Nemožnosť pristupovať k sviatostiam je bolestivá

Opakovaným problémom viacerých veriacich je indispozícia pristupovať k sviatostiam v dôsledku iregulárnych manželských situácií. Existujú prísne vymedzené pravidlá, pri ktorých naplnení je to eventuálne možné. Závisí od túžby a vôle veriacej osoby.
Jozef Daško 04.03.2021
Nemožnosť pristupovať k sviatostiam je bolestivá

V rodine máme rozvedeného člena. Žiadosť o rozvod podala manželka. Otec vychováva obe deti. Manželstvo bolo sviatostné. Za akých podmienok môže civilne „rozvedený manžel“ pristupovať k sviatostiam?

Mária, západné Slovensko

Ohľadne pristupovania k svätému prijímaniu veriacich, ktorí sa nachádzajú v ťažkých alebo iregulárnych manželských situáciách, dosť zreteľne hovorí smernica Biskupského úradu v Nitre z roku 2015 (porov. s. 109 – 110).

V nej je naznačený postup aj nevyhnutné náležitosti. Vyžaduje sa písomná žiadosť stránky – dotknutého veriaceho. S jej vypísaním, respektíve formuláciou môže pomôcť aj miestny farár, do ktorého farnosti veriaci patrí.

V krátkosti v nej predstaví situáciu, v ktorej sa veriaci ocitol (či stránka žije sama alebo s deťmi, či je len rozvedená alebo prípadne znova civilne zosobášená a podobne). K žiadosti sa pripája krstný list.

V prípade, ak sa v poznámke krstného listu nenachádza záznam o prijatí sviatosti manželstva, je potrebné pripojiť k žiadosti sobášny list. Ak je stránka civilne rozvedená, treba pripojiť celú kópiu rozsudku overenú farárom. V situácii, keď bolo už stránke v minulosti vydané povolenie pristupovať k sviatostiam na vymedzený čas, uvedie sa to v žiadosti a priloží sa jeho kópia.

V prípade, že žiada o takéto povolenie stránka, ktorá po uzatvorení sviatostného manželstva uzatvorila nové civilné manželstvo alebo len žije v spoločnej domácnosti s inou osobou odlišnou od zákonitého manžela či manželky, k žiadosti treba pripojiť aj vlastnoručne napísané vyhlásenie o tom, že žije v tomto zväzku len ako brat a sestra a chce žiť tak i naďalej.

Toto vyhlásenie podpíše stránka alebo stránky pred farárom. Zároveň farár stručne napíše svoje stanovisko s uvedením, či stránka môže verejne alebo neverejne prijímať Najsvätejšiu Eucharistiu vo farnosti; či udelením povolenia nevznikne pohoršenie pre ostatných veriacich, a všetky tieto dokumenty pošle na ordinariát.