Prijatie Máriinho rúcha, posvätného škapuliara

Na Slovensku je možné prijať hnedý karmelitánsky škapuliar v kláštoroch v Banskej Bystrici, na Starých Horách a v Košiciach-Lorinčíku. Okrem toho však aj v spoločenstvách takzvaného Svetského rádu bosých karmelitánov: v Bratislave, Nitre, Detve a Košiciach.
Stanislav Jaloviar 07.07.2022
Prijatie Máriinho rúcha, posvätného škapuliara

Škapuliar nosíme na krku tak, že jedna časť spočíva pod šatami na hrudi a druhá na pleciach. Ilustračná snímka: wikimedia commons/Fernando Gilbert/cc

Ako môžem prijať škapuliar a stať sa členom škapuliarskej rodiny?

IVAN, STREDNÉ SLOVENSKO

Vonkajším znakom prijatia do bratstva bol rádový habit alebo jeho časť. Najprv to bol plášť, čoskoro ho definitívne predstavoval karmelitánsky škapuliar. Škapuliar, nazývaný aj malý habit, je u Božieho ľudu jedným z najobľúbenejších prejavov zbožnosti.

Jeho veľké rozšírenie sa viaže podľa tradície k zjaveniu Panny Márie. Škapuliar, v duchovnom zmysle Máriino rúcho, je znakom pokánia a obrátenia. Pripomína veľký karmelitánsky ideál: intimitu s Bohom a priateľstvo medzi učeníkmi.

Ak prijímame škapuliar, túžime od tejto chvíle žiť tým istým duchom karmelu, plniť to isté poslanie a žiť v zjednotení s Máriou, pre Máriu, skrze Máriu a v Márii.

ŠKAPULIARSKE PRISĽÚBENIA

Mariánska tradícia karmelu spája so škapuliarom dva veľké prísľuby, dve milosti, ktoré z nich vyplývajú. „Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni,“ prisľúbila Matka Božia sv. Šimonovi Stockovi – to je prvá milosť. Druhou je oslobodenie z očistca v najbližšiu sobotu po smrti.

Ide o takzvané sobotné privilégium. Matka Božia tým, ktorí nosili škapuliar, snažili sa zachovať čistotu podľa životného stavu a boli verní modlitbe, prisľúbila rýchle vyslobodenie z očistca.

ŠKAPULIARSKE ZÁVÄZKY

Aby sme mohli dúfať v splnenie dvoch veľkých prísľubov spojených so škapuliarom, musíme byť ochotní prijať isté záväzky. Konať pokánie, snažiť sa o svoju spásu, zachovávať Božie a cirkevné prikázania.

Zachovať čistotu podľa stavu, modliť sa každý deň niektorú mariánsku modlitbu: Pod tvoju ochranu alebo Zdravas’, Mária.

Odporúča sa tiež spoznávať ducha a poslanie karmelitánskeho rádu; raz za rok si môžeme vykonať v dňoch od 7. do 15. júla novénu ku cti Panny Márie Škapuliarskej, a to súkromne alebo v spoločenstve.

PODMIENKY PRIJATIA

Aby sme škapuliar dôstojne prijali a nosili, je potrebné v prvom rade zaobstarať si škapuliar (najprv plátenný, potom prípadne medailón). Poskytnú ho v kláštoroch.

Tiež sa duchovne pripraviť zmierením sa s Bohom, spoveďou a svätým prijímaním – stav posväcujúcej milosti je podmienkou na získanie odpustkov v deň prijatia škapuliara. Poprosiť môžeme kňaza, aby nám požehnal a odovzdal škapuliar vo svojej farnosti, ak nemáme príležitosť navštíviť karmelitánsky kláštor.

Každý katolícky kňaz alebo diakon môže požehnať a vložiť karmelitánsky škapuliar podľa schváleného obradu. Škapuliar dostávame tak, ako rehoľný habit, po predchádzajúcom požehnaní. Kňaz tiež určí každodennú škapuliarsku modlitbu.

Ďalej sa kňazovi alebo jeho pomocníkom uvádzajú základné osobné údaje potrebné na zápis do knihy prijatia. Škapuliar nosíme na krku tak, že jedna časť spočíva pod šatami na hrudi a druhá na pleciach, v prípade zdravotných komplikácií ho môžeme nahradiť škapuliarskym medailónom.

Po prijatí škapuliara môžeme v spojení s karmelom prehlbovať našu mariánsku duchovnosť v spoločenstvách a  v  škapuliarskych skupinách.