Nevyhnutná je osobná zrelosť a vyrovnanosť

U kandidátov kňazstva je podmienkou prijatia na denné štúdium aj prijatie do kňazského seminára. Už predtým, ako do neho nastúpia, skúmajú sa predpoklady na vykonávanie tejto služby, ku ktorým patrí aj zdravotný stav.
Štefan Novotný 06.05.2021
Nevyhnutná je osobná zrelosť a vyrovnanosť

Ako je to so vstupom do seminára? Môže do seminára alebo kláštora vstúpiť aj človek, ktorý mal v minulosti problémy s psychikou, napríklad užíval antidepresíva?

Edita, východné Slovensko

Tému vstupu do kláštora by som radšej prenechal kompetentnej rehoľnej osobe, pretože kláštor a kňazská služba neznamená to isté.

„Ľudovo“ sa to tak síce vníma, ale je to len mylný dojem na základe toho, že v obidvoch prípadoch sa v Rímskokatolíckej cirkvi kandidáti či už kňazstva, alebo rehoľného života neženia, respektíve kandidátky ženských reholí sa nevydávajú.

Skúmanie vhodnosti

Vstup do kňazského seminára znamená, že kandidát už prešiel základnou úrovňou rozlišovania svojho povolania a po porade so svojím duchovným otcom alebo spovedníkom v ňom dozrelo rozhodnutie stať sa kňazom v niektorej zo slovenských diecéz. Ide zväčša o diecézu, z ktorej pochádza, alebo tú, v ktorej žije a študuje alebo pracuje.

Vstupu do seminára predchádzajú prijímacie pohovory, ktorých cieľom je preskúmať vhodnosť a pripravenosť kandidáta začať niekoľkoročnú prípravu na diakonskú a následne kňazskú službu. Medzi predpokladmi, ktoré sa skúmajú na základe kompetentných svedectiev odborníkov, je aj zdravotný stav.

Okrem toho, že kandidát má byť natoľko fyzicky a psychicky v kondícii, aby zvládol vysokoškolské štúdium, má byť aj dostatočne osobnostne a psychicky odolný, aby bol v blízkej budúcnosti schopný viesť a spravovať menšie či väčšie cirkevné spoločenstvo a udržiavať i budovať zdravé medziľudské vzťahy.

Okrem toho treba mať na zreteli nároky na kvalitu vlastného duchovného života i výzvy života v celibáte.

Psychická spôsobilosť

Podobne ako byť pilotom dopravného lietadla môže iba ten, kto spĺňa všetky stanovené predpoklady, tak aj na kňazskú službu môže byť vysvätený len ten, kto disponuje okrem iného aj primeraným psychickým zdravím.

Kandidáta bez potrebnej psychickej spôsobilosti rozlíšiť a slobodne prijať na seba záväzky spojené s kňazskou službou nie je možné prijať do seminára. Preto sa v rámci prijímacích pohovorov vykonávajú aj psychologické testy a skúmanie osobnosti, aby sa vylúčila prítomnosť nejakej vážnej psychickej choroby.

Okrem toho sa predpokladá, že kandidát bude úprimný aj v prípade eventuálnych predchádzajúcich psychických problémov. Ak mal kandidát v minulosti nejaké psychické problémy, treba s pomocou kompetentného odborníka preskúmať, aký je aktuálny stav, prognózy a prípadné riziká pre kandidáta.

Môže totiž ísť o skončené prechodné stavy, ktoré sa dajú úspešne riešiť, alebo aj o vážnejšie komplikácie, ktoré by kandidátovi vystavenému predpokladanému tlaku povinností a zodpovednosti spôsobili ujmu na zdraví a zároveň bránili v pastoračnej činnosti.

Všetci si v našich farnostiach prajeme svätých a dobrých kňazov, ktorí netrápia seba alebo druhých, a preto v rámci prijímacích pohovorov, ako aj počas seminárnej formácie využívame i služby osvedčených odborníkov v psychológii, psychiatrii i psychoterapii, na ktorých sa môžu kandidáti s dôverou obrátiť.