Obozretnosť je na mieste

Poznáme prípady aj z minulosti, že podvodníci poslali ľuďom žiadosti o finančné príspevky v mene nejakej charitatívnej organizácie a vyzbierané peniaze zneužili v svoj vlastný prospech.   
Ivan Šulík 23.07.2020
Obozretnosť je na mieste

Niekoľkokrát som už finančne prispela na pomoc rôznym projektom, o ktorých sa píše v Katolíckych novinách.
Overujú KN nejakým spôsobom dôveryhodnosť výziev na finančnú pomoc? Príspevky, ktoré Katolícke noviny zverejnia, získajú istým spôsobom dôveryhodnosť, že ide o pravdivé a overené informácie, a ak je v článku zahrnutá aj žiadosť o finančnú pomoc, tak by nemalo dôjsť k jej zneužitiu. Je to však skutočne tak?

Gabriela, západné Slovensko


Ďakujeme za záujem, ktorý prezrádza, že ste sama podporovateľkou tých, ktorí sú v núdzi a potrebujú podporu iných. Áno, uvedomujeme si, že v prípade výziev na finančné zbierky ide o mimoriadne citlivú tému, a preto má redakcia určené veľmi striktné pravidlá, kto smie zverejňovať žiadosť o podporu v Katolíckych novinách. 

V prvom rade neuverejňujeme všetky žiadosti o pomoc, a to dokonca ani v platenej inzercii. Jedinou rubrikou, kde uvádzame čísla účtu rozličných zbierok a žiadostí o finančnú podporu, je rubrika Misie, no aj tam musia byť dodržané prísne pravidlá.

Pri výzve o pomoc musí byť zverejnená adresa majiteľa účtu, ktorým nesmie byť fyzická osoba, ale jedine organizácia, rehoľa alebo diecéza. Platí to aj v prípade, že o takúto službu žiada misionár, ktorý je diecéznym kňazom, a tak nemá oporu v rehoľnom spoločenstve.

Ako isto viete, rubrika Misie má v Katolíckych novinách dlhoročnú tradíciu, a preto sme s jednotlivými misionármi v kontakte, komunikujeme s nimi, nejde o cudzích ľudí, ktorí sa zrazu ozvú a predkladajú svoje požiadavky. Rovnako to platí o rozličných organizáciách, ktoré usporadúvajú finančné zbierky.

Spolupracujeme jednak s dlhoročnými partnermi, prevažne v rámci Katolíckej cirkvi, alebo s tými združeniami, ktoré sú členmi Platformy rozvojových organizácií Ambrela, a tým je zaručené, že pracujú na základe jasne stanovených pravidiel.

Organizácie o použití výťažku zbierok verejne informujú a my prosíme aj misionárov, aby dávali našim ochotným a štedrým čitateľom spätnú väzbu, ako boli ich dary využité.

Tu nás neraz prekvapia dojímavé príbehy a opätovne si uvedomujeme, ako malá pomoc mnohých ľudí umožní iným lepší život. Raz nám jedna misionárka napísala, že vďaka darom od čitateľov Katolíckych novín mohla ich chudobná misijná komunita fungovať tri roky, hoci nešlo o veľmi vysokú sumu. 

Zo strany vydavateľa vás teda môžem uistiť, že si vždy overujeme, kto je za danou žiadosťou, a zároveň robíme striktný výber. Veľmi si ceníme našich čitateľov, ktorí majú po celé roky otvorené srdce a sú pripravení pomáhať toľkým ľuďom prosiacim o pomoc.

Ako hovorí pápež František, keď sa zaujímame o chudobných, máme „dar srdca, ktoré nie je zamerané na seba“. Preto vám v mene všetkých obdarovaných, ale aj tvorcov Katolíckych novín ďakujem za veľkorysý dar vášho srdca.