Platné manželstvo uzatvára zrelý človek

Keď človek vstupuje do manželstva, nie je zbavený svojprávnosti a racionálneho uvažovania. Napriek tomu existujú okolnosti, ktoré vylučujú platnosť uzavretia sviatostného manželstva.
Ján Duda 04.02.2021
Platné manželstvo uzatvára zrelý človek

Môžete mi, prosím, presnejšie vysvetliť, čo sa rozumie pod titulmi nulity manželstva: nedostačujúce používanie rozumu a vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku ohľadom podstatných manželských práv a povinností?

Júlia, stredné Slovensko

Naozaj, v Kódexe kánonického práva (CIC) sa nachádza predpis – kánon 1095, kde sa uvádza, že: „Uzavrieť manželstvo sú neschopní tí: (1) ktorým chýba dostačujúce užívanie rozumu; (2) ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku ohľadne podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať.“

Každému človeku je jasné, že platné manželstvo nemôže uzavrieť päťročný Janko, aj keby tisíckrát vravel Aničke, že si ju berie za manželku. Nemá na to ešte biologické ani intelektuálne a emocionálne prirodzené predpoklady. Kánonické právo absenciu/nedostatočnosť týchto predpokladov vyjadruje slovami: je to neschopnosť uzavrieť platné manželstvo!

Manželská zrelosť

Už odpradávna rôzni autori pri manželstve zdôrazňovali rozvážnosť (lat. prudentia) a nezriedka ju viazali aj na vek. Ako človek od detstva rastie a pribúdajú mu roky, dozrieva biologicky, ako aj rozumovo a emocionálne. Preto zrelosť človeka pre manželstvo sa nazývala aj časom rozlišovania (lat. tempus discretionis).

Môže sa však stať, že človek biologicky alebo intelektuálne či emocionálne nedorastie/nedozreje a natoľko to zasiahne jeho intelektuálne alebo emocionálne schopnosti, že nedokáže platne dať vedome a slobodne manželský súhlas, ktorým manželstvo vzniká (porov. CIC 1057). Prípadne človek už dosiahol zrelosť, ale predsa z nejakých príčin ju stratil alebo vážne obmedzil (demencia, infantilnosť, retardácia a iné).

Tieto ťažké choroby s vážnym dopadom na neplatnosť manželstva objasňuje kánon 1095, bod 1. Ide o človeka, ktorému chýba dostačujúce užívanie rozumu, pretože používanie rozumu/poznania je prirodzeným predpokladom na správne rozhodnutie vôle. S postupujúcim vývinom psychologickej a psychiatrickej vedy sa ukázalo, že príčin, ktoré obmedzujú rozum a vôľu, a teda môžu mať dopad na platnosť, respektíve neplatnosť manželstva, je viac.

Toto vysvetľuje kánon 1095, bod 2: ide o človeka, ktorý má vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku, ktorý sa vzťahuje na nejakú podstatnú vlastnosť manželstva. Sú to prípady závažného alkoholizmu, drogových závislostí či iné deformácie rozumu alebo emócií natoľko, že spôsobujú v človeku chaos/neporiadok s dopadom na niektorú podstatnú vlastnosť manželstva.

Komplexné skúmanie

Žiada sa dodať, že cirkevné súdy si pri rozhodnutí, či manželstvo vôbec vzniklo, pomáhajú psychologickými alebo psychiatrickými posudkami, ak nie je očividne jasné, že taký posudok je zbytočný, lebo prípad je zrejmý aj bez posudku. Ďalšou pomôckou cirkevných súdov sú rozhodnutia Apoštolského tribunálu Rota romana, ktoré každoročne tento tribunál zverejňuje v latinčine (Romanae Rotae Decisiones).

Napríklad Rímska rota rozsudkom coram Faltin vyhlásila manželstvo za neplatné z titulu kánonu 1095, bod 2, lebo muž bol alkoholik a dokonca pri sobáši bol v podnapitom stave.

Tiež bol vydaný rozsudok coram Faltin v prospech neplatnosti manželstva, lebo žena trpela vážnymi nervovými problémami a prejavovalo sa to sexuálnou promiskuitou, úzkostnými poruchami, povrchnosťou, nestálosťou a chaosom vo vnútornom živote. Zistilo sa, že od detstva bola znásilňovaná a viedla chaotický život. Prvý prípad je z Francúzska, druhý z Chorvátska.

Pridávam poznámku, že cirkevné súdy rozsudok s odôvodnením poskytujú iba zainteresovaným stránkam (mužovi a žene), neposkytujú rozsudok iným osobám, lebo v zdôvodnení sa uvádzajú hlboko osobné veci. Apoštolský tribunál Rota romana síce publikuje svoje vybrané rozsudky, ale publikuje ich v latinčine a neuvádza mená.