Prežívame hĺbku tajomstva Eucharistie

Svätá omša sprítomňuje jedinečnú obetu Ježiša Krista. Je dôležité, aby bol veriaci duchovne disponovaný na jej prežívanie. Precítenie chvíle premenenia a prijímanie Oltárnej sviatosti majú formovať hĺbku vzťahu s Bohom.
 

Vojtech Nepšinský 30.05.2019
Prežívame hĺbku tajomstva Eucharistie

Chcel by som vedieť čo mám v duchu hovoriť alebo ako prežívať moment pri pozdvihovaní? A druhá časť mojej otázky smeruje k vysvetleniu rozdielu medzi duchovným a sviatostným svätým prijímaním.
 
Marián, Trenčín

 

Vo všeobecných smerniciach Rímskeho misála (Missale Romanum, editio typica tertia, 2002) sa pri Eucharistickej modlitbe v článku 78. Uvádza: „Teraz sa začína ústredná a vrcholná časť celého slávenia – eucharistická modlitba, modlitba vzdávania vďaky a posvätenia. Kňaz vyzýva ľud, aby pozdvihol srdce k Pánovi modlitbou a vzdávaním vďaky a pridružuje si ho v modlitbe, ktorú v mene celého spoločenstva a skrze Ježiša Krista vo Svätom Duchu vysiela k Bohu Otcovi.

Zmyslom tejto modlitby je, aby sa pri vyznávaní veľkých Božích skutkov a pri prinášaní obety celé zhromaždenie veriacich spojilo s Kristom. Eucharistická modlitba si vyžaduje, aby ju všetci počúvali v tichosti a pozorne.“ Ďalej v článku 150. sa uvádza: „Krátko pred premenením posluhujúci podľa potreby zvončekom upozorní veriacich. Po premenení kňaz povie: Hľa tajomstvo viery a ľud prednesie aklamáciu, ktorá sa vyberie z predpísaných formúl.“ Pri pozdvihovaní sa nepredpisuje žiadna modlitba. Je potrebné vnímavo sa vhĺbiť do slov kňaza.

Čo sa týka svätého prijímania v Missale Romanum, článok 5 hovorí: „Slávenie Eucharistie je úkonom celej Cirkvi. Boží ľud je povolaný, aby Bohu predkladal prosby celej ľudskej rodiny. Za tajomstvo spásy vzdáva vďaky Kristovi, keď prináša jeho obetu. Konečne prijímaním Kristovho tela a krvi sa stmeľuje v jedno. Ježišova výzva – vezmite a jedzte – vezmite a pite jasne hovorí, aby všetci prítomní kresťania sviatostne prijímali Kristovo telo a krv (porov. Mt 26, 26 – 28). To je príkaz. Prijímaním sa premieňajú v Krista. Preto bola ustanovená Eucharistia.

Ak má niekto nejakú prekážku, aby pristúpil k svätému prijímaniu, má si vzbudiť v srdci aspoň túžbu spojiť sa s Pánom Ježišom s tým úmyslom, že keď pominie prekážka prijme Ježiša pri svätom prijímaní s ostatnými kresťanmi. To je duchovné sväté prijímanie. Z uvedeného však jasne vyplýva, že sviatostné prijímanie má prednosť pred duchovným.