa.

Moderné spoločenské komunikačné prostriedky nám umožňujú sledovať aj priame prenosy bohoslužieb, ktoré však nenahrádzajú reálnu prítomnosť na slávení Eucharistie, ale pomáhajú duchovne sa spojiť s veriacimi našej farnosti alebo miestnej cirkvi.

RODINA NA PRVOM MIESTE

Kresťania majú svätiť nedeľu aj tým, že svojej rodine a svojim blízkym venujú čas a starostlivosť, ktoré im ťažko môžu venovať v iných dňoch týždňa. Preto práve počas dovolenky v takúto nedeľu má byť rodina na prvom mieste.

Nedeľa má byť pre veriacich aj príležitosťou venovať sa skutkom milosrdenstva, lásky a apoštolátu. Nedeľa podľa kresťanskej tradície patrí konaniu dobrých skutkov a pokorným službám chorým, telesne postihnutým a starcom (návšteva chorých, starých, opustených, cudzincov).

Počas dovolenky možno toto všetko zhrnúť do jedného – podporiť nejakú inštitúciu, ktorá sa venuje týmto aktivitám, teda prejaviť almužnou pomoc tým, čo to potrebujú, aby aj oni mali účasť na mojom „dovolenkovaní“.

Nedeľa je deň pokoja človeka s Bohom, so sebou samým i s blížnymi. Počas letných dovoleniek sa stáva aj chvíľou, keď je človek povolaný venovať obdiv prírode, ktorú nám Boh dal.