Oslovenie Svätý Otec symbolizuje úctu k úradu

Výraz pápež, zastarane papa, je oslovenie náležiace najmä osobe rímskeho biskupa. Prečo najmä? Titul pápežov totiž majú aj hlavy niektorých východných cirkví, napríklad Alexandrijskej cirkvi, kde tento titul vznikol približne v 3. storočí.
Daniel Dian 09.09.2021
Oslovenie Svätý Otec symbolizuje úctu k úradu

Prečo voláme pápeža Svätý Otec? Ide o konkrétny titul či neformálne pomenovanie, veď ešte nie je svätý?

Jana, západné Slovensko

Grécky pravoslávny pápež Alexandrie nesie tiež titul pápež a patriarcha Alexandrie a celej Afriky. Koptský alexandrijský pápež nesie rovnako titul pápež a patriarcha celej Afriky na svätom pravoslávnom a apoštolskom tróne svätého Marka, evanjelistu a svätého apoštola.

Z Alexandrie sa tento titul dostal do Ríma približne v 5. storočí. Jeho najznámejší nositeľ je však rímsky pápež, rímsky biskup, ktorý je zároveň najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi a najvyšší predstaviteľ štátu Vatikán. Úradné tituly Svätého Otca sú: biskup rímsky, nástupca kniežaťa apoštolov, prímas taliansky, arcibiskup a metropolita rímskej cirkevnej provincie.

Oslovenie z čias sv. Marcelína

Svätý Gregor I. Veľký (lat. Gregorius Primus) bol 64. pápež Katolíckej cirkvi v období rokov 590 – 604. Dejiny mu dali prívlastok Veľký, on však používal titul Servus servorum Dei (sluha sluhov Božích). Ďalší titul, ktorý sa v súvislosti s pápežom používa, je Summus Pontifex (najvyšší veľkňaz).

Ako prvý ho použil pápež sv. Lev Veľký (440 – 460) a bol prevzatý zo starovekého Ríma, kde bol titulom cisárov, alebo Pontifex Maximus (doslovne najväčší staviteľ mostov, významovo rovnako ako najvyšší veľkňaz), podobne prevzatý z antického Ríma. Do roku 2006 mal pápež aj titul „patriarcha Západu“.

Jeho používania sa vtedajší pápež Benedikt XVI. vzdal, aby posilnil ekumenické rozhovory, a v súvislosti s týmto rozhodnutím sa tiež už nehovorí o patriarchálnych bazilikách v Ríme a Assisi, ale boli premenované na pápežské baziliky. Oslovenie pápež sa používa z čias pontifikátu 29. pápeža sv. Marcelína (296 – 304).

Úcta k úradu

Kristovho námestníka Oficiálny titul pápeža je Jeho Svätosť, oslovenie Vaša Svätosť. Teda neoficiálny titul Svätý Otec je oslovenie, ktoré vyjadruje úctu k jeho úradu, nie k jeho osobe. A používa sa preto výlučne iba pri aktuálne žijúcom pápežovi, ktorý vedie Cirkev.

V súvislosti s aktuálnym stavom v Cirkvi, keď máme aj emeritného pápeža Benedikta XVI., sa môže používať aj vo vzťahu k jeho osobe oslovenie Svätý Otec, ale musí byť predtým uvedené slovo emeritný.

Preto je veľká chyba, ak viacerí píšu alebo hovoria napríklad o pápežovi Jánovi Pavlovi II. – Svätý Otec Ján Pavol II. povedal alebo napísal. Jemu po smrti titul, respektíve oslovenie Svätý Otec nepatrí, píšeme a hovoríme o ňom ako o pápežovi Jánovi Pavlovi II.; alebo hovoríme či píšeme o pápežovi sv. Jánovi Pavlovi II., a tu už tá skratka sv. sa neviaže na úrad, ale na osobu Jána Pavla II., ktorý bol vyhlásený za svätého.

A tu prichádzame k jadru odpovede na otázku čitateľky, prečo voláme pápeža Svätý Otec.

Najvyšší pastier Cirkvi

Titul svätý sa v Cirkvi používa teda v súvislosti s rôznym vyjadrením pocty určitej osobe na základe stavu, hodnosti alebo úradu. V najpoužívanejšom zmysle slova. Svätec alebo svätý je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou, bohumilosťou.

Za svätého niekoho Cirkev vyhlasuje po dôkladnom skúmaní života a diela toho-ktorého človeka po uplynutí istého časového odstupu od jeho smrti podľa striktne stanovených noriem. Vo viere Cirkvi je, že tí, ktorí sú oficiálne v Cirkvi vyhlásení za svätých, sú zjavnými orodovníkmi u Boha na základe presvedčivých dôkazov – zázrakov vykonaných Bohom na ich príhovor.

Obyčajne sa takáto osoba píše skratkou sv. Pri pápežovi ide o titul v súvislosti s jeho úradom, preto nie je prípustné vo vzťahu k pápežovi písať skratku sv., ale musí sa vždy písať celým slovom, a to začínajúcim veľkým písmenom S, teda Svätý, a rovnako aj všeobecné slovo otec sa musí písať veľkým O, teda Otec – Svätý Otec.

Takto písaným spojením slov sa vyjadruje práve skutočnosť, že nejde o človeka vyhláseného za svätca, ale o človeka, ktorý má úrad najvyššieho pastiera Cirkvi, teda pápeža, a to aj bez toho, aby sme ho nazvali i menom, ktoré prijal po voľbe – v tomto prípade František.

Pravidlo písať titul začiatočnými veľkými písmenami platí podľa Pravidiel slovenského pravopisu od roku 2000. Predtým do roku 1953 sa písalo svätý Otec, v rokoch 1953 – 1998 svätý otec a v rokoch 1998 – 2000 sa písal tento titul Svätý otec. Tieto zmeny súvisia s vývojom jazyka.

V závere môžeme teda napísať, že titul Svätý Otec sa používa v súvislosti s úradom pápeža a istým spôsobom nahrádza aj vlastné meno aktuálneho pápeža (nie už zosnulých), preto sa píše vždy veľkými začiatočnými písmenami a nie je prípustné používať jeho skracovanie – teda vždy Svätý Otec.